Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 18.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 31.oktobrīNr. 35

protokols Nr. 14, 34. punkts

Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”
līdzfinansēšanas nolikums

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un līdzfinansēti projektu pieteikumi profesionālās mākslas pieejamībai Jūrmalas pilsētā.

2. Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā, lai popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu un nodrošinātu sabiedrībai iespēju baudīt daudzveidīgus profesionālās mākslas projektus šādās kategorijās:

2.1. vietējā vai starptautiskā mēroga projekti Jūrmalas pilsētā (izstādes, koncerti, festivāli, filmas, izrādes);

2.2. kopprojekti sadarbībā ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām, kuru norise paredzēta Jūrmalā un kādā no sadraudzības pilsētām;

2.3. Jūrmalas mūziķu un mākslinieku jubilejas katalogu/grāmatu izdošana vai mūzikas ierakstu izdošana.

3. Līdzfinansējumu piešķir konkursa kārtībā projekta noteiktai/ām aktivitātei/ēm, kas atbilst vienai no Nolikuma 2.punktā minētajām kategorijām, ievērojot Nolikuma 37. vai 38.punktu.

4. Konkursa komisija izvērtē iesniegtos līdzfinansējuma projektus un atbilstoši budžeta iespējām piešķir finansējumu projektā norādītajai/ām aktivitātei/ēm.

5. Konkursu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

6. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības (izņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldības) iestāde un valsts iestāde vai institūcija. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

7. Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu Konkursam tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

8. Atbilstoši Nolikuma 11. punktam aizpildītu projekta pieteikuma dokumentāciju Konkursam līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt:

8.1. nosūtot pa pastu uz adresi Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015 papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi „Projektu konkurss „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā””. Uz aploksnes jānorāda projekta iesniedzēja rekvizīti;

8.2. iesniegt personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi „Projektu konkurss „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā””. Uz aploksnes jānorāda projekta iesniedzējs un iesniedzēja adrese;

8.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi „Projektu konkurss „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Ja elektroniski iesūtītais pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.

9. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv norādītajam Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam, norādīto datumu ieskaitot. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

10. Viena iesniedzēja projektu pieteikumu skaits nav ierobežots.

III. Projektu pieteikuma noformējums un saturs

11. Projekta pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām (cauršūtām) un sanumurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Projekta pieteikumam ir jābūt sakārtotam atbilstoši Nolikuma 12. punktā norādītajai pieteikuma daļu secībai.

12. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

12.1. projekta pieteikums (1.pielikums);

12.2. projekta apraksts (2.pielikums);

12.3. projekta tāme (Nolikuma 2.1., 2.2.apakšpunktam atbilstošiem projektiem izmantojams 3.pielikums, Nolikuma 2.3.apakšpunktam atbilstošiem projektiem – 4.pielikums) MS Excel formātā, kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamie naudas līdzekļi (t.sk. visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u.c. maksājumi), esošais un plānotais projekta iesniedzēja un/vai citu projekta līdzfinansētāju līdzfinansējums un tā izlietojuma prognoze, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas biļešu cenas, dalības maksas), kur prognoze balstīta projekta iesniedzēja darbības pieredzē, atsevišķi norādot Konkursā pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu. Tāmē atsevišķi norāda pašvaldībai prasītos naudas līdzekļus un to sadalījumu pa pozīcijām. Izmaksās iekļauj tikai tādas pozīcijas, kuru apmaksa nav veikta līdz projektu konkursa rezultātu apstiprināšanai. Tāmē neiekļauj tādas izmaksas, kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids (piemēram, „Citi izdevumi”, „Neparedzētie izdevumi” u.tml.).”

12.4. par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz uzrādīto izmaksu pamatojumi par plānoto pakalpojumu saskaņā ar Nolikuma 3. vai 4.pielikumā pievienoto veidlapu.

12.5. vienošanās par projekta īstenošanu, kas noslēgta starp projekta īstenotāju un attiecīgās projekta īstenošanas vietas valdītāju (9.pielikums);

12.6. projekta vadītāja un projekta darba grupas locekļu „Dzīves un darba gājums (CV)”, kas sniedz informāciju par projekta īstenotāju zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām;

12.7. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), kā noteikts Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 21.punktā;

12.8. projekta pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc projekta iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par projektu.

13. Projekta pieteikumu, tāmi un projekta aprakstu paraksta projekta iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Kopprojekta iesniegšanas gadījumā dokumentus paraksta visas projektā iesaistītās puses, norādot projekta galveno īstenotāju – finansiāli un juridiski atbildīgo personu par iesniegtā projekta apraksta, projekta tāmes, t.sk. projekta ietvaros paredzēto finanšu izlietojuma, atbilstību Nolikuma prasībām.

14. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu, t. sk. par plānotas peļņas neuzrādīšanu projekta tāmē.

15. Projekta iesniedzējs apņemas saņemt piekrišanas no citiem Projekta darba grupas locekļiem un projekta vadītāja attiecībā uz domei iesniegtajiem personas datiem un to apstrādi, kas saistīts ar Projekta pieteikuma izskatīšanu.

16. Projekta iesniedzējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to Nodaļu.

17. Projekta pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

18. Projektu pieteikumus, kas nav atbalstīti ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pretendenti var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

19. Projektu pieteikumu izvērtēšanu veic ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija) un projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

20. Darba grupas vai Vērtēšanas komisijas vadītājam objektīva priekšstata gūšanai projektu pieteikumu izvērtēšanā ir tiesības pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām. Pieaicinātās persona nepiedalās projektu pieteikumu vērtēšanā.

21. Darba grupa 15 darba dienu laikā pēc Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic projektu pieteikumu apkopojumu atbilstoši Nolikuma 10.pielikuma administratīvajiem kritērijiem. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt, lai projekta iesniedzējs trīs darba dienu laikā precizē vai papildina informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projekta pieteikuma vērtēšanai. Pēc informācijas saņemšanas Darba grupa projekta pieteikumu izskata atkārtoti piecu darba dienu laikā. Darba grupa projektu pieteikumu apkopojumu prezentē Vērtēšanas komisijas sēdē, t.sk. informējot Vērtēšanas komisiju par iespējamām nepilnībām projektu pieteikumos.

22. Vērtēšanas komisijas sēde tiek sasaukta pēc Darba grupas ierosinājuma ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc Konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Vērtēšanas komisijas sēde ir slēgta.

23. Vērtēšanas komisija vērtē projektu pieteikumus pēc Nolikuma 10.pielikumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

24. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir nepietiekams, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu tiek noraidīti.

25. Ar Vērtēšanas komisijas lēmumu noraidīti tiek projektu pieteikumi, kuri neatbilst vismaz vienam no vērtēšanas administratīvajiem kritērijiem vai kādā no kvalitatīvajiem kritērijiem saņem 0 punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem kritērijiem vismaz viens vērtēšanas komisijas loceklis piešķir 0 punktus, kvalitatīvo kritēriju rezultātus nosaka, piešķirto punktu summu dalot ar vērtētāju skaitu. Par pieņemto lēmumu noraidīt projekta pieteikumu iesniedzējs tiek informēts 10 darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

26. Lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vai tā noraidīšanu, kā arī līdzfinansējuma apjomu, pamatojoties uz Darba grupas sniegto informāciju un priekšlikumiem, tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē, Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot.

27. Pirms Vērtēšanas komisijas sēdes katrs Vērtēšanas komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav personīgi ieinteresēts kādā no Konkursam iesniegtajiem projektiem.

28. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt projektu pieteikumu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu ne ilgāk kā par 20 darba dienām, par to trīs darba dienu laikā rakstiski informējot projektu iesniedzējus, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītajām e-pasta adresēm.

29. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, nosūtot pieprasījumu projekta iesniedzējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pieprasīto informāciju vai dokumentus projekta iesniedzējs sniedz trīs darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu.

30. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par daļēju projekta pieteikumā norādīto aktivitāšu atbalstīšanu un daļēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī atteikt Nolikuma 45.punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

31. Par Konkursa rezultātiem visi projektu pieteikumu iesniedzēji tiek rakstiski informēti 10 darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm.

32. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

33. Atbalstītās projektu aktivitātes tiek līdzfinansētas no Nodaļas budžeta Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar 10. pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā. Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms nav pietiekams vai projektu pieteikumi netiek atzīti par atbalstāmiem, projektu pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 18.nolikumu

34. Vērtēšanas komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

35. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 18.nolikumu

36. Līdzfinansējamā aktivitāte nevar tikt uzsākta līdz Konkursa noslēgumam.

37. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas projektiem Nolikuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajās kategorijās ir:

37.1. projekta mākslinieciskās un/vai tehniskās izmaksas;

37.2. projekta norises vietas izmaksas;

37.3. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;

37.4. projekta publicitātes izdevumi;

37.5. ceļa izdevumi;

37.6. projekta administratīvās izmaksas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmēra.

38. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas projektiem Nolikuma 2.3.apakšpunktā minētajās kategorijās ir publicēšanas izmaksas, t.sk. autoratlīdzība (autortiesību izmaksas), tulkotāju atlīdzība, redaktoru atlīdzība, citas redaktoru darba izmaksas (korektūras lasīšana, labošana, recenzēšana), maketēšanas un preprinta izmaksas un iespiešanas vai e-publicēšanas izmaksas.

39. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

39.1. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

39.2. ja projekta iesniedzējs ir Pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāmas izmaksas. Šādā gadījumā pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti.

40. Projekta neatbalstāmās izmaksas ir:

40.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

40.2. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

40.3. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

41. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, dome trīs mēnešu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms projekta plānotās īstenošanas sākuma, noslēdz ar projekta īstenotāju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (5.pielikums). Ja Vērtēšanas komisija piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Nolikuma 37.2.apakšpunktā minētajām izmaksām, ar projekta iesniedzēju, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un ar norises vietas valdītāju tiek noslēgts trīspusējs līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (6.pielikums). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

42. Ja Nolikuma 35.punktā noteiktajā laikā līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts, Vērtēšanas komisija var atcelt lēmumu par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 18.nolikumu

43. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenotājam tiek pārskaitīts uz projekta īstenošanai paredzētu atsevišķu bankas kontu atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (5. vai 6. pielikums) noteiktajai kārtībai.

44. Izmaiņas projekta aktivitātēs, projekta īstenošanas termiņos un līdzfinansējuma tāmē ir veicamas tikai pirms projekta aktivitātes īstenošanas līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā (5.pielikums), saskaņojot tās ar domi. Šajā punktā minētās izmaiņas saskaņo Nodaļa (ja nebūtiskas) vai Vērtēšanas komisija (ja būtiskas) un apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Precizētā līdzfinansējuma tāme kļūst par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu neatņemamu sastāvdaļu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

45. Projekta īstenotājs daļu no pašu finansējuma (projekta iesniedzēja finansējums, biļešu pārdošanas ieņēmumi, projekta iesniedzēja piesaistītais finansējums) var aizstāt ar projekta partnera sniegtu mantisku nodrošinājumu, bet ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma. Šādā gadījumā projekta iesniedzējs projekta pieteikumam pievieno mantiskā nodrošinājuma sniedzēja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam projekta īstenošanā, iekļautam projekta aprakstā (2.pielikums) un projekta tāmē (3.pielikums). Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

46. Projekta īstenotājs no pašu finansējuma daļas var veikt norises vietas rezervācijas maksājumus pirms Konkursa noslēguma vai līdzfinansējuma līguma noslēgšanas, ja nepieciešama savlaicīga telpu rezervācija. Šādā gadījumā projekta iesniedzējs pieteikumam pievieno norises vietas rezervācijas līguma kopiju un projekta konta bankas apstiprinātu izdruku par veiktiem maksājumiem. Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā, norises vietas rezervācijas avansa maksājumi ir attiecināmi uz projekta īstenotāja pašu finansējuma daļas izdevumiem.

47. Domes līdzfinansējums projektam tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

48. Projekta pieteikuma iesniedzējam un projekta īstenotājam ir jābūt vienai un tai pašai juridiskajai personai.

49. Projekta īstenotājs nodrošina projektā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim un līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pielikumā pievienotajai projekta tāmei, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas projekta pieteikumā.

50. Projekta īstenotājs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši ar domi noslēgtajā līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam termiņam un nosacījumiem. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

51. Pašvaldības līdzfinansējumam projekta īstenotājs nodrošina atsevišķu norēķinu kontu bankā, no kura atbilstoši līgumā norādītajam finansēšanas mērķim tiek veikti maksājumi. Ar projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

52. Ja projekta īstenošanai ir saņemts valsts finansējums un atvērts norēķinu konts Valsts kasē, tad projekta īstenotājs nodrošina atsevišķu, nodalītu grāmatvedības uzskaiti pašvaldības līdzfinansējumam.

53. Projekta īstenotājam ir jānodrošina priekšfinansējums projekta īstenošanai vismaz 20% (divdesmit procentu) apmērā no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas, ja tiek iesniegta un apstiprināta projekta starpposma atskaite, vai 60% (sešdesmit procentu) apmērā no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas, ja netiek iesniegta starpposma atskaite, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (5.pielikums) noteiktajai kārtībai.

54. Projekta īstenotājs nodrošina projekta publicitāti presē un citos masu informācijas, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un vizuālo informāciju projekta īstenošanas vietā, ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta īstenošanas uzsākšanas saskaņojot to ar domi, informāciju nosūtot uz e-pasta adresēm: marketings@jurmala.lv, kulturas_nodala@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

55. Nodaļas pārstāvim ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un projekta īstenošanas uzraudzību, par ko tiek sagatavots un parakstīts akts.

56. Nodaļai, konstatējot, ka projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam vai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, aktivitātēm vai projekta īstenotājs ir pārkāpis citus Nolikuma vai noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kura var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu un/vai pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

57. Nepalielinot līdzfinansējuma apjomu un nemainoties līdzfinansējuma tāmes kopējam apmēram, bez iepriekšēja saskaņojuma ar domi projekta līdzfinansējuma izlietojuma izmaiņas ir pieļaujamas un ir attiecināmas ne vairāk kā 10 (desmit procentu) apmērā no apstiprinātās līdzfinansējuma izdevumu tāmes katrā no izdevumu pozīcijām.

VII. Komisijas tiesības un pienākumi

58. Vērtēšanas komisija un Darba grupa savā darbībā ievēro šā Nolikuma noteikumus.

59. Vērtēšanas komisija sastāv no pieciem locekļiem, t.sk. komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka. Darba grupa sastāv no trīs locekļiem, t.sk. grupas vadītāja.

60. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs locekļi. Darba grupa ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divi locekļi.

61. Vērtēšanas komisijas kompetencē ir:

61.1. 30 darba dienu laikā pēc publikācijā par Konkursa pieteikumu iesniegšanu norādītā termiņa beigām izskatīt Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus, aizpildot individuālas vērtēšanas lapas par kvalitatīvajiem kritērijiem, kas ir protokola neatņemama sastāvdaļa, un lemt par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru;

61.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, norādot pamatojumu;

61.3. pieprasīt papildu informāciju no projekta iesniedzēja;

61.4. noraidīt projektus, kas neatbilst Nolikuma prasībām un projekta vērtēšanas kritērijiem;

61.5. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

61.6. apstiprināt projektu noslēguma atskaites;

61.7. lemt par līdzfinansējuma piešķiršanas apmēra izmaiņām vai tā pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu, ja projekts īstenots neatbilstoši Nolikumam un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumiem;

61.8. sasaukt Vērtēšanas komisijas ārkārtas sēdes;

61.9. pieaicināt neatkarīgus ekspertus (bez tiesībām balsot);

61.10. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

61.11. Papildināts ar domes 2020.gada 18.jūnija 18.nolikumu

62. Darba grupas kompetencē ir:

62.1. 15 darba dienu laikā pēc publikācijā par Konkursa pieteikumu iesniegšanu norādītā termiņa beigām veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 10.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

62.2. sniegt priekšlikumus Vērtēšanas komisijai;

62.3. pieprasīt papildu informāciju no projektu iesniedzējiem;

62.4. pagarināt vai mainīt ar projekta īstenošanu saistītus termiņus, kas neietekmē projekta mērķa īstenošanu;

62.5. lemt par grozījumiem iesniegtajā projekta tāmē un/vai aktivitātēs, kā arī par projekta kopējās summas izlietojuma izmaiņām (atbilstoši projekta īstenotāja iesniegtajai atskaitei), ja šīs izmaiņas neietekmē projekta mērķa īstenošanu;

62.6. izskatīt projektu iesniedzēju iesniegumus un pieņemt lēmumu, kas neietekmē projekta mērķa īstenošanu;

62.7. sasaukt Darba grupas ārkārtas sēdes;

62.8. pieaicināt neatkarīgus ekspertus (bez tiesībām balsot);

62.9. izvērtēt un saskaņot projektu Starpposma atskaites, iesniedzot apstiprināšanai izpilddirektoram;

62.10. izvērtēt un iesniegt Vērtēšanas komisijai priekšlikumus lēmuma pieņemšanai un projektu noslēguma atskaites;

62.11. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

63. Ja Vērtēšanas komisijas loceklis vai Darba grupas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Vērtēšanas komisijas vai Darba grupas locekļus un nepiedalās attiecīgā projekta vērtēšanā.

64. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas lēmumi tiek pieņemti attiecīgās sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Vērtēšanas komisijas vai Darba grupas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vai Darba grupas vadītāja balss.

65. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas sēdes tiek protokolētas. Protokols ir elektronisks dokuments un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs vai Darba grupas vadītājs un protokolētājs, kurš nav Vērtēšanas komisijas vai Darba grupas loceklis, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

66. Konkursa dokumenti glabājas Nodaļā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

67. Vērtēšanas komisija var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai Konkursam apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

68. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Vērtēšanas komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

VIII. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi projektu iesniedzējiem,
kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

69. Līdzfinansējums tiek piešķirts komersantam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr.1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu piešķir līdz Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punkta un 8.pantā minētajam termiņam.

70. De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr.1407/2013) 1.panta 2.punktam, lai ar Regulu Nr.1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Regulu Nr.1407/2013.

71. Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī šī nolikuma ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

72. De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām, līdz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

73. Nolikuma ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

74. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar nolikumu piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

75. Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

76. Ja iesniedzējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

77. Komersantam tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis atbalstu kā līdzfinansējumu projekta īstenošanai pēc līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas un reģistrācijas domes lietvedības sistēmā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

IX. Noslēguma jautājumi

78. Vērtēšanas komisijas lēmumus projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

79. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2017. gada 23. novembra nolikums Nr.22 „Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Pieteikums DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

2.pielikums Projekta apraksts DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

3.pielikums Tāme XLSX Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

4.pielikums Tāme XLSX Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

5.pielikums Līguma projekts DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

6.pielikums Līguma projekts DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

7.pielikums Projekta starpposma atskaite XLS Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

8.pielikums Projekta atskaite XLS Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 38.nolikumu

8.1.pielikums Saturiskā atskaite DOCX

9.pielikums Vienošanās DOCX

10.pielikums Vērtēšanas kritēriji DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF