Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.06.2018. Stājas spēkā 05.06.2018.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vēstuli Nr.15-2/7032 no 10.08.2018. var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 23

protokols Nr. 8, 42. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā,
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 91.punktu

1. Apstiprināt zemesgabala Kaugurciems 47, Jūrmalā, lokālplānojuma daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Teritorijas funkcionālais zonējums” un “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

2. Ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par izpildītiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kuros veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 21.punktu un 2451.1.apakšpunktu attiecībā uz zemesgabalu Kaugurciems 47, Jūrmalā, un atzīt par spēku zaudējušu grafiskās daļas karti “Funkcionālais zonējums” daļā, kas attiecas uz zemesgabalu Kaugurciems 47, Jūrmalā, aizvietojot to ar lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais zonējums”.

3. Papildināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” grafisko daļu ar lokālplānojuma grafiskās daļas karti “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar lokālplānojumā zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izveidoto funkcionālo zonu Savrupmāju apbūves teritorija (DzS27) un lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

4. Zemesgabala Kaugurciems 47, Jūrmalā, teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PNG, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF