Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 10

protokols Nr. 1, 14. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības
partnerību projekta “Eiropas jaunieši aktīvā
mācīšanās procesā” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3.“Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras un Pumpuru vidusskolas 2016.gada 31.oktobra noslēgto līgumu Nr.2016-1-DE03-KA219-022985_3 par programmas “Erasmus+” projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.485 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” īstenošanu” un pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 2018.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.8.-11.1/6751 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” skolu izglītības sektora projekta Nr.2016-DE03-KA219-022985_3 noslēguma atskaites apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projektu “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” (turpmāk-projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 21 105,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts pieci euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 100% jeb 21 105,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts pieci euro un 00 centi), apmērā ir Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansējums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.10

(Protokols Nr.1, 14.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” (Young Europeans on the move by active learning and teaching)

Līguma/vienošanās Nr.

2016-1-DE03-KA219-022985_3

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības “Erasmus+” programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitāte KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”

Projekta koordinators

Johann- Michael-Sailer-Volksschule, Ingolstadt, Vācija

Projekta partneri

Pumpuru vidusskola, Jūrmala, Latvija

Agrupamento de Escolas Padre Joao Rodrigues, Sernancelhe, Portugāle

Osnovna sola Valentina Vodnika, Ljubljana, Slovēnija

Niepubliczne Gimnazjum w Sarbicach, Polija


Projekta mērķis

1. Iesaistīt skolēnus aktīvā dabaszinātņu mācīšanās procesā internacionālā vidē, uzlabojot skolēnu svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes;

2. Sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu dabaszinātņu mācīšanā un pilnveidot svešvalodu prasmes, izmantojot mobilitāte Portugālē, Polijā un Slovēnijā.

3. Nodrošināt skolotāju starptautiskas pieredzes iegūšanas ilgtspēju.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes/ atbildīgie/ dalībnieki

Transnacionālā skolotāju sanāksme Vācijā, Ingolstadt,

M1

Koordinatoru tikšanās, projekta detalizēta plāna izstrāde, īstenošanas un izvērtēšanas aktivitāšu izvēle.

Iepazīšanās ar projekta metodēm: SOS (school outside) – mācīšanās ārpus klases;

IBL (inquiry-based learning) – pētniecībā balstīta mācīšanās.

Koordinatoru tikšanās laikā tika izveidots projekta detalizēts norises plāns, izvēlētas īstenošanas un izvērtēšanas aktivitātes, sadalītas atbildības. Iepazīšanās ar projekta metodēm (SOS un IBL), kuras tiks izmantotas visa projekta laikā.

Projekta koordinatore -fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece, angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere.

Projekta mājas lapas izveide eTwinning vidē,

A1

Projekta mājas lapas izveide eTwinning vidē.

Reģistrēts projekts eTwinning vidē un nozīmēti atbildīgie administratori.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece.

1.starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Augsne”,

A2

Iesaistīt 7.-9.klašu skolēnus aktīvā mācīšanās procesā, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs.

Iestādīti divi pīlādži kā projekta koki, tika izpētīta apkārtnes ģeoloģija un izveidoti ģeoloģisko paraugu video, foto, informācija ievietota eTwinning vidē; Izveidota projekta jēdzienu vārdnīca. Veikti eksperimenti par augsnes tipiem, caurlaidību, eroziju, u.c.; un iepazīta ģeologa, arheologa, akmeņkaļa profesija.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece, ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere; ķīmijas skolotāja Inta Pauliņa; bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe;

angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere;

27 skolēni no 7.-9. Klasēm.

Mācību mobilitāte Slovēnijā,

C1

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē , izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs, kā arī uzlabojot skolēnu svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.

Skolēnu apmaiņa- transnacionālas mācīšanās un mācīšanas aktivitātes Slovēnijā:

1. Science outside school – aktivitāšu treniņš.

2. Pirmās starpvalstu projektu nedēļas rezultātu izvērtēšana; ārpusklases aktivitātes- aktīva mācīšanās.

3. Nākamās projektu nedēļas plānošana.

4. Badmintona treniņš.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece;

ķīmijas skolotāja Inta Pauliņa;

4 skolēni.

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi. Raksts Avīzei,

A3

Sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu.

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, kursu nodarbības un mācību seminārs. Raksts Jūrmalas Avīzei un “Skolas vārds”.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece.

2.starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Klimats”,

A4

Iesaistīt 7.-9. klašu skolēnus aktīvā mācīšanās procesā, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs.

Izpētīta informācija un sagatavoti materiāli tematā “Klimats un veģetācijas zonas Eiropā”. Veikti laika apstākļu novērojumi un to fiksēšana. Oglekļa pēdas, vēja staciju veidošana. Meteorologa profesijas iepazīšana, pētīta klimata maiņa pēdējos 50 gados, tās galvenie cēloņi. Veidoti temperatūras un atmosfēras spiediena maiņas grafiki. Mācību materiāli par tematiem ievietoti mājas lapā: attēli ar laika apstākļiem (lietus, sniegs, saulains, utt.). Esejas, vai tu maini savus plānus, ja pasliktinās laika apstākļi. Darbināmas ūdeņraža mašīnas. Pētīts, kā mainās augļu garša, ja augļi veikalos ir cauru gadu.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere.

eTwinning mājas lapas pilnveidošana

A5

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, uzlabojot skolēnu svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.

Sakārtota mājas lapa, izvērtēti citi valstu skolēnu komandu darbi tematā “Klimats”.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece.

3.starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Stādīsim dārzu”,

A6

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs.

Skolas dārza veidošana, sēklu sēšana. Iepazīta ainavu arhitekta, pavāra profesija. Izveidota sezonas salātu bufete skolas mājturības kabinetā, recepšu apmaiņa, foto galerija projekta mājas lapā.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe.

Mobilitāte Portugālē,

C2

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē , izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs, kā arī uzlabojot skolēnu svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.

Skolēnu dalība radošās nodarbībās ārpus klases, skolas/pilsētas apkārtnē Skolēnu apmaiņa : transnacionāla mācīšanās un mācīšana.

Badmintona treniņš.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere;

6 skolēni.

Pieredzes apmaiņas seminārs ar Jūrmalas skolām,

A7

Gūto pieredzi un labās prakses piemērus dalībniekiem izplatīt Pumpuru vidusskolā un citās Jūrmalas skolās, kā arī publicēt pieredzes stāstus mēdijos.

Notikušas 6 pieredzes darbnīcas skolas metodiskās padomes ietvaros par kursos apgūtās pieredzes iedzīvināšanu citos skolas skolotājos. Katrs no mobilitātē iesaistītiem skolotājiem, izvērtējot gūto pieredzi, ir atradis vismaz vienu piemēru, ar ko dalīties. Notika Jūrmalas skolu skolotāju metodiskā konference, kas veltīta starptautisko projektu īstenošanai, kurā mobilitātēs iesaistītie skolotāji vadīja pieredzes darbnīcas. Savu pieredzi prezentēt tika aicinātas arī citas Jūrmalas skolas, tādejādi nodrošinot projekta ideju ilgtspēju.

Projekta mobilitāšu rezultāti tika atspoguļoti skolas mājas lapā www.pumpuri.lv .

Ir sagatavoti skolotāju pieredzes stāsti.

Pieredzes stāstu apkopojums iesniegts žurnālā „Skolas Vārds”.

4.starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Gaiss”,

A8

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs.

Ārpusklases aktivitātes: gaisa tīrības analīze, ķermenis un gaiss, jogas stundas. No vējdzirnavām līdz vēja turbīnai (darbs internacionālās komandās- virtuāla komunikācija ar skolēniem mājās; darba lapas, shēmas, video ziņojumi eTwinning vidē; eksperimenti ar ūdeņraža šūnu (modeļa veidošana)/AUDI un e-mobility. Vēja stacijas apmeklējums; gaiss un vējš, ozons. Vides speciālista profesijas iepazīšana. Raksts Skolas vārdam un Jūrmalas Avīzei.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece, ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere;

27 skolēni no 7.-8.klasēm.

Transnacionāla mācīšanas un mācīšanās aktivitāte Latvijā,

C3

Sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu un starptautiskas pieredzes ilgtspēju - kā turpinājumu programmas “Erasmus+” KA1 aktivitātes projektiem “Skolotāji – mācīšanās līderi” (2014) un “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” (2016).

Viesskolotāji iepazinās ar pētniecībā balstītu mācīšanos, vērojot un analizējot skolotāju stundas Pumpuru vidusskolā, kā arī paši vadīja nodarbības Pumpuru vidusskolas skolēniem un piedalījās skolēnu organizētās mācīšanās nodarbībās Ķemeru Nacionālā parkā. Pumpuru vidusskolas skolotājiem atklāto stundu vadīšana un analīze nodrošināja starptautiskas pieredzes ilgtspēju - kā turpinājumu programmas “Erasmus+” KA1 aktivitātes projektiem “Skolotāji – mācīšanās līderi” (2014) un “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” (2016). Skolotāji iepazinās ar Pumpuru vidusskolas sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Jūrmalas Brīvdabas muzeju un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centru, kopā ar skolēniem pētīja klimatu raksturojošos faktorus, veica eksperimentus, prognozēja laika apstākļus.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere; ķīmijas skolotāja Inta Pauliņa; bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe;

angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere;

27 skolēni no 7.-8.klasēm.

5. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Ēd sezonālo un reģionālo”,

A9

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs.

Projekta nedēļā “Ēd sezonālo un reģionālo” izveidoti pieci ēdienu grozi ar sezonāliem un vietējiem produktiem no piecām valstīm (25 ēdienkartes). Piedalījās skolas Miķeļdienas tirgū, iepazina grāmatveža profesiju. Izveidots buklets, video ziņojumi, darba lapas eTwinning vidē.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe.

6. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Ūdens”,

A10

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs.

Iepazīta ūdens pasaule un resursi: studenti veido prezentācijas par galvenajām upēm, ezeriem un krasta apgabaliem un to nozīmi valsts ekonomikā. Iepazīst dārza darbus, vides un ūdens speciālistu profesijas.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe;

ķīmijas skolotāja Inta Pauliņa;

ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere;

27 skolēni no 7.-8. klasēm.

Mobilitāte Polijā,

C4

Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē , izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases dabaszinātnēs, kā arī uzlabojot skolēnu svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.

Skolēnu apmaiņa: transnacionāla mācīšanās un mācīšana. Skolēnu dalība radošās nodarbībās ārpus klases: mācību ekskursija Klodavas sālsraktuvēs un vietējo upju baseina izpēte.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece, direktora v. ārpusklases darbā Madara Gedrovica,

6 skolēni.

Projekta noslēguma pasākums skolā

Organizēt projekta noslēguma pasākumu visiem, kurā izvērtē projektā sasniegtos rezultātus.

Projekta noslēguma pasākums tika organizēts kā izbraukuma pasākums visiem skolas skolotājiem un projektā iesaistītiem skolēniem, kurā katrs mobilitātē iesaistītais skolotājs vadīja radošās darbnīcas, izmantojot projektā apgūtās metodes. Koordinatore prezentēja projekta mobilitāšu izvērtējumus.

Projekta koordinatore Ausma Bruņeniece; ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere; ķīmijas skolotāja Inta Pauliņa; bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe;

angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere un 40 skolas skolotāji.

Transnacionālā skolotāju sanāksme Vācijā, Ingolstadt

M2

Koordinatoru tikšanās, projekta plānojuma analīze, īstenošanas un izvērtēšanas aktivitātes. Projekta atskaites rakstīšana.

Koordinatoru tikšanās laikā tika izveidots projekta atskaites uzmetums, balstoties uz izvērtējuma anketām.

Projekta koordinatore -fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece, bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā nav veikti grozījumi.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.09.2016.- 30.06.2018.

01.09.2016.-30.06.2018.

Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgts 2016.gada 31.oktobrī

Projekta laika grafikā izmaiņas netika veiktas

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2016. gadā

9

10

11

12

Transnacionālā skolotāju sanāksme Vācijā, Ingolstadt (M1)

X

Projekta mājas lapas izveide eTwinning vidē (A1)

X

X

X

X

1. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Augsne” (A2)

X

Mācību mobilitāte Slovēnijā (C1)

X

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi. Raksts avīzei. (A3)

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1/2

1

2

3

4

5

6

2. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Klimats” (A4)

X

eTwinning mājas lapas pilnveidošana (A5)

X

3. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Stādīsim dārzu”(A6)

X

Mobilitāte Portugālē (C2)

X

Pieredzes apmaiņas seminārs ar Jūrmalas skolām (A7)

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 2/2

7

8

9

10

11

12

4. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Gaiss” (A8)

X

Transnacionāla mācīšanas un mācīšanās aktivitāte Latvijā (C3)

X

5. starpvalstu skolēnu projekta nedēļa “Ēd sezonālo un reģionālo” (A9)

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2018. gadā

1

2

3

4

5

6

6.starpvalstu skolēnu projektu nedēļa “Ūdens” (A10)

X

Mobilitāte Polijā (C4)

X

Projekta noslēguma pasākums skolā

X

Transnacionālā skolotāju sanāksme Vācijā, Ingolstadt (M2)

X

Projekta komanda

Skolas direktore Irēna Kausiniece

Koordinatore: fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece

Angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere

Ķīmijas skolotāja Inta Pauliņa

Ģeogrāfijas skolotāja Ligija Ķemere

Bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe

Direktora vietniece audzināšanas darbā Madara Gedrovica

Grāmatvede Janīna Jakimova.

Projekta komanda strādāja saliedēti un profesionāli. Katrs no skolotājiem organizēja un vadīja skolēnu mācīšanos astoņās projekta nedēļās. Ķīmijas skolotāja I.Pauliņa, ģeogrāfijas skolotāja L.Ķemere, bioloģijas skolotāja V.Vijupe un fizikas skolotāja A.Bruņeniece darbā ar skolēniem pielietoja SOS (School outside) metodi, bet angļu valodas skolotāja J.Čekstere un direktora vietniece audzināšanas darbā M.Gedrovica organizēja mācīšanos, izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi ir sasniegti.

Valsts izglītības attīstības aģentūra, izvērtējot projekta rezultātus, projekta atskaiti to novērtējā kā ļoti labu- atskaites vērtējums 86 punkti no 100.

Valsts izglītības attīstības aģentūras finanšu un aktivitāšu pārbaudē 2018. gada aprīlī, secināts, ka projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam un finanses tiek izlietotas atbilstoši pozīcijām un vērtējams pozitīvi.

Projekta izvērtējuma anketu apkopojums parādīja nozīmīgu ietekmi uz skolēnu un skolotāju motivāciju, iegūtajām svešvalodu zināšanām dabaszinātnēs un jaunām prasmēm mācību priekšmetā.

Kā galvenos faktorus, kas atstāja ietekmi uz pārējiem skolēniem, skolotājiem var minēt to, ka skolotāji ir pamudināti apgūt vienu svešvalodu (angļu, vācu) saziņai projektos; ir izveidojušies draudzīgi personīgie kontakti gan skolēnu, gan skolotāju ģimeņu starpā; uzlabojusies to skolēnu, kas piedalījās projekta mobilitātes, ieinteresētība mācību procesā; uzlabojies mācību process (metodika, forma un saturs) arī no skolotāju puses.

Nākotnes plāni:

1. turpināt ideju, ka divas reizes gadā visa skola visu dienu mācās ārpus klases,

2. projektu metodes iedzīvināšana ikdienas darbā mācību stundās,

3. pētniecībā balstītas stundas ne tikai dabaszinātnēs, bet arī citos priekšmetos,

4. pielietot mācību metodi CLIL (Content and Language Integrated Learning)– svešvalodas apguvei dabaszinātņu stundās,

5. izmantot skolotāju un skolēnu pieredzi jauna projekta pieteikuma rakstīšanai.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF