Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 8. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1
(KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.-2020.gadam noteiktā apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U1.1. “Pašvaldībai jānodrošina jauniešu līdzdalība pilsētas, valsts un pasaules sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” 1.1.4.pasākumu “Sadarbības attīstīšana jaunatnes jomā ar Jūrmalas pilsētas sadraudzības pilsētām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā vadošā partnera dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Kultūru atšķirību izpratne caur dabas izglītību”/ “Cultural differences through nature perspective” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta partneriem – iestādēm un jauniešu organizācijām Lietuvā (Kauņā), Igaunijā (Tartu), Zviedrijā (Vekšē), Itālijā (Teračinā).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt starpkultūru komunicēšanu, sociālo iekļaušanu jauniešu vidē, kā arī izpratni par toleranci, izmantojot dabu un tās resursus kā rīkus apziņas veidošanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta starpkultūru komunikācija un pieredzes apmaiņa;

3.2. veicināta jauniešu izpratne par sociālo iekļaušanu;

3.3. sekmētas diskusijas un dalīšanās pieredzē par tolerances un ne-diskriminēšanas veicināšanu;

3.4. veicināta izpratne par dabas nozīmi cilvēka ikdienā;

3.5. veicināta neformālās izglītības satura izveide Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra mācību programmas attīstībai;

3.6. nostiprināta starptautiskā sadarbība Jūrmalas pilsētai ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Itālijas jauniešu organizācijām un jauniešu centriem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 17 460,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit eiro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 3 492,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2019.gada 5.februārim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF