Stājas spēkā 05.04.2016. Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.04.2016.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums Nr.215 09.09.2016.
Saistītā Satversmes tiesas 2017.gada 6. oktobra lieta Nr.2016-24-03
Īstenojami no 09.09.2016.

Izņemot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu:
- 3.13.apakšpunktu;
- 22.punktu;
- 44.punktu;
- 2502.apakšpunktu.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 24.martāNr. 8

protokols Nr. 4, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmo daļu, 25.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus” un grafisko daļu – kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” un “Plūdu riska teritorijas”, saskaņā ar pielikumu.

2. Līdz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu īstenošanas uzsākšanai, Jūrmalas pilsētas pašvaldība piemēro Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar kuriem tika apstiprināts Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums, visā tā apjomā.

3. Ar Saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, “Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības”, “Maksimālais apbūves blīvums”, “Būvju augstumu ierobežojumi”, “Apgrūtinājumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas”, “Detalizētas plānošanas teritorijas”, “Spēkā esošie detālplānojumi” un “Plūdu riska teritorijas”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF
Ar domes 2016.gada 15.septembra 29.saistošajiem noteikumiem atcelti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu:
- 3.13.apakšpunkts;
- 22.punkts;
- 44.punkts;
- 2502.punkts.

Grafiskā daļa:
Funkcionālais zonējums PDF,
Apgrūtinājumi PDF,
Sarkano līniju plāns PDF,
Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas PDF,
Plūdu riska teritorijas PDF


Lejupielāde: DOC un PDF