Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 15. punkts

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” projektu konkursa nolikumu, kas apstiprināts VKKF padomes 2006. gada 20. decembra sēdē (protokols Nr. 19 (198)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2018. gada 20. decembra sēdei (protokols Nr. 12 (372), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktās prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīvi un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016. – 2020.gadam 4.prioritātes “E-vides sistēmu izmantošana skolas darba optimizācijā un mācību procesā ” 3.uzdevumuVeidot digitālo metodisko materiālu bāzi” un 6. prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 6.uzdevuma “ Nodrošinot apmācības, atbalstīt moderno tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mākslas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – iegādāties fotokameru un tai nepieciešamo papildus aprīkojumu, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt multimediju (īpaši animācijas) mācību priekšmetus Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem divās izglītības programmās - profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas sekmē izglītības piedāvājuma konkurētspējas palielināšanu un izglītību programmu pilnveidi, īpaši multimediju - animācijas izveides izglītības pilnveidi;

3.2. skolas audzēkņiem mācību procesā un pilsētas iedzīvotājiem pieaugušo meistarklasēs mūžizglītības kontekstā sniegta iespēja iepazīt multimediju nozari darbu veikšanai un animācijas filmu izveides iespējas;

3.3. tiek veidota izglītota un zinoša kultūras pasākumu mērķauditorija.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 20.marta līdz 2019.gada 1.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 553,51 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs eiro un 51 cents), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2019.gada 25.janvārim uzdot Jūrmalas Mākslas skolai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF