Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Mārtiņš Stulpiņš, Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova (nepiedalās no plkst.11.00-11.02)

Nepiedalās deputāti:

Uldis Kronblūms

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Maija Naudiša

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Rita Ansule

Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Solvita Beitāne

Pilsētplānošanas nodaļas konsultants

Andrejs Morozovs

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sabiedriskā transporta plānotāja

Lelde Stāmere

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Pašvaldības iestādes “Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” direktora vietniece

Marita Liepkalne

Mežmalas vidusskolas direktore

Anželika Zubkovska

Mežmalas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Natālija Stupele

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Jūrmalas ostas pārvaldes ostas pārvaldnieka p.i.

Andrejs Bukins

Sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vecākā referente

Anita Birze

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

3.

Par dalību Darbības programmas 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ierobežotā projektu iesnieguma atlasē

4.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola)

5.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

6.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

7.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” noslēgumu

8.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 "Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums"

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 "Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu"

11.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā īstenošanu

12.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2. apakšsadaļas "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" atklātajā projektu konkursā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

17.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" maksas pakalpojumiem

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.33 “Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums”

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai" īstenošanai

21.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

24.

Par būves nojaukšanu Ausmas ielā 3, Jūrmalā

25.

Par būvju nojaukšanu Gaujas ielā 1, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā

27.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Garkalnes ielā 1A, Jūrmalā

28.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

29.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā

30.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 63, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes vienību Vidus prospektā 19, Jūrmalā, un Vidus prospektā 19A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.601 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu”

37.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-11-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.35 “Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.61, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.68, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.64, Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Skolas ielā 65V Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

59.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

63.

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

64.

Par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunojumu (Dzintari 2308, Jūrmalā)

65.

Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu

66.

Par zemesgabalu Jāņa Rozentāla iela 0131, Jūrmalā daļas un Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu

67.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

68.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-111, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā

69.

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā

70.

Par piekrišanu telpu nodošanai Bērnu un jauniešu interešu centra bezatlīdzības lietošanā

1. Darba kārtības apstiprināšana.

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

· Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

· Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

· Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” noslēgumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ienāk E.Krivcova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

5.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

6.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā

7.

Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” noslēgumu

8.

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

9.

Par dalību Darbības programmas 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ierobežotā projektu iesnieguma atlasē

10.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola)

11.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9. jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

13.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” noslēgumu

14.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 "Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums"

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 "Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu"

17.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā īstenošanu

18.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2. apakšsadaļas "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" atklātajā projektu konkursā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" maksas pakalpojumiem

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.33 “Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums”

25.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai" īstenošanai

27.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

30.

Par būves nojaukšanu Ausmas ielā 3, Jūrmalā

31.

Par būvju nojaukšanu Gaujas ielā 1, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā

33.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Garkalnes ielā 1A, Jūrmalā

34.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

35.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā

36.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 63, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes vienību Vidus prospektā 19, Jūrmalā, un Vidus prospektā 19A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

40.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā

41.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

42.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.601 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu”

43.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-11-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.35 “Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.61, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.68, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.64, Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Skolas ielā 65V Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

64.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

65.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

67.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

68.

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

69.

Par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunojumu (Dzintari 2308, Jūrmalā)

70.

Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu

71.

Par zemesgabalu Jāņa Rozentāla iela 0131, Jūrmalā daļas un Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu

72.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

73.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-111, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā

74.

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā

75.

Par piekrišanu telpu nodošanai Bērnu un jauniešu interešu centra bezatlīdzības lietošanā

2. Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

A.Birze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

5. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.93)

6. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

N.Stupele

7. Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” noslēgumu (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā.

2. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu konkursā.

3. Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” noslēgumu.

8. Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

9. Par dalību Darbības programmas 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ierobežotā projektu iesnieguma atlasē

(lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ierobežotā projektu iesnieguma atlasē.

10. Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola) (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola).

11. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Izsakās:

Ņ.Ņikiforovs izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 26.punktu izteikt šādā redakcijā:

“Par atkārtotu Iedzīvotāju kartes izgatavošanu, samaksu 3,50 EUR apmērā, veic šādas personu kategorijas:

· izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs;

· bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās;

· personām ar I, II, un III grupas invaliditāti;

· maznodrošinātām un trūcīgām personām;

· pensionāriem;

· politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Pārējās personas atkārtotas Iedzīvotāju kartes saņemšanas gadījumā, veic maksājumu 14,38 EUR apmērā.”

A.Čuda uzskata, ka šāds eksperiments ir sasteigts un nav izvērtēts. Aicina deputātus šo lēmumu neatbalstīt.

Ņ.Ņikiforovs izsakās, ka par piemēru šim lēmumam būtu jāņem Tallina, kur jau kādu laiku tiek nodrošināts pilsētas bezmaksas sabiedriskais transports. Šis lēmums ir atbalstāms, ņemot vērā gan pašvaldības budžeta iespējas to nodrošināt, gan arī pilsētas ģeogrāfisko īpatnību un cerot, ka tas tiks novērtēts arī no jūrmalnieku puses.

A.Čuda - jāņem vērā, ka jau šobrīd rīta stundās ir problēmas tikt pilsētas sabiedriskajā transportā.

R.Parasigs-Parasiņš , ņemot vērā A.Čudas iepriekš minēto, izsaka priekšlikumu līdzekļus, kas tiek paredzēti bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanai, tomēr labāk novirzīt papildu reisu organizēšanai.

D.Riņķe nedomā, ka nodrošinot bezmaksas sabiedrisko transportu visiem pilsētas iedzīvotājiem, varētu vairākkārt palielināties pasažieru skaits, jo ir jāņem vērā, ka pārvietojoties ar sabiedrisko transportu ir jāpatērē divreiz vairāk laika, ko arī noteikti izvērtēs iedzīvotāji plānojot savu ikdienu.

G.Grūba uzskata, ka šis jautājums līdz galam nav izvērtēts, nav izmantotas zinātniskās un statistiskās metodes, ar kurām var ļoti precīzi veikt dažādu datu un skaitļu iegūšanu un analīzi, bet tai pašā laikā tiek lemts par dotāciju vairāku simtu tūkstošu euro apmērā. Vadoties no lietderības principa un izšķērdēšanas likuma, viņaprāt, deputātiem pret šo jautājumu būtu jāattiecas ļoti nopietni. Neatbalsta to, ka bezmaksas sabiedriskais transports tiek nodrošināts visiem pilsētas iedzīvotājiem, jo nav izvērtēti pasažieru plūsmu virzieni un finanšu dati. Šis lēmums tiek atbalstīts eksperimentālā veidā, nezinot par nākotnes prognozēm. Uzskata, ka šāda pieeja ir nepareiza un nelietderīga. Atbalstītu, ja sākotnēji tiktu pieņemts lēmums par daļēju vai 50 atlaidi pārvadājumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.

E.Krivcova uzskata, ka pilsētas attīstībai ir svarīgi, lai iedzīvotāji izvēlētos sabiedrisko transportu. Piedāvātais risinājums ir viens no tiem, kas to nodrošinātu, padarot pievilcīgāku sabiedriskā transporta izmantošanu, samazinot oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu un ceļu infrastruktūras nolietojumu. Līdz ar to Jūrmalai kā pilsētai, kas rūpējas par iedzīvotāju veselību un dabas aizsardzību, tas ir svarīgi, kā arī šis lēmums daļai iedzīvotāju ir vērtējams kā  sociālais atbalsts. Atbalstīs sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par N.Ņikiforova priekšlikumu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

atbalstīt Ņ.Ņikiforova priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizēto redakciju (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 2 (G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

G.Grūba – balsojumā atturējās, jo nav pārliecināts par šī lēmuma lietderīgumu un nav pietiekamas informācijas par sagatavotā jautājuma izvērtējumu.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9. jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””.

13. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” noslēgumu (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

A.Bukins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” noslēgumu.

14. Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā.

15. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 "Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums" (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 "Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums".

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 "Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu" (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 "Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu".

17. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā īstenošanu (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā īstenošanu.

18. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2. apakšsadaļas "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2. apakšsadaļas "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" atklātajā projektu konkursā.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”.

21. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

(lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

G.Grūba iebilst, ka pie lēmumprojekta nav pievienota informācija par kandidāta izglītību un profesionālo darba pieredzi. Uzskata, ka bija jārīko konkurss uz šo amatu.

G.Ose – konkurss uz šo amatu netika rīkots tāpēc, ka šobrīd nodaļā ir ļoti saspringts darba periods un nodaļas vadītājam ir ļoti labi jāpārvalda darba process, līdz ar to bija priekšlikums motivēt un dot iespēju esošajam darbiniekam, kurš pārzin un ir piedalījies šajos procesos un, kurš ir vērsts uz attīstību un vēlmi uzlabot esošos procesus.

G.Grūba – balsos par sagatavoto lēmumprojektu, paļaujoties uz domes darbinieku saskaņojumiem un G.Oses teikto.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu ” (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

23. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

M.Liepkalne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" maksas pakalpojumiem.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.33 “Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.33 “Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums”.

25. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem.

26. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai" īstenošanai (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai" īstenošanai.

27. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 3 (D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Papildu minētajiem papildinājumiem, aicina deputātus atbalstīt Kauguru vidusskolas budžeta grozījumus bēru pabalsta izmaksai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

30. Par būves nojaukšanu Ausmas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.111)

31. Par būvju nojaukšanu Gaujas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.112)

32. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Ausmas ielā 3, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Gaujas ielā 1, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā.

33. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Garkalnes ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Garkalnes ielā 1A, Jūrmalā.

34. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā.

35. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā.

36. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla mudina pašvaldību padomāt par šī īpašuma, kas ir vēsturiski nozīmīgs, iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 63, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 63, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par zemes vienību Vidus prospektā 19, Jūrmalā, un Vidus prospektā 19A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

S.Beitāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienību Vidus prospektā 19, Jūrmalā, un Vidus prospektā 19A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

40. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā.

41. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

(lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

R.Ansule ziņo, ka nepieciešams papildināt lēmuma projekta pielikumā esošā darba uzdevuma 1.3.apakšpunktu ar tekstu: “ ir jāaktualizē pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums līdz 2030.gadam” un ar tekstu: “Jūrmalas pilsētas stratēģijas 2010. – 2030.gadam aktualizēšana”, kā arī darba uzdevums ir jāpapildina ar 4.10.apakšpunktu šādā redakcijā: “VAS “Latvijas dzelzceļš””.

Izsakās:

G.Grūba uzskata, ka, attiecībā uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānošanas procesu, tiek respektētas nevis iedzīvotāju, bet gan atsevišķu indivīdu šauras intereses. Paredz, ka līdzīgi notiks apspriežot arī šo Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Proti, iespējams, ka atkārtoti tiks veikti grozījumi “dabas pamatnes” teritorijās – 9.-13.līnijā, Kļavu ielas un Ogres ielas galā, u.c. “dabas pamatnes” teritorijās. Tāpat neizslēdz iespēju, ka Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē viena no interesēm būs pārcelt apbūves līniju Rīgas jūras līča aizsargjoslā, kas ir atsevišķu uzņēmēju būvniecības attīstības interesēs, ka arī varētu atsevišķās teritorijās tikt mainīts zonējums no “viesu nama apbūve” uz “mazstāvu daudzdzīvokļu ēku apbūve”. Viņaprāt, Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde ir jau uzsākto, bet vēl neizvērtēto 8 lokālplānojumu interesēs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 4 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba), “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

G.Grūba uzskata, ka sagatavotais darba uzdevums neatbilst tam, kas būtu nepieciešams, lai principiāli uzsāktu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, jo spēkā ir gan Nacionālā attīstības stratēģija, gan Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija. Šo iemeslu dēļ nevēlas balsot par procesu, kas ir aizdomu pilns, jo jau iepriekšējā plānošanas procesā tika lobētas ļoti šauras, īpašas intereses, piemēram adresē Turaidas ielā 17. Iespējams, ka arī ar šiem Teritorijas plānojuma grozījumiem tiks veiktas izmaiņas arī citās adresēs, kā arī tiks izmainītas “dabas pamatnes” teritorijas Rīgas jūras līča aizsargjoslā.

42. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.601 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu” (lēmums Nr.123)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.601 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu”.

43. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

44. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- 2 (D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu.

45. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.126)

46. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.127)

47. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-11-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.128)

48. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.129)

49. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.130)

50. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.131)

51. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.132)

52. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.133)

53. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.134)

54. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.135)

55. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-11-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

10. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

11. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

56. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.35 “Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.137)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.35 “Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.138)

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.139)

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.61, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.140)

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.68, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.Nr.141)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.64, Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.142)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Skolas ielā 65V Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.143)

63. Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.144)

64. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.78, Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.61, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.68, Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.64, Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Skolas ielā 65V Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

8. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

65. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

67. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.148)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

68. Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.149)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

69. Par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunojumu (Dzintari 2308, Jūrmalā) (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par 2012.gada 27.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/250 pārjaunojumu (Dzintari 2308, Jūrmalā).

70. Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu.

71. Par zemesgabalu Jāņa Rozentāla iela 0131, Jūrmalā daļas un Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jāņa Rozentāla iela 0131, Jūrmalā daļas un Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā daļas nomu.

72. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda iebilst, ka pludmales nogabals Salacas iela - Upes iela tiek iznomāts visā 16654 m2 platībā, jo vasaras sezonā šī platība tiek mākslīgi ierobežota, liedzot iespēju pārvietoties iznomātajā teritorijā. Uzskata, ka minētā pludmales nogabala iznomājamā platība ir pārāk liela.

G.Grūba izsaka priekšlikumu samazināt pludmales nogabala Salacas iela - Upes iela iznomājamo platību.

G.Truksnis - G.Grūbas priekšlikums uz balsošanu nav liekams, jo tas ir nekonkrēts un nav atbilstoši sagatavots.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

73. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-111, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-111, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā.

74. Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba,), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā.

75. Par piekrišanu telpu nodošanai Bērnu un jauniešu interešu centra bezatlīdzības lietošanā (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par piekrišanu telpu nodošanai Bērnu un jauniešu interešu centra bezatlīdzības lietošanā.

Sēde slēgta plkst.12.50

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 19.aprīlī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2018.gada 21.marts


Lejupielāde: DOC un PDF