Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.05.2018. Stājas spēkā 18.05.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2018.gada 26.aprīlīNr. 19

protokols Nr. 6, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro,
trešo, ceturto un piekto daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu
Nr.913 “Noteikumi par garantēto
ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par
sociālajāmgarantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 22.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.238 (5044), 2014, Nr.35 (5095), 2015, Nr.80 (5398), 2016, Nr.12 (5584)) šādus grozījumus:

1. Papildināt tiesisko pamatu ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu.

2. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdu “Civillikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” (attiecīgā locījumā).

3. Svītrot 2.1.apakšpunktu.

4. Svītrot 2.10.apakšpunktu.

5. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases aparātu čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu un pavadzīmju oriģināli valsts valodā, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīta sociālā vai pašvaldības palīdzība, vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa. Maksājumiem ir jābūt veiktiem EUR valūtā;”.

6. Papildināt ar 8.2punktu šādā redakcijā:

“8.2 Novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu arī gadījumos, ja tai pieder:

8.2 1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder klientam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur savu dzīvesvietu ir deklarējis un dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

8.2 2. viena garāža viena transportlīdzekļa novietošanai, ja ģimenei (personai) pieder vieglais automobilis, un garāžā netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta.”

7. Svītrot 9.punktā vārdus “ārkārtas vai”.

8. Izteikt 13.3. un 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“13.3. pilngadību sasniegušai personai ar invaliditāti, kurai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktā apgādnieka – 120 euro mēnesī;

13.4. personai, kura ir sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu un kurai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktā apgādnieka – 120 euro mēnesī.”

9. Aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus “vientuļai, kurai nav Civillikumā noteiktā apgādnieka, pensionāram vai kopā dzīvojošu pensionāru ģimenei, kuriem nav citu Civillikumā noteikto apgādnieku” ar vārdiem “personai vai kopā dzīvojošām personām, kuras ir sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu un kurām nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktā apgādnieka”.

10. Izteikt 28.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“28.6. klients nedzīvo iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajā dzīvesvietā vai nedzīvoja norādītajā dzīvesvietā laika periodā, par kuru tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, izņemot gadījumu, ja klients ir skolēns vai students, kurš mācās, un par to Labklājības pārvaldē ir iesniegta izziņa no izglītības iestādes”.

11. Papildināt 28.8.apakšpunktu aiz vārda “ja” ar vārdiem “klientam vai”.

12. Papildināt 31.punktu aiz vārda “apmaksu” ar vārdiem “kā arī to dzīvokļa pabalsta daļu, kas tiek aprēķināts par balona gāzes iegādi vai tālruņa izmantošanu”.

13. Papildināt 31.1punktu aiz vārdiem “gādības” ar vārdiem “ja tam ir beigusies ārpusģimenes aprūpe”.

14. Papildināt ar 31.2punktu šādā redakcijā:

“31.2 XII.4nodaļā noteikto pabalstu atņem no 31.1 punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātiem izdevumiem par īri.”

15. Aizstāt 32.2.apakšpunktā vārdus “un medikamentu iegādei” ar vārdiem “medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegādei”.

16. Izteikt 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„33.3. klients ir persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un ja tā ir:

33.3.1. nestrādājoša politiski represēta persona, kura dzīvo viena mājsaimniecībā;

33.3.2. nestrādājoša persona ar invaliditāti, kura dzīvo viena mājsaimniecībā;

33.3.3. nestrādājoša persona, kura ir sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu”, ja tā dzīvo viena mājsaimniecībā;

33.3.4. ģimene, kurā ir nestrādājošā politiski represēta persona, nestrādājošais pensionārs vai nestrādājošā persona ar invaliditāti, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.”

17. Izteikt 36.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“36.1. 120 euro kalendārajā gadā – personai, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu, vai personai ar invaliditāti, ja tā dzīvo viena mājsaimniecībā un tai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto apgādnieku;”.

18. Izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„37.1. materiālu palīdzību inkontinences līdzekļu iegādei, stomas aprūpes preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei”;

19. Izteikt 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„38.3. klients ir persona (ģimene), kuras vidējie ienākumi nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas un ja tā ir:

38.3.1. nestrādājoša politiski represēta persona, kura dzīvo viena mājsaimniecībā;

38.3.2. nestrādājoša persona ar invaliditāti, kura dzīvo viena mājsaimniecībā;

38.3.3. nestrādājoša persona, kura ir sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu”, ja tā dzīvo viena mājsaimniecībā;

38.3.4. ģimene, kurā ir nestrādājošā politiski represēta persona, nestrādājošais pensionārs vai nestrādājošā persona ar invaliditāti, ja ģimenē nav darbspējīgu personu;”.

20. Papildināt 49.punktu aiz vārda “piešķiršanu” ar vārdiem “ja persona līdzdarbojas savu ienākumu un materiāla stāvokļa izvērtēšanā.”

21. Papildināt 50. punktu aiz vārdiem “naudas pabalsts” ar vārdiem “trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm”.

22. Svītrot 51. punkta ievaddaļā vārdus “un ģimene atbilst vienam no šādiem kritērijiem:”.

23. Svītrot 51.1. un 51.2.apakšpunktu.

24. Izteikt VIII.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VIII.1 Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm”;

25. Izteikt 55.12.punktu šādā redakcijā:

„55.12. Pabalstu piešķir par bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja tas iegūst obligāto pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību (vispārējo, profesionālo vai akadēmisko izglītību).”

26. Izteikt 55.13.punktu šādā redakcijā:

“55.13. Pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes loceklis, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē un pievieno izglītības iegūšanai nepieciešamo piederumu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus tekošā kalendāra gada ietvaros atbilstoši 2.5.punkta nosacījumiem.

27. Svītrot 70. punktā vārdus “un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nav tiesiska pamata par šo personu piešķirt apbedīšanas valsts pabalstu”.

28. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:

“71. Pabalsts tiek pārskaitīts personai, kura ir veikusi 70.punktā minētās personas apbedīšanas pakalpojuma apmaksu, vai iesniegumā norādītajam apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam.”

29. Papildināt 72.1 apakšpunktu aiz vārda “pabalstu” ar vārdiem “vai kurā ir norādīts mirušai personai piešķirtā apbedīšanas valsts pabalsta apmērs”.

30. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

“74. Apbedīšanas pabalstu piešķir atbilstoši faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem, bet ne vairāk kā 350 euro apmērā, atskaitot piešķirto apbedīšanas valsts pabalstu. Apbedīšanas pabalstu nepiešķir, ja apbedīšanas valsts pabalsts ir lielāks par 350 euro vai faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem.”

31. Izteikt XII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XII. Pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm“

32. Izteikt 76., 77. un 78. punktu šādā redakcijā:

“76. Pabalsts kultūras sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm ir naudas pabalsts daudzbērnu ģimenei, lai palielinātu ģimenes iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus.

77.Pabalstu piešķir par daudzbērnu ģimenes locekli, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

78. Pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes loceklis, kura deklarēta dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē, pievienojot kultūras, sporta vai izzinošo pasākumu apmeklējuma biļetes esošā kalendārā gada ietvaros.”

33. Papildināt ar XII.1, XII.2, XII.3 un XII.4 nodaļu šādā redakcijā:

“XII.1 Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

80.1 1. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk šajā nodaļā – bērnam) pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei (turpmāk – pabalsts), ir paredzēts bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā.

80.1 2. Pabalsta saņemšanai bērns iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē.

80.1 3. Pabalsta apmērs bērnam ir 150 euro, vai bērnam invalīdam kopš bērnības – 300 euro.

80.1 4. Bērns ir tiesīgs pieprasīt pabalstu sešu mēnešu laikā no ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas dienas”.

XII.2 Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

80.2 1. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (turpmāk – pabalsts) bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk šajā nodaļā – bērnam), beidzoties ārpusģimenes aprūpei, ir paredzēts bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

80.2 2. Pabalsta saņemšanai bērns iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē.

80.2 3. Pabalsta apmērs ir 350 euro.

80.2 4. Bērns ir tiesīgs pieprasīt pabalstu sešu mēnešu laikā no ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas dienas”.

XII.3 Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

80.3 1. Ja bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, (turpmāk šajā nodaļā – bērns) turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, bērnam ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem (turpmāk – pabalsts) izglītības ieguves atbalstam.

80.3 2. Labklājības pārvalde ne retāk kā divas reizes mācību gadā var pieprasīt informāciju no bērna uzrādītās mācību iestādes par to, ka bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

80.3 3. Pabalsta apmērs ir 64,03 euro mēnesī, vai bērnam invalīdam kopš bērnības –106,72 euro mēnesī. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī.

80.3 4. Pabalstu nepiešķir un tā izmaksu pārtrauc, ja:

80.3 4.1. bērns nesekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu;

80.3 4.2. bērns pārtrauc apgūt izglītības programmu vai studiju programmu;

80.3 4.3. bērns absolvē mācību iestādi un neturpina izglītību;

80.3 4.4. bērns sasniedz 24 gadu vecumu;

80.3 4.5. bērns rakstveidā atsakās no pabalsta;

80.3 4.6. zudis tiesisks pamats saņemt pabalstu.”

XII.4 Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

80.4 1. Ja pašvaldība bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei (turpmāk šajā nodaļā – bērns), nevar nodrošināt ar dzīvojamo platību, bērnam ir tiesības saņemt ikmēneša atbalstu tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri (turpmāk – pabalsts).

80.4 2. Pabalsta saņemšanai bērns iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu un ar dzīvojamās telpas izīrētāju noslēgtā īres līguma kopiju, un deklarē dzīvesvietu īrētajā mājoklī.

80.4 3. Labklājības pārvalde pārbauda bērna reģistrēšanas faktu dzīvokļu rindā un pieejamo informāciju par bērna deklarēto dzīvesvietu valsts datu reģistros.

80.4 4. Pabalsta apmērs ir īres līgumā noteiktās ikmēneša īres maksas apmērā, bet ne lielāks kā 100 euro mēnesī. Ja bērns nedzīvo īrētāja mājoklī pilnu mēnesi, tad pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli nodzīvotam dienu skaitam;

80.4 5. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī.

80.4 6. Pabalstu nepiešķir un tā izmaksu pārtrauc, ja:

80.4 6.1. pašvaldība piešķir bērnam dzīvojamo platību;

80.4 6.2. bērns sasniedz 24 gadu vecumu;

80.4 6.3. bērns nedzīvo adresē, par kuru tika pieprasīts pabalsts;

80.4 6.4. bērnam nav tiesiskā pamata dzīvot adresē, par kuru tika pieprasīts pabalsts;

80.4 6.5. bērns rakstveidā atsakās no pabalsta;

80.4 6.6. zudis tiesisks pamats saņemt pabalstu.”

34. Izteikt 82.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“82.1. krīzes situācijā;”.

35. Svītrot 82.2.apakšpunktā vārdus “krīzes situācijā”.

36. Izteikt pielikuma 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“3. Par apkuri ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, no 1.novembra līdz 30.aprīlim, pārējām ģimenēm (personām) - visu kalendāro gadu, izņemot pielikuma 3.2.apkšpunktā noteikto un ievērojot normatīvās platības:”.

37. Papildināt pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

“6.1 Ja ūdens mājoklī tiek uzsildīts ar elektrību, tad pielikuma 8.1. vai 8.2.apakšpunktā noteiktajiem izdevumiem par elektrību pieskaita 4 euro.”

38. Aizstāt pielikuma 9.punktā skaitli “2” ar skaitli “3”.

39. Aizstāt pielikuma 15.punktā skaitļus “35”ar skaitļiem “40”.

40. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.40 “Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā” (“Latvijas Vēstnesis”, 2012, Nr.194).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

2017.gada 9.februārī ir stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nosakot personas, kuras tiek uzskatītas par apgādniekiem šī likuma izpratnē, un definējot krīzes situāciju. 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – likums), papildinot daudzbērnu ģimenes definīciju. 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.356 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"”.

Papildus tiek precizēta kārtība, kādā tiek piešķirta Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālā un pašvaldības palīdzība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ievērojot Administratīvā procesa likuma 15.panta otrajā daļā noteikto ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, tos pielāgojot augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Labklājības ministrijas ieteikumiem “Par nepieciešamajām darbībām saistībā ar grozījumiem tiesību aktos par sociālo palīdzību”, saistošie noteikumi tika papildināti ar kārtību, kādā tiek sniegtas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās un pašvaldības palīdzības piešķiršana tiks nodrošināta kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās un pašvaldības palīdzības piešķiršanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis