Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 25

protokols Nr. 1, 33. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A,
Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.538 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7803, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 20,9 m2, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 001, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6512 002, 1300 021 6512 003 un 1300 021 6512 004, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro), izsoles soli 210 EUR (divi simti desmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR (septiņdesmit euro). Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.279 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 11.decembrī notika dzīvokļa īpašuma trešā izsole, uz kuru ieradās trīs izsolei reģistrēti dalībnieki. Izsoles dalībnieka ar reģistrācijas Nr.2 Vārds Uzvārds piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 2940 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), kas paaugstināta par 4 (četriem) izsoles soļiem un Vārds Uzvārds kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 6.decembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 210 EUR apmērā un 2018.gada 17.decembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 2730 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.538 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maijā pieņemtā lēmuma Nr.279 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/31), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 11.decembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7803, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 20,9 m2, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 001, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6512 002, 1300 021 6512 003 un 1300 021 6512 004, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 2940 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF