Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova (piedalās no plkst.11.02), Uldis Kronblūms, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš

Nepiedalās deputāti:

Dace Riņķe, Andris Čuda

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Lelde Stāmere

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i.

Andrejs Bukins

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Mežmalas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Daila Labrence

Jūrmalas mūzikas skolas direktore

Gunta Liepiņa

Jūrmalas Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Jūrmalas internātpamatskolas direktors

Indulis Skudra

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

4.

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu konkursā

5.

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu

7.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu "Latvijas Dabas fonds" par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

9.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 "Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums"

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumā Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums”

14.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

16.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

18.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums"

21.

Par debitoru parādu norakstīšanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

24.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

25.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

26.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-205, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā

28.

Par būvju nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 115, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

37.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu”

41.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu”

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu

49.

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu

50.

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

51.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu

52.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 daļas iznomāšanu

53.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (telpas Nr.1-14)

54.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (telpas Nr.15-16)

55.

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 19, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bauskas ielā 5, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Senatnes ielā 3B, Jūrmalā

60.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.12 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

61.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.8 Juglas ielā 4 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

62.

Par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņa no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, dāvinājumā

63.

Par dzīvojamai mājai Viestura ielā 27, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības šādu jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

· Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā

· Par vidi degradējošu ēku sakārtošanu Teātra ielā 6, Jūrmalā

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ienāk E.Krivcova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

4.

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu konkursā

5.

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu

7.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu "Latvijas Dabas fonds" par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

9.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 "Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums"

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumā Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums”

15.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

19.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums"

21.

Par debitoru parādu norakstīšanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

24.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

25.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

26.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-205, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā

28.

Par būvju nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 115, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

37.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu”

41.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu”

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

45.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā

46.

Par vidi degradējošu ēku sakārtošanu Teātra ielā 6, Jūrmalā

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu

52.

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

54.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu

55.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 daļas iznomāšanu

56.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (telpas Nr.1-14)

57.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (telpas Nr.15-16)

58.

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 19, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bauskas ielā 5, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Senatnes ielā 3B, Jūrmalā

63.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.12 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

64.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.8 Juglas ielā 4 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

65.

Par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņa no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, dāvinājumā

66.

Par dzīvojamai mājai Viestura ielā 27, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

(lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

4. Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu konkursā.

5. Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

A.Bukins

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu.

7. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu "Latvijas Dabas fonds" par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu "Latvijas Dabas fonds" par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

9. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā.

10. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

11. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 "Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums" (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 "Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums".

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumā Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumā Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums”.

15. Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

17. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

L.Tesnova ziņo, ka ir nepieciešams lēmuma projekta 1.2.apakšpunktā veikt šādu redakcionālu precizējumu: ”Jūrmalas iekļaujošās izglītības attīstības centrs”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

19. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums" (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums".

21. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”.

23. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā.

24. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

25. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

26. Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-205, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.230)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-205, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

27. Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā (lēmums Nr.231)

28. Par būvju nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.232)

29. Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā (lēmums Nr.233)

30. Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmuma projekta “Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā” tekstā ir nepieciešams tehniski precizēt kļūdaini norādīto adresi.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar minēto tehnisko labojumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā

(lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 115, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto, ir nepieciešams lēmuma projekta lemjošo daļu papildināt ar 15.punktu šādā redakcijā:

15. Noteikt zemes vienībai Slokas ielā 115, Jūrmalā, par pienākumu norādīt teritorijas robežu, kas var kalpot reālservitūta tiesības nodibināšanai: ceļa servitūta teritorija (kods: 7315030100), par labu nekustamajiem īpašumiem Lūšu iela 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3335, Lūšu iela 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3334, Lūšu iela 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0007, Lūšu iela 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3331, Lūšu iela 6, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 3332, Lūšu iela 8, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 3333, līdz brīdim, kad tiek izbūvēta Lūšu iela 3350, kadastra apzīmējums 1300 015 3350”.

Izsakās:

G.Grūba lūdz ieprotokolēt V.Zvejnieces teikto par to, ka tā zemesgabala daļa, kas ir meža teritorija, netiks apbūvēta un paliks valsts īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 115, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

36. Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba izsakās un lūdz ierakstīt protokolā:

“ Arī šajā konkrētajā gadījumā ir jāsaglabā Valsts nozīmēs pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju, tāpēc nevar pieļaut tās iznīcināšanu, kā arī atšķirīgu attieksmi pret citiem dažādiem projektu attīstītājiem. Piemēram, blakus zemes gabalos, kuros ir saskaņoti un realizēti projekti, kuru realizācijai pašvaldība izvirzīja īpašas prasības būvniecībai Valsts nozīmēs pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, liedzot projekta attīstītājam izmantot pieļaujamos maksimālos apbūves rādītājus. Konkrēti šajā gadījumā ir analizējis Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas un materiālus sākot no 2007.gada, vēsturisko un arī pašreizējo teritorijas plānojumu.

Zemes gabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā (valsts aizsardzības Nr.6038, MK 1998.gada 18.septembra Rīkojums Nr.128; Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojums Nr.128).

Izmaiņas teritorijas plānojumā būtiski kaitēs pilsētas ainavai, kā arī degradēs valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, tādējādi ietekmējot sabiedrības tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Latvijas Republikas Satversmes 115.pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, tostarp rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Normā lietotais termins „vide” ietver arī kultūras mantojumu (Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 717.– 718. lpp).

Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3.pants noteic, ka kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 42.pantam kultūras pieminekli drīkst izmantot tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā.

Prasības arhitektūras mantojuma un pilsētas ainavas aizsardzībai ir noteiktas ne tikai nacionālajos normatīvajos aktos, bet arī Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos, piemēram, Eiropas Padomes 2000.gada 20.oktobra Eiropas ainavu konvencijā (turpmāk – Ainavu konvencija) un 1985.gada 3.oktobra Konvencijā Eiropas arhitektūras pieminekļu aizsardzībai (turpmāk – Pieminekļu aizsardzības konvencija).

Ainavu konvencijas 1.panta “d” punkts definē, ka ainavu aizsardzība nozīmē darbības, lai saglabātu un uzturētu ainavas ievērojamās un raksturīgās īpašības, kuras ir pamatotas ar tās mantojuma vērtību, ko nosaka šīs ainavas dabiskais veidols un/vai cilvēku darbības. Saskaņā ar Ainavu konvencijas 5. panta “d” punktu dalībvalstij ir pienākums integrēt ainavu politiku savā reģionālajā un pilsētplānošanas politikā, kultūras, vides, lauksaimniecības, sociālajā un saimnieciskajā politikā, kā arī jebkurā citā politikā, kas tieši vai netieši var ietekmēt ainavas.

Latvijas ainavu politikas pamatnostādnes 2013. - 2019. gadam nosaka sabiedriskās līdzdalības principu ainavu pārvaldības procesā. Saskaņā ar pamatnostādņu 4.2. punktu Latvijas ainavas ir sabiedrības, vietējo pašvaldību, plānošanas reģionu un valsts institūciju novērtēts teritorijas attīstības resurss, kura ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību nodrošina laba pārvaldība.

Efektīva ainavu pārvaldība ir tāda, kas vērsta uz lauku un urbāno ainavu plānošanu, labu sadarbību publiskās pārvaldes, izglītības, pētniecisko un saimniecisko institūciju un sabiedrības starpā, kā arī ainavu politikas integrēšanu visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanā.

Pieminekļu aizsardzības konvekcijas 3.panta paredz dalībvalstīm pienākumu veikt juridiskus pasākumus, lai aizsargātu arhitektūras mantojumu. Šādu pasākumu ietvaros ir jāveic katrai valstij un reģionam raksturīgi pasākumi, lai nodrošinātu pieminekļu aizsardzību. Savukārt saskaņā ar šās konvencijas 7. pantu valstij ir pienākums veicināt vispārējus vides uzlabošanas pasākumus pieminekļu apkārtnē.

No minētajām Satversmes un Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām izriet, ka valstij ir pienākums ne tikai nodrošināt arhitektūras pieminekļu aizsardzību, bet arī pienākums veicināt vispārējus vides uzlabošanas pasākumus arhitektūras pieminekļu apkārtnē. Tāpat valstij ir pienākums saglabāt un uzturēt ainavas ievērojamās un raksturīgās īpašības.

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns (Ģenerālplāns) tika izstrādāts un apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893.

Attīstības plāna II sējumā ir vesela virkne nosacījumu, kas ir noteikti, lai saglabātu šo vēsturisko vērtību.

2000.gada 3.februārī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.85 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un lēmumu Nr.86 “Par detālplānojumu izstrādāšanu un izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) I.sējumā” tika pieņemtas izmaiņas. 2000.gadā veiktās izmaiņas Jūrmalas Attīstības plānā (ģenerālplānā) tika apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.8, līdz ar to tika pabeigts Attīstības plāna un Apbūves noteikumu izmaiņu process saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Vēsturiskā Jūrmalas attīstības plāna 4.nodaļa “Jūrmalas kultūrvēsturiskais mantojums” noteica, ka viens no galvenajiem Jūrmalas attīstības mērķiem ir saglabāt un atjaunot pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kurš ietver pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļus, kopā ar apkārtējo vidi veido Jūrmalas tēlu. Jūrmalas kultūrvēsturiskais mantojums ir Latvijas valsts un tās tautas saglabātās un apzinātās garīgās un materiālās kultūras daļa. Apbūves un saimniekošanas tradīcijas, 19. un 20.gadsimtā veidojusies sabiedriskā un kultūras dzīve, kūrorta vēsture ir radījusi to neatkārtojamo savdabību”.

U.Kronblūms izsakās, ka neredz pamatojumu apbūves augstuma palielināšanai un lokālplānojuma uzsākšanai. Apbūves augstuma palielināšana viesnīcu attīstībai ir ļoti apšaubāma, jo arī netālu esošā viesnīca Turaidas ielā 17 ir pārveidota par daudzdzīvokļu māju. Pēc Statistikas pārvaldes esošās informācijas, neviena no pēdējos 10 gados uzceltajām viesnīcām nedarbojas kā viesnīcu pakalpojumu sniedzošs objekts. Tas viss liecina, ka dome nekontrolē un nesekmē viesnīcu biznesu.

E.Krivcova uzskata, ka ir jāveicina viesnīcu būvniecība, apzinoties, ka iepriekšējos periodos ir bijuši arī neveiksmīgi lēmumi. Ir jādomā konstruktīvi, lai veicinātu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. Viens no kritērijiem varētu būt teritorijas plānojums, proti, pirms būvprojekta apstiprināšanas, atbildīgā komiteja izvērtē tā atbilstību noteiktajiem nosacījumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova), “pret” – 5 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

G.Grūba - pašvaldība ir uzsvērusi, ka, veicot būvniecību pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, maksimāli ir saglabājama kultūrvēsturiskā vide, tostarp, apbūves mērogs, apbūves raksturs, raksturīgā ainaviskā vide . Tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, līdzīgi kā pārējās Satversmes 8. nodaļā ietvertās pamattiesības, ir piemērojamas tieši un nepastarpināti (sk. Satversmes tiesas 2001.gada 5.decembra sprieduma lietā Nr.2001-07-0103 secinājumu daļas 1. punktu). Tāpēc par sagatavoto lēmuma projektu balsojis ”pret”.

37. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu

(lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova), “pret” – 1 (M.Stulpiņš), “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu” (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

41. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu” (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

42. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

45. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā.

46. Par vidi degradējošu ēku sakārtošanu Teātra ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmuma projekta lemjošā daļa ir jāpapildina ar tekstu šādā redakcijā:

” Lēmums daļā par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu Ēku un daļā par nekustamā īpašuma aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā kā starplēmums nav pārsūdzams. Savukārt lēmumu daļā par uzdošanu veikt Ēkas sakārtošanu saskaņā ar APL 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildus adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses]”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošu ēku sakārtošanu Teātra ielā 6, Jūrmalā.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.250)

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.254)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu.

52. Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.255)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu.

53. Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka lēmuma projektā ir nepieciešams precizēt nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu summas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu.

54. Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu.

55. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.258)

56. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.259)

57. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 daļas iznomāšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu.

58. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.262)

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bauskas ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.Nr.263)

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.264)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Senatnes ielā 3B, Jūrmalā (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 19, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bauskas ielā 5, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Senatnes ielā 3B, Jūrmalā.

63. Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.12 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.12 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

64. Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.8 Juglas ielā 4 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.8 Juglas ielā 4 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

65. Par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņa no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, dāvinājumā

(lēmums Nr.268)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņa no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, dāvinājumā.

66. Par dzīvojamai mājai Viestura ielā 27, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai Viestura ielā 27, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

67. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.270)

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.271)

69. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 20.jūnijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 28.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF