Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.03.2018. Stājas spēkā 21.03.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2018.gada 15.martāNr. 12

protokols Nr. 4, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt 102.punktu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Ja Domes sēdē piedalās preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvji, pirms Domes sēdes atklāšanas, viņiem jāreģistrējas pie Domes Sabiedrisko attiecības nodaļas darbinieka, uzrādot darbinieku apliecību.

Preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvju video un foto aparatūru Domes sēžu zālē drīkst lietot tikai Domes sēžu zāles sānu malās līdz pirmajai apmeklētāju sēdvietu rindai vai aiz apmeklētāju sēdvietām, netraucējot Domes sēdes gaitu. Video un foto aparatūra uzstādāma līdz Domes sēdes atklāšanai.

Ja cita persona, kas nav preses vai citu masu informācijas pārstāvis, vēlas Domes sēdē veikt video un audio ierakstus, pirms Domes sēdes atklāšanas, par video un audio ierakstu veikšanu informē Domes sēdes vadītāju. Pēc Domes sēdes vadītāja norādījuma atbildīgais Administratīvi juridiskās pārvaldes darbinieks, kurš protokolē Domes sēdi, veic attiecīgu ierakstu Domes sēdes protokolā.”

2. Svītrot 63.punktā vārdus “papīra formātā un elektroniski”.

3. Izteikt 67.punkta otro teikumu šādā redakcijā: “Administratīvi juridiskā pārvalde apstiprināto darba kārtību ievieto pašvaldības mājas lapā.”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumosNr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 24.pantu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Likuma 26.panta otrajā daļā noteikts, ka d omes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi.

Ņemot vērā, ka domes sēdes ir atklātas – tajās var piedalīties ikviena persona, tai skaitā preses un citu masu informācijas līdzekļu pārstāvji, kā arī ievērojot tehnoloģiskās iespējas sēdes dalībniekiem video un audio formātā fiksēt sēdes gaitu, pašvaldībai tās nolikumā jānoteic kārtība tehnoloģisko ierīču video un audio ierakstu veikšanai izmantošanai domes sēdes norises laikā netraucētas domes sēdes norises nolūkā.

Saistošie noteikumi attiecas un ir ievērojami ikvienai personai, kas piedalās domes sēdē – domes priekšsēdētājam, domes deputātiem, domes darbiniekiem, kā arī ikvienai privātpersonai un preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likums kā speciālais pašvaldības domes darba regulējošais normatīvais akts nenoteic kārtību, kādā domes sēdēs drīkst izmantot tehnoloģiskās ierīces video un audio ieraksta veikšanai, attiecīgi nav noteikta procesuālā kārtība, kādā domes sēdes vadītājs tiek informēts par šādu procesuālu darbību veikšanu domes sēdes ietvaros. Vienlaikus augstāka juridiska spēka normatīvie akti nenoteic kārtību, kādā preses un citu masu informācijas līdzekļu pārstāvji fiksē domes sēdes gaitu, nereti izmantojot liela apjoma tehnoloģiskas ierīces. Ņemot vērā minēto, šāda kārtība, ievērojot Likumā pašvaldībai piešķirto tiesisko deleģējumu pašvaldības nolikumā regulēt šāda satura jautājumus, jānoteic pašvaldības nolikumā, ievērojot turpmāk minēto.

1. Domes sēdes ir atklātas, attiecīgi nav aizliegts tās norises gaitu fiksēt video un audio ierakstos. Vienlaikus Likumā noteikts, ka domes sēdes gaitu protokolē (Likuma 37.panta pirmā daļa). Audio un video ierakstu veikšana ir procesuāla darbība, kas tiek veikta domes sēdes norises ietvaros, attiecīgi ir fiksējama domes sēdes norises protokolā, fiksējot arī video vai audio ieraksta veicēju pēc analoģijas ar ikvienu procesuālo darbību, kas tiek veikta domes sēdes laikā.

2. Saskaņā ar Likuma 29.pantu domes sēdi vada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Ņemot vērā, ka Likums noteic procesuālo kārtību domes sēdē izskatāmo jautājumu sagatavošanā, proti, ka domes sēdes kārtība tiek noteikta līdz domes sēdes atklāšanai, par audio vai video ierakstu veikšanu kā procesuālu darbību domes sēdes ietvaros ir jāinformē domes sēdes vadītājs līdz domes sēdes atklāšanai, ievērojot Likumā ietverto domes sēžu norises prognozējamības principu.

3. Personai, kas plāno veikt domes sēdes vai tās daļas audio vai video ierakstu, apzinās, ka domes sēdes protokolā tiek fiksēts fakts par šāda ieraksta veikšanu, attiecīgi persona uzņemas atbildību par šāda ieraksta tālāku izmantošana savas darbības ietvaros.

4. Preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, papildus tam, ka par audio un video ierakstu veikšanu jāinformē Domes Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks pirms domes sēdes atklāšanas, to izmantotās tehnoloģiskās iekārtas izvietojamas tikai domes sēžu zāles sānu malās līdz pirmajai apmeklētāju sēdvietu rindai vai aiz apmeklētāju sēdvietām, netraucējot domes sēdes gaitu. Video un foto aparatūra uzstādāma līdz domes sēdes atklāšanai. Ar šādu saistošo noteikumu tiesisko regulējumu netiek ierobežota likumā “ Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” noteiktā preses un citu masu informācijas līdzekļu pārstāvju darbība, vienlaikus tiek noteikta šīs darbības procesuālā kārtība, lai netraucētu ziņotāja par konkrētu domes sēdē izskatāmo jautājumu iespēju operatīvi, efektīvi un kompetenti ziņot par izskatāmā jautājuma būtību.

Papildus minētajam, mainoties iestādes funkciju un uzdevumu sadales kārtībai, kā arī domes lēmumu projektu saskaņošanas kārtībai, tiek veikti grozījumi attiecīgajos saistošo noteikumu punktos, kas noteic minēto kārtību un ir atbilstoši precizējami.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Papildus jau esošajai domes sēdes protokolēšanas kārtībai, domes sēdes protokolā tiks fiksētas personas, kas pirms domes sēdes atklāšanas izteiks vēlmi veikt audio vai video ierakstu domes sēdes laikā, ka arī tiks fiksētas preses un citu masu informācijas līdzekļu pārstāvji, kas piedalīsies domes sēdē un veiks tās audio vai video ierakstu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešama.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis