Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vecākais juriskonsults

Emīls Rokjānis

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone - Upeniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Kultūras nodaļas eksperte kultūras projektu jautājumos

Kristīne Zelicka

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības policijas dežūrdienesta priekšnieks

Jānis Gasjūns

PSIA “Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

PII “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vecākā referente

Anita Birze

Sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Jūrmalas Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, U.Bēniņš, I.Taranda, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā

5.

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu amatā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas atsavināšanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

11.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēgumu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

13.

Par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” īstenošanu.

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

16.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

17.

Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

21.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

22.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

25.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības dalībniekiem “Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes” ietvaros

26.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

28.

Kultūras nodaļas nolikums

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

30.

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

32.

Par būves nojaukšanu Baložu ielā 4A, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Poruka Prospektā 59, Jūrmalā

34.

Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Laimdotas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.128 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu"

44.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

49.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-515, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par sociālās dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

69.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

70.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

71.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

72.

Par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu

73.

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

74.

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 6, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 8, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 73, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tvaikoņu ielā 8, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 20, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 11, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vasaras ielā 58, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu iela 1, Jūrmalā

83.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11-601, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanuG.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

· Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 0104, Jūrmalā

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”

· Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

· Grozījumi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma līgumā ar Valsts kasi projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai

· Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu

· Par dalību Eiropas Savienības programmas “RADOŠĀ EIROPA” (2014.–2020. gads) apakšprogrammas “Kultūra” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Baltijas tēlniecības pieredzes” (Baltic Sculpture Experiences)

· Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

· Par cilvēku drošību apdraudošu ēku un kadastrā nereģistrēto būvju konservāciju vai nojaukšanu Raga ielā 1, Jūrmalā

· Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8426 003 Turaidas ielā 102, Jūrmalā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā

5.

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu amatā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas atsavināšanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

11.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēgumu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

13.

Par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

17.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

18.

Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi

19.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

20.

Grozījumi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma līgumā ar Valsts kasi projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

24.

Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu

25.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

26.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu

27.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

29.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības dalībniekiem “Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes” ietvaros

30.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

32.

Kultūras nodaļas nolikums

33.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “RADOŠĀ EIROPA” (2014.–2020.gads) apakšprogrammas “Kultūra” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Baltijas tēlniecības pieredzes” (Baltic Sculpture Experiences)

34.

Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

36.

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

38.

Par būves nojaukšanu Baložu ielā 4A, Jūrmalā

39.

Par būves nojaukšanu Poruka Prospektā 59, Jūrmalā

40.

Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā

42.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Laimdotas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

48.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.128 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu"

50.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

53.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

54.

Par cilvēku drošību apdraudošu ēku un kadastrā nereģistrēto būvju konservāciju vai nojaukšanu Raga ielā 1, Jūrmalā

55.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8426 003 Turaidas ielā 102, Jūrmalā

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-515, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

59.

Par sociālās dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

67.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

71.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

72.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

73.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

74.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

75.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

76.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

77.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

78.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

79.

Par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu

80.

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

81.

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 6, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 8, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 73, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tvaikoņu ielā 8, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 20, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 11, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vasaras ielā 58, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu iela 1, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11-601, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā.

5. Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

I.Taranda (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktora amata kandidāte) atbild uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu amatā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

9. Par Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas atsavināšanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”.

11. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēgumu (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēgumu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu” (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”.

13. Par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” īstenošanu (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” īstenošanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

17. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

J.Gasjūns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu.

18. Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

J.Gasjūns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi”.

19. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

J.Gasjūns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu.

20. Grozījumi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma līgumā ar Valsts kasi projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma līgumā ar Valsts kasi projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

A.Čuda neredz pamatojumu matemātiskajam aprēķinam, lai varētu sniegt kvalitatīvu pakalpojumu par 1,74 EUR, ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā ir minēts, ka vidējais izmaksu pieaugums ir 50%.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Ozoliņš)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”.

24. Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu.

25. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu.

26. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu.

27. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka papildu pēc komitejām sagatavotajiem un deputātiem izsniegtajiem saistošo noteikumu papildinājumiem ir iesniegts JSSC budžeta pieprasījums 83 700 EUR apmērā publiskās slidošanas pakalpojumu organizēšanas nodrošināšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 9 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – 6 (G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

29. Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības dalībniekiem “Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes” ietvaros (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

A.Birze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības dalībniekiem “Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādes” ietvaros.

30. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

A.Birze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikuma Nr.33)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

32. Kultūras nodaļas nolikums (nolikuma Nr.34)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Kultūras nodaļas nolikumu.

33. Par dalību Eiropas Savienības programmas “RADOŠĀ EIROPA” (2014.–2020.gads) apakšprogrammas “Kultūra” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Baltijas tēlniecības pieredzes” (Baltic Sculpture Experiences) (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “RADOŠĀ EIROPA” (2014.–2020.gads) apakšprogrammas “Kultūra” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Baltijas tēlniecības pieredzes” (Baltic Sculpture Experiences).

34. Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (nolikuma Nr.35)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt “Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” (nolikuma Nr.36)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”.

36. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

E.Rokjānis

Izsakās:

Vārds Uzvārds uzskata, ka, izvērtējot jautājumu, nav ņemts vērā likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais. Uzskata, ka šis jautājums nav pietiekami sagatavots un lūdz to skatīt atkārtoti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā.

38. Par būves nojaukšanu Baložu ielā 4A, Jūrmalā (lēmums Nr.561)

39. Par būves nojaukšanu Poruka Prospektā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.562)

40. Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā (lēmums Nr.563)

41. Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba (nebalso par 40.jautājumu), A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Baložu ielā 4A, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Poruka Prospektā 59, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā.

42. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.566)

44. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.567)

45. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Laimdotas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.568)

46. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.569)

47. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.570)

48. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Laimdotas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.128 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz V.Zvejnieci noskaidrot un informēt par to, vai šajā gadījumā, valsts īpašumam pārejot privātpersonas īpašumā, kadastrālās vērtības noteikšana ir taisnīga?

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.128 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu".

50. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā.

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

52. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

53. Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.576)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

54. Par cilvēku drošību apdraudošu ēku un kadastrā nereģistrēto būvju konservāciju vai nojaukšanu Raga ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.577)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu ēku un kadastrā nereģistrēto būvju konservāciju vai nojaukšanu Raga ielā 1, Jūrmalā.

55. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8426 003 Turaidas ielā 102, Jūrmalā (lēmums Nr.578)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8426 003 Turaidas ielā 102, Jūrmalā.

56. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.579)

57. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.580)

58. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-515, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.581)

59. Par sociālās dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.582)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-515, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālās dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.583)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.584)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.585)

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.586)

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.587)

65. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.588)

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

67. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.590)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.591)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

69. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.592)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.593)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta lēmuma projekta redakcija.

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, vai ir saņemta Memoriālo muzeju apvienības vēstule, kurā tā lūdz šo ēku atstāt kā apskates objektu un ir gatava palīdzēt, lai ēka iegūtu šādu statusu?

S.Brauere atbild, ka izziņas par statusu jau ir saņemtas divas reizes. U.Kronblūms iebilst par to, ka lēmumprojektā ir noteikts, ka būvi atļauts pārbūvēt.

V.Zvejniece informē, ka jau šobrīd, atbilstoši Teritorijas plānojumam, ēka ir atzīta par arhitektonisku vērtību un lēmuma projekta precizētās redakcijas 5.punktā ir noteikts arī šo apgrūtinājumu reģistrēt zemesgrāmatā līdz dzīvokļa īpašuma izsolei. Tāpat pielikumā esošajā pirkuma līgumā ir noteiktas visas prasības kultūrvēsturiski vērtīgās būves saglabāšanai, prasība par piemiņas plāksnes saglabāšanu uz ēkas sienas un prasības ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas noteikumus. Jebkāda ēkas pārbūve varēs notikt tikai pēc detālplānojuma izstrādes, ievērojot apbūves noteikumus un pamatojoties uz atbildīgo institūciju, tai skaitā, Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumiem.

U.Kronblūms jautā, ja šai ēkai tiktu noteikts Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss, vai tas traucētu zonējuma maiņai blakus esošajam īpašumam Dubultu pr.111, kur tika paredzēta savrupmājas apbūve, bet faktiski uz tā atrodas 2 mazstāvu dzīvokļu ēkas, kuras ir pieņemtas ekspluatācijā?

V.Zvejniece atbild, ka tas neko nemaina, jo šī teritorija ir noteikta kā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija.

U.Kronblūms jautā, ja šai ēkai tiktu piešķirts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statuss, vai, pārdodot to izsolē, tā varētu kļūt nevērtīgāka?

S.Brauere domā ka, nē.

U.Kronblūms uzskata, ka, tādā gadījumā, tomēr būtu jārisina jautājums par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusa iegūšanu šai ēkai.

Vārds Uzvārds (īpašuma līdzīpašnieces pilnvarotā personā) izsakās par sagatavoto lēmumprojektu. Ņemot vērā visus apstākļus, lūdz plašāk izvērtēt šo jautājumu.

U.Kronblūms izsakās:

“Cienījamie deputāti, lūdzu saprast, ka šajā brīdī netiek prasīti nekādi pašvaldības finanšu līdzekļi. Tikai veikt darbības, lai ēkai tiktu noteikts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss, kurš nodrošinātu ēkas saglabāšanu vēsturiskajā izskatā, un tā paliktu kā apskates objekts Jūrmalas tūrisma informācijas centra izdotajos ceļvežos. Paralēli tam var rīkot ideju konkursu par tās izmantošanu un lemt par tās tālāko likteni. Jau iepriekš ir izskanējušas idejas, ka atjaunotajā apskates objektā vasarās varētu notikt radošās darbnīcas vai arī iespēja tajā strādāt dažādu Jūrmalai nozīmīgu radošu konkursu uzvarētājiem”.

Lūdz veikt visas likumā paredzētās darbības, lai šai ēkai iegūtu vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusu. Pēc visas saņemtās informācijas, ir pārliecība, ka šādu statusu varētu noteikti iegūt. Personīgi pats, Jūrmalas aizsardzības biedrība, Memoriālo muzeju apvienība un daudzi citi ir gatavi iesaistīties un palīdzēt šajā darbā. Ļoti cer, ka pašvaldība neredz pilsētu tādu, kurā vairs nepaliek nekas no tā, kas liecinātu par tās vēsturi nozīmīgu cilvēku gaitās.

A.Čuda aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un, ieklausoties līdzīpašnieces pārstāvja teiktajā, izvērtēt iespēju ilgtermiņā izīrēt šo īpašumu līdzīpašniecei, tādā veidā īpašums tiktu gan sakopts, gan arī saglabātas īpašuma tiesības pašvaldībai.

G.Truksnis uzskata, ka Jūrmalā ir daudz saglabātu ar Raiņa un Aspazijas dzīvi saistītu kultūrvēsturisku vietu, vēršot uzmanību, ka vairāki kultūrvēsturiskie objekti, tai skaitā, arī Aspazijas māja 100% tika atjaunoti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, nesaņemot nekādu finansiālu atbalstu no valsts. Šajā konkrētajā gadījumā obligāti tiks izstrādāts detālplānojums un vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss vēlreiz varētu tikt aktualizēts detālplānojuma izstrādes gaitā. Uzskata, ka nav pamata bažām par to, ka ēka tiktu radikāli pārbūvēta, jo jāņem tas, ka šī ēka ir noteikta kā kultūrvēsturiski vērtīga ēka, līdz ar to, tās apjoms ir saglabājams un nav iespējams būtiski to pārbūvēt. Arī izsoles noteikumos un pirkuma līgumā ir noteikti apgrūtinājumi un prasības kultūrvēsturiski vērtīgās būves saglabāšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

71. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.594)

72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.595)

73. Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.596)

74. Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.597)

75. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.598)

76. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.599)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

6. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

77. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.600)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

78. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.601)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu.

79. Par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.602)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu.

80. Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.603)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

81. Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.604)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka, saskaņā ar vērtētāja saņemto vērtējumu, uz 2019.gada 29.oktobri nomas maksa gadā ir nosakāmā 1200,00 EUR apmērā, kas ir precizējama lēmumprojekta 2.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu.

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.605)

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.606)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 73, Jūrmalā (lēmums Nr.607)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tvaikoņu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.608)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 6, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 8, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 73, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tvaikoņu ielā 8, Jūrmalā.

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.609)

87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.610)

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vasaras ielā 58, Jūrmalā (lēmums Nr.611)

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu iela 1, Jūrmalā (lēmums Nr.612)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 20, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 11, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vasaras ielā 58, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu iela 1, Jūrmalā.

90. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11-601, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.613)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11-601, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu.

Sēde slēgta plkst.12.50

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 28.novembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 6.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF