Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 19.marta 96.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu
ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma
zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību
un sadarbības līgumu slēgšanu

Lai nodrošinātu efektīvāku Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma (turpmāk – nodeva) samaksas iespēju un dienas caurlaides reģistrēšanu nodevas maksātājiem un lai nodrošinātu brīvu konkurenci, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 17.1. un 24.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sadarbības parauglīgumu (1.pielikums) par pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma iekasēšanu, izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu: tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzēju elektroniskajā sistēmā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai vienas nedēļas laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas:

2.1. un turpmāk reizi gadā līdz kalendārā gada 1.februārim sagatavot publicēšanai paziņojumu par iespēju slēgt šī lēmuma 1. punktā minēto sadarbības līgumu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumā noteikto kārtību;

2.2. nosūtīt sadarbības partneriem, kuri ir snieguši Jūrmalas pilsētas domei šādu pakalpojumu, paziņojumu par iespēju slēgt sadarbības līgumu, ievērojot šī lēmuma 2.pielikumā noteiktās prasības pretendentiem.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt šī lēmuma 2.punktā minēto paziņojumu pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Izveidot darba grupu šī lēmuma 2.pielikuma 5.punktā noteikto pretendenta iesniegto dokumentu un atbilstības izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par sadarbības līguma slēgšanu šādā sastāvā:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītājs – darba grupas vadītājs;

4.2. Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs – darba grupas vadītāja vietnieks;

4.3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja vietnieks;

4.4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības pašvaldības budžeta vecākā grāmatvede.

5. Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai organizēt sadarbības līgumu slēgšanu saskaņā ar šī lēmuma 4.punktā noteiktās darba grupas lēmumu par sadarbības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmums Nr.45 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC