Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 22.decembra 89.nolikumu

2019.gada 23.maijāNr. 18

protokols Nr. 7, 17. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo
daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta
pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta
devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada
29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu
un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 139.10 un 139.11 punktu šādā redakcijā:

“139.10 Projektā nodarbinātam darbiniekam, ja tas nepārtraukti Projektā vai vairākos secīgos Projektos ir bijis nodarbināts ne mazāk kā vienu gadu vai, ja darbinieks Projektā vai vairākos secīgos Projektos ir bijis nodarbināts mazāk kā vienu gadu, bet vienlaicīgi ir bijis nepārtraukti nodarbināts pašvaldības institūcijā saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku skaita sarakstu vismaz vienu gadu, var izmaksāt pabalstu aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru vienu reizi kalendāra gadā, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja to pieļauj Projekta īstenošanas nosacījumi.

139.11Atvaļinājuma pabalsta maksimālais apmērs ir 45% (četrdesmit pieci procentu) apmērā no mēnešalgas, ievērojot 139.10 punktā noteiktos priekšnoteikumus, ja vienlaikus ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami”, „ļoti labi”, vai „labi””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis