Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 22.decembra 89.nolikumu

2019.gada 24.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro
daļu, 14.panta pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto
daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus “Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru” ar vārdiem “Valsts kancelejas noteikto bāzes mēnešalgas apmēru”.

2. Papildināt ar 145.punktu šādā redakcijā:

“145. 2019.gadā bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 2017.gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (926 euro)”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis