Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece

Nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Marita Briede

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Edīte Silova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Personāla nodaļas vecākā referente

Sandra Brante

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Lelde Stāmere

Projektu nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Strazdiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pašvaldības īpašumu nodaļas referente

Elita Kalniņa

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Mākslas skolas direktora vietniece projektu jomā

Dace Ziemele

Bērnu un jauniešu interešu centra direktora vietniece

Karīna Štālmane

Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste

Ilze Černovska

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

7.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu

8.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

9.

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

12.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

13.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2018.gadā noslēgumu

14.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta "Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā" noslēgumu

15.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

16.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

19.

Par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā

20.

Par būvju nojaukšanu Ķeguma ielā 3, Jūrmalā

21.

Par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā

22.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā

27.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu

28.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma statusa maiņu

30.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 32-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

31.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

32.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

34.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, atsavināšanu

36.

Par nekustamā īpašumu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

45.

Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā

46.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

48.

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

50.

Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

52.

Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

53.

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš)), nolēma:

apstiprināt darba kārtību.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

E.Silova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem” (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”.

5. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

7. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu.

8. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā.

9. Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

12. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

K.Štālmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā.

13. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2018.gadā noslēgumu (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

K.Štālmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2018.gadā noslēgumu.

14. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” noslēgumu (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” noslēgumu.

15. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

16. Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

Ziņotājs:

E.Homka

Izsakās:

G.Truksnis – noņem jautājumu no darba kārtības.

Lēmums noņemts no darba kārtības.

17. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

U.Kronblūms – ierosina pabalstu jaundzimušo aprūpei palielināt līdz 700 euro.

G.Grūba – Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē tika apspriests, ka pabalstu varētu palielināt līdz 1000 euro, taču ņemot vērā budžeta ierobežotās iespējas, ierosina to palielināt līdz 700 euro.

E.Krivcova – uzskata, ka par otro bērnu ģimenē pabalsts varētu būt arī 1500 euro.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par U.Kronblūma un G.Grūbas priekšlikumu palielināt pabalstu līdz 700 euro.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu palielināt pabalstu līdz 700 euro (“par” – 5 (A.Ozoliņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Adijāne, D.Riņķe,)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

G.Grūba izsakās par balsošanas motīviem. Balsoja “par”, lai atbalstītu jaunās ģimenes un uzlabotu demogrāfisko situāciju valstī. Cer, ka tuvākajā laikā jautājums tiks atkārtoti pārskatīts un pabalsts tiks palielināts līdz 1000 euro vai vismaz 700 euro.

G.Truksnis – izsakās par balsošanas motīviem. Balsoja “par”, jo šis jautājums bija iepriekš izvērtēts kā arī tas atbilst priekšvēlēšanu solījumiem. Prieks, ka tiek pildīti priekšvēlēšanu solījumi.

19. Par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

V.Zvejniece – lūdz visā lēmumā veikt tehnisku labojumu un precizēt adresi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), Ņ.Ņikiforovs nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā.

20. Par būvju nojaukšanu Ķeguma ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Ķeguma ielā 3, Jūrmalā.

21. Par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā.

22. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

24. Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.17)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”.

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu.

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.19)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā.

27. Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu (lēmums Nr.20)

28. Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms – ierosina šo jautājumu atlikt, lai varētu rakstiski iesniegt interesējošos jautājumus. Ir bažas, ka ar šī lēmuma pieņemšanu varētu apzināti radīt priekšrocības vienam, konkrētam uzņēmējam.

Ņ.Ņikiforovs – balsos par. Tiek runāts par uzņēmumu, kas šajā adresē darbojas un jūrmalniekiem, kas strādā šajā uzņēmumā. Šī vieta ir kļuvusi par Jūrmalas simbolu. Šis ir uzņēmums, kas strādā un maksā nodokļus Jūrmalā visu gadu. Nevēlas dot mājienu uzņēmējiem, ka viņi nav gaidīti Jūrmalā. Lokālplānojumam ir bijusi sabiedriskā apspriešana un uz visiem jautājumiem ir sniegtas atbildes. Aicina atbalstīt.

E.Krivcova – arī vēlas atbalstīt šo lokālplānojumu. Uzskata, ka šajā brīdī radušies jautājumi netraucē apstiprināt šo lokālplānojumu. Pilsēta ir ieinteresēta, ka šajā vietā atrodas šis restorāns.

G.Grūba - uzskata, ka nav strīda par to, ka šajā vietā atrodas uzņēmums, kas ir veiksmīgs, pazīstams un populārs. Strīds ir par tiesiskumu. Pieņemot šo lokālplānojumu deputāti kļūst par līdzdalībniekiem shēmā. Pastāv retorisks jautājums, vai arī citiem cilvēkiem bija un ir iespējas piekļūt šādam zemesgabalam. Nevēlas būt shēmas dalībnieks, tādēļ nebalsos par šo lēmumu.

R.Sproģe - vēlas pateikties uzņēmējam, kas popularizē Jūrmalas vārdu, nodrošina jūrmalniekiem darba vietas. Uzskata, ka nevar ļaut ne uzņēmējam, ne viņa darbiniekiem strādāt neskaidros apstākļos. Uzticas domes darbiniekiem, kas ir sagatavojuši šos lēmumus, tāpēc atbalstīs šī lokālplānojuma apstiprināšanu.

U.Kronblūms – atturēsies, jo nav nepieciešamās informācijas. Redz, ka Ņikiforova kungs jau skaidri zina, ka tieši šis uzņēmējs veiks būvniecību.

Ņ.Ņikiforovs – lūdz neinterpretēt sevis teikto. Diemžēl neko skaidri nezin, bet kad zinās, arī pārējie deputāti zinās.

G .Truksnis – šobrīd tiek lemts par lokālplānojuma apstiprināšanu un zemesgabala tālāko izmantošanu, nevis par to, kas šajā zemesgabalā veiks būvniecību. Dome rūpējas un arī turpmāk rūpēsies par to, lai visi lēmumi būtu tiesiski un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda), G.Grūba nebalso), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

29. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma statusa maiņu (lēmums Nr.21)

30. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 32-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.22)

31. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.23 )

32. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma statusa maiņu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 32-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

34. Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, atsavināšanu.

36. Par nekustamā īpašumu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašumu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.29)

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.30)

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.31)

40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.32)

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.33)

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.34)

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

7. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

45. Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā (lēmums Nr.37)

46. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.38)

47. Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.39)

48. Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.40)

49. Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.41)

50. Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.42)

51. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.43)

52. Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.44)

53. Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.45)

54. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

S.Brauere – lūdz veikt tehnisku labojumu lēmumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” un svītrot 2.punktā un pielikumā 12.punktu “Peldošā pontonu piestātne”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

5. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

6. Pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

7. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

8. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

9. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

10. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, D.Riņķe, A.Ozoliņš, I.Kausiniece, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā.

Sēde slēgta plkst.12.05

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 21.februārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2019.gada 29.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF