Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Jurkevica

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Irēna Kausiniece, Guntis Grūba, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Dace Riņķe

Nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš, Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvi juridiskā pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Mežmalas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Nataļja Stupele

SIA “Jūrmalas slimnīca” finanšu direktore

Daina Zadinane

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperte uzņēmējdarbības jautājumos

Ilze Apsīte

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra

direktora p.i.

Agita Bērzupe

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu

4.

Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

7.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola)

8.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

9.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

10.

Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

13.

Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu

14.

Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi”

17.

Par pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" debitoru parādu norakstīšanu

18.

Par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā

19.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471 "Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā

27.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

29.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju"

36.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

44.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

45.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā

49.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

50.

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

51.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā

52.

Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā

53.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-104, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei"

54.

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu


G.Truksnis noņem no domes sēdes darba kārtības jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

A.Čuda – priekšlikums noņemt no izskatīšanas jautājumu par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par jautājuma par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu noņemšanu no darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Čudas priekšlikumu (“par” – 4 (A.Čuda, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), priekšlikums tiek noraidīts.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

· Par nolikumu "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā"

· Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu

· Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

· Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu

4.

Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

6.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola)

7.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

8.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

9.

Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu”

10.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

11.

Par nolikumu "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā"

12.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu

13.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11. jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

15.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

18.

Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu

19.

Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi”

22.

Par pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" debitoru parādu norakstīšanu

23.

Par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā

24.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471 "Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

31.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju"

41.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

50.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā

54.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

55.

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

56.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā

57.

Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-104, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei"

59.

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu
2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

G.Grūba uzskata, ka darbinieku novērtēšana pēc vadības teorijas principiem ir atbalstāma, bet nedrīkstētu būt, kā instruments, lai mēģinātu atbrīvoties no darbiniekiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu.

4. Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (lēmums Nr.502)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

B.Birzniece informē, ka iesniegtajā lēmuma projektā ir sagatavoti precizējumi :

· Papildus aprēķinu rezultātā projekta finansēšanās plānā tiek precizēts nacionālā publiskā un nacionālā privātā līdzfinansējuma sadalījums.

· Lēmuma projekta punkti tiek izteikti šādā redakcijā:

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 11,94% jeb 107 075,44 EUR (viens simts septiņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 44 centi), tai skaitā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1,79% jeb 16 061,32 EUR (sešpadsmit tūkstoši sešdesmit viens euro un 32 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 10,15% jeb 91 014,12 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis četrpadsmit euro un 12 centi);

5.1.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām ēkā Straumes ielā 1a, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrasturktūrai, ir 17,87% jeb 160 244,73 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 73 centi).

4. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 64 537,15 EUR (sešdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro un 15 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1.1. punktā un 5.1.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.501 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”.

6. Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola) (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola).

7. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

8. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (lēmums Nr.508)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”.

11. Par nolikumu “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

I.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”.

12. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu.

13. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu (lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

D.Zadinane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.40)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”.

15. Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

9. Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu” (lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu”.

17. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

18. Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu (lēmums Nr.513)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

U.Kronblūms neatbalsta, aicina deputātus nesasteigt un atlikt jautājuma izskatīšanu.

A.Čuda – aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, uzskatot, ka tas radītu apgrūtinājumu skolēniem un pedagogiem, kā arī pasliktinātu izglītības kvalitāti Majoru vidusskolā.

G.Grūba – priekšlikums noņemt no izskatīšanas jautājumu par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par jautājuma par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu (“par” – 4 (A.Čuda, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), priekšlikums tiek noraidīts.

Izsakās:

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – 4 (A.Čuda, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu.

Izsakās:

G.Grūba – par balsojuma motīviem – balso pret, jo nezin sagatavotā lēmuma projekta faktisko informāciju, lai pieņemtu pareizo lēmumu.

19. Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā (lēmums Nr.514)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

G.Grūba uzskata, ka darbības nav konsekventas, jo pieņemot šo lēmumu, ir pretrunā ar iepriekš jau pieņemto lēmumu par riska grupas palielināšanu.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” (nolikums Nr.41)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi” (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi”.

22. Par pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" debitoru parādu norakstīšanu.

23. Par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā.

24. Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā.

25. Par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.520)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā.

27. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471 "Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.471 "Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.523)

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā.

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.525)

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.527)

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

37. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms – aicina šo zemesgabalu neapbūvēt un nākošajā teritorijas plānā zemesgabalam atjaunot izmantošanas veidu.

A.Čuda – aicina deputātus neatbalstīt sagatavotā lēmuma projekta tālāku virzību, jo apbūve kāpās nav pieļaujama un ir nepieciešams saglabāt dabu un pludmali.

G.Grūba neatbalsta apbūvi, izsaka aizdomas, ka sešas priedes zemesgabalā tika apzināti bojātas, uz ko norādot arī ekspertu iesniegtais atzinums, uzskata, ka pašvaldībai esošajā situācijā būtu attiecīgi jārīkojas. Izsaka neuzticību Pilsētplānošanas nodaļas vadītājai V.Zvejniecei, jo attiecībā par zemesgabala apbūvi iepriekš tika sniegta cita informācija. Pieprasa, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība veiktu ķīmiski – bioloģisko ekspertīzi, nosakot vai koki esošajā zemesgabalā tika apzināti bojāti, vai nē.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Izsakās:

G.Grūba – par balsojuma motīviem – balsojumā atturējās, jo lēmums ir procesuāls un publiskai apspriešanai informācija jānodod, tikai pēc atzinuma saņemšanas par veikto koku ekspertīzi. Uzskata, ka lēmums neatbilst pēc būtības un ir prettiesisks.

40. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 “Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju".

41. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

42. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

46. Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli izsoli.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

49. Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – 2 (A.Čuda, U.Kronblūms), “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

50. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu.

51. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu.

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1, Jūrmalā.

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā.

54. Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

55. Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij.

56. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā.

57. Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā.

58. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 “Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-104, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei” (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 “Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-104, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei”.

59. Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms – informē, ka šobrīd deputātiem ir iesniegts nekustamā īpašuma Dārzkopības ielā 19 Jūrmalā, novērtējums, par kuru novērtēšanas uzņēmums SIA “Eiroeksperts” ir sniedzis informāciju, ka īpašuma iespējamā tirgus vērtībā varētu būt 2 045 000 euro. Informē deputātus par nekustamā īpašuma vērtētāju sagatavoto informāciju un veikto darījumu analīzi blakus esošajos zemesgabalos, ka zemesgabala vērtība ir daudz lielāka. Kā arī informē, ka ir konsultējies ar neatkarīgiem ekspertiem, uzskatot, ka Jūrmalas pilsētās pašvaldībai nebūtu pienākums atsavināt šo zemesgabalu, sniedz par to paskaidrojumus un lūdz rakstiski sagatavoto informāciju pievienot protokolam. Aicina deputātus nelemt par šo jautājumu līdz brīdim, kad atbildīgie Jūrmalas pilsētas domes darbinieki būs atraduši risinājumu, lai varētu nodot īpašumu atsavināšanas izsolei. Norāda par deputātu atbildību, ja lēmuma rezultātā, pašvaldībai tiks nodarīti zaudējumi.

G.Truksnis – ņemot vērā, ka ir daudz neskaidrību un pēdējā brīdī iesniegto nekustamā īpašuma novērtējumu, noņem jautājumu no izskatīšanas, tā rūpīgai izvērtēšanai.

Sēde slēgta plkst.12.55

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 22.novembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Jurkevica

2018.gada 24.oktobrī


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF