Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 599

protokols Nr. 16, 62. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes
nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2004.gada 20.oktobra nolikumu Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” nolikums”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde) ir Domes pakļautībā esoša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”, kura ietvaros tika izstrādāts Iestādes reorganizācijas plāns, kas paredz Iestādē sniegt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu šādam pakalpojumam piemērotās telpās. Lai atrastu piemērotas telpas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņēmējiem uz Iestādes telpu rekonstrukcijas laiku, ar Domes 2018.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/153 “Par darba grupas izveidošanu priekšlikumu izstrādei par telpu nodrošināšanu sociālo pakalpojumu saņēmējiem” tika izveidota darba grupa (turpmāk – Darba grupa).

Dome 2018.gada 25.maijā saņēma Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 23.maija Atzinumu Nr.427 par Bērnu nama ēkas Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, pārbaudi, kurā tika konstatēti Bērnu nama ēkas ekspluatācijas pārkāpumi un Domei tika uzdots nekavējoties pārtraukt minētās ēkas izmantošanu.

Lai nodrošinātu Iestādi ar telpām Bērnu nama funkciju nodrošināšanai, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk – Noteikumi) noteikto kārtību, Dome 2018.gada 1.jūnijā izdeva rīkojumu Nr.1.1-14/221 “Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai” (turpmāk – Rīkojums), ar kuru tika apstiprināta nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtība un sludinājumā publicējamā informācija. Ar Domes 2018.gada 17.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/299 “Grozījumi 2018.gada 01.jūnija rīkojumā Nr.1.1-14/221 “Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai” tika izdarīti grozījumi Rīkojuma 2.pielikumā. Pamatojoties uz Rīkojumu tika organizēta nomas objektu piedāvājumu atlase nekustamā īpašuma nomai Iestādes funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Noteikumu 16.punktu, ja uz nomas sludinājumu neatsaucas neviens iznomāšanas pretendents, atlasi uzskata par izbeigtu bez rezultāta un nomniekam ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā izvēlētiem pretendentiem. Šādā gadījumā iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu ceļā, balstoties uz Noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem.

Noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā telpu nomas piedāvājumi netika saņemti, tāpēc Darba grupa 2018.gada 26.septembra sēdē nolēma atzīt iznomāšanas pretendentu nomas piedāvājumu atlasi par izbeigtu bez rezultāta un nosūtīt sludinājuma tekstu trim iznomāšanas pretendentiem, kuru īpašumi tika apzināti Iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu izvēles procesā (protokols Nr.5).

Dome 2018.gada 3.oktobrī nosūtīja vēstules par piedāvājuma iesniegšanu nekustamā īpašuma nomai Iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai, ar aicinājumu izvērtēt iespēju un ieinteresētības gadījumā līdz 2018.gada 16.oktobrim iesniegt nomas sludinājumā izvirzītajām prasībām atbilstošu nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu, šādiem iespējamiem telpu iznomāšanas pretendentiem:

- Vārds Uzvārds par nekustamā īpašuma Jūrkalnes ielā 19, Jūrmalā, iznomāšanu;

- Vārds Uzvārds par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, iznomāšanu;

- Vārds Uzvārds par nekustamā īpašuma Durbes ielā 2B, Jūrmalā, iznomāšanu.

Uz Domes izteikto piedāvājumu 2018.gada 16.oktobrī tika saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Elkšņu īpašumi” (turpmāk – Pretendents) piedāvājums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/10794). Citi nomas piedāvājumi netika saņemti.

Pretendents piedāvā iznomāt nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 3709, ar kopējo platību 2286 m2, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 001, ar kopējo platību 400,6 m2 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 002, ar kopējo platību 399,2 m2. Ēku galvenais lietošanas veids (1110) – viena dzīvokļa mājas. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 3709, nostiprinātas Vārds Uzvārds Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5477. Vārds Uzvārds vārdā uz 2018.gada 31.maija ģenerālpilnvaras, kas reģistrēta Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6701, pamata rīkojas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELKŠŅU ĪPAŠUMI”, reģistrācijas numurs 40103394261, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Edgars Elksnis.

Pretendents piedāvā nomai telpas ar kopējo platību 799,8 m2, nosakot telpu nomas maksu 6,95 EUR/m2, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

Atbilstoši Noteikumu 16.punktā noteiktajam, Darba grupa aicināja Pretendentu piedalīties 2018.gada 9.novembra Darba grupa sēdē (protokols Nr.7), lai sarunu procedūras ietvaros pārrunātu un precizētu Pretendenta nomas piedāvājumu.

Darba grupas sēdes laikā Pretendents precizēja nomas maksas apmēru, izslēdzot no tā komunālos maksājumus un piešķirot nomas maksai 5% atlaidi, līdz ar to nosakot telpu nomas maksu 6,17 EUR/m2, neieskaitot PVN, vienlaikus norādot, ka gadījumā, ja Iestādes funkciju nodrošināšanai nomai piedāvātajām telpām nav jāmaina lietošanas veids, kura maiņas izmaksas ir iekļautas nomas maksas aprēķinā, telpu nomas maksa tiek noteikta 5,87 EUR/m2, neieskaitot PVN.

Ievērojot Pretendenta piedāvāto nomas maksas atlaidi, kā arī apstākli, ka neviena cita persona nav izrādījusi interesi iznomāt savus nekustamos īpašumus Iestādes funkciju nodrošināšanai, Darba grupa atzina Pretendenta iesniegto piedāvājumu par atbilstošu sludinājumā publicētajām prasībām un ieteica virzīt jautājumu lēmuma pieņemšanai Domes sēdē.

Lai nodrošinātu Iestādes funkciju izpildi, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.3 panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, Domes 2018.gada 1.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/221 “Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai”, un ņemot vērā Darba grupas 2018.gada 9.novembra sēdē nolemto un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 22.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-22/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist Vārds Uzvārds pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ELKŠŅU ĪPAŠUMI ” sarunu rezultātā panāktajam nomas piedāvājumam.

2. Nomāt nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 021 3709, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 3709, ar kopējo platību 2286 m2, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 001, ar kopējo platību 400,6 m2 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 002, ar kopējo platību 399,2 m2 (turpmāk – Īpašums) līdz 2020.gada 31.decembrim paredzot tiesības pagarināt nomas līguma termiņu uz vēl vienu gadu.

3. Apstiprināt šādu Īpašuma nomas maksu:

3.1. 6,17 EUR (seši euro un 17 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 4934,77 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 77 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli , gadījumā, ja Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” pakalpojuma sniegšanas vietas reģistrēšanai adresē Ventspils šoseja 20A, Jūrmalā, ir nepieciešama ēku lietošanas veida maiņa .

3.2. 5,87 EUR (pieci euro un 87 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 4694,83 EUR (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 83 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli , gadījumā, ja Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” pakalpojuma sniegšanas vietas reģistrēšanai adresē Ventspils šoseja 20A, Jūrmalā, nav nepieciešama ēku lietošanas veida maiņa .

4. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā Īpašuma nomas līgumu un pēc līguma noteikumu saskaņošanas ar Vārds Uzvārds virzīt to apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF