Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.06.2018. Stājas spēkā 06.06.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2018.gada 26.aprīlīNr. 17

protokols Nr. 6, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (turpmāk – pabalsts), tā apmēru un saņēmēju mērķa grupu.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.

3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks (turpmāk – persona), kuram valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir izsniegusi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un , ja persona atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktai mērķgrupai un vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro kalendārajā gadā.

II. Pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu, persona Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) uzrāda personas apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis uzrāda pārstāvības pamatu), Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību, kā arī iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai.

7. Pabalsta izmaksa tiek veikta ar to gadu, kad tiek pieņemts Lēmums par pabalsta piešķiršanu.

8. Pārvalde pirms pabalsta izmaksas veic personas datu apstrādi pašvaldības un valsts datu reģistros, kā arī pieprasa informāciju valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” par personas atbilstību pabalsta saņēmēju mērķgrupai ar mērķi nodrošināt pabalsta piešķiršanu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu (turpmāk – Lēmums), par lēmumu informējot iesnieguma iesniedzēju.

9. Lēmumu Pārvalde pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja Lēmums ir spēkā esošs, pabalsts tiek izmaksāts katru gadu aprīļa mēnesī. Ja Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts pēc minētā pabalsta izmaksas termiņa, pabalsts par attiecīgo kalendāro gadu tiek izmaksāts viena mēneša laikā no Lēmuma pieņemšanas.

10. Par 2018.gadu pabalsta izmaksa tiek veikta novembra mēnesī, ievērojot šo saistošo noteikumi 7.un 9.punktā noteiktos nosacījumus.

11. Pabalsts netiek piešķirts vai tā izmaksa tiek pārtraukta, ja tiek pieņemts Lēmums par atteikumu izmaksāt pabalstu.

12. Lēmumu par atteikumu izmaksāt pabalstu Pārvalde ieņem, ja tiek konstatēts, ka:

12.1. persona neatbilst šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktajiem kritērijiem;

12.2. persona ir mirusi;

12.3. persona iesniedz iesniegumu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

13. Pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

14. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 43.panta trešās daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, tā apmēru un saņēmēju mērķa grupas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1986.gada 26.aprīlī notikusi kodolkatastrofa Černobiļas atomelektrostacijā, tagadējā Ukrainas teritorijā. Tā tiek uzskatīta par vēsturē lielāko kodolkatastrofu. No Latvijas avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās aptuveni seši tūkstoši cilvēku, tostarp Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji. Radiācija ir ietekmējusi avārijas seku likvidēšanas dalībnieku veselību. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 2018.gadā šīm mērķim tiks paredzēti 5200 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā. Konsultācijas notika ar biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa” pārstāvjiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis