Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2018. Stājas spēkā 27.11.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2018.gada 22.novembrīNr. 41

protokols Nr. 16, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 17.1.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.30. atbalsta ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā vērtēšanas komisija”;

2. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

Lēmējvaras struktūra PDF

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.41
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.-2020.gadam, noteiktā uzdevuma 1.1. “Atraktīvas piesaistes objektu izveide ar augstu tūristu piesaistes potenciālu” pasākumam 1.1.2. “Līdzfinansējuma projektu konkurss inovatīvu, radošu tūrisma produktu izveides veicināšana” un saskaņā ar 2018.gada 18.oktobrī apstiprināto Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.39 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – nolikums), pašvaldība izveidoja atbalsta ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā vērtēšanas komisiju, kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina domes priekšsēdētājs.

Komisijas pienākumi un atbildība noteikta nolikumā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansējums atbalsta sniegšanai paredzēts 2018.gada Tūrisma un Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Atbalsta mērķis ir veicināt uzņēmēju aktivitāti ziemas sezonā, lai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvātu vairāk pakalpojumu, tādējādi aicinot uzturēties Jūrmalā pēc iespējas ilgāk un atgriezties atkal.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis