Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 26

protokols Nr. 1, 34. punkts

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.540 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2, uz kura atrodas mežaudze 4600 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 707 568 EUR (septiņi simti septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro), trešās izsoles soli 35 379 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR (divi simti desmit euro). Zemesgabala izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 11.decembrī notika zemesgabala trešā izsole, uz kuru ieradās viena uz izsoli reģistrētā izsoles dalībnieka Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds) pilnvarotā persona Vārds Uzvārds (2018.gada 5.decembrī izsniegta ģenerālpilnvara, kas iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.13083). Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Izsoles dalībnieks , nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties zemesgabalu par 742 947 EUR (septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro) un Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds) kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 5.decembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 70 756,80 EUR apmērā un 2018.gada 27.decembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 672 191 EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lielupes sporta un atpūtas centrs”, reģistrācijas Nr.40003258348 (turpmāk – Nomnieks) 2000.gada 4.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.718/1-3 par zemesgabalu Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, nomu līdz 2044.gada 1.decembrim. Nomnieka nomas tiesības uz zemesgabalu līdz 2044.gada 1.decembrim nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2077.

Ievērojot, ka izsoles uzvarētājam tiek nodots starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lielupes sporta un atpūtas centrs”, reģistrācijas Nr.40003258348, 2000.gada 4.decembrī noslēgtais Zemes nomas līgums Nr.718/1-3 par zemesgabalu Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, nomu līdz 2044.gada 1.decembrim, tik tālu, cik tālu tas attiecas uz zemesgabalu Vikingu ielu 14/16, Jūrmalā, ir veicami grozījumi minētajā līgumā, paredzot, ka tiek turpinātas nomas attiecības ar Nomnieku par zemesgabalu Vikingu ielā 12, Jūrmalā, 2004 m2 platībā līdz 2044.gada 1.decembrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.540 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmuma Nr.310 “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” Izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/30), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 11.decembrī notikušā zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2, uz kura atrodas mežaudze 4600 m2 platībā, izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods, par pirkuma maksu 742 947 EUR (septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds).

3. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu un vienošanos.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.26

(protokols Nr.1, 34.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2000.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.718/1-3

Jūrmalā, 2019.gada_______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora ___________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr._____ “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, no vienas puses, un

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielupes sporta un atpūtas centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.40003258348, tās valdes locekļa Oskara Apses personā , (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” un 2000.gada 4.decembra Zemes nomas līguma Nr.718/1-3(turpmāk – Līgums) 5.1.punktu savā starpā vienojas:

1. Izdarīt Līgumā šādu grozījumu:

1.1. Izteikt1.punktu šādā redakcijā:

”1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem nomā līdz 2044.gada 1.decembrim zemesgabalu Vikingu ielā 12, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 7901 2004 m2 platībā, saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz vienas lapas, trīs eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, otrs eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, trešais eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr. 90000056357 “Lielupes sporta un atpūtas centrs”
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Reģistrācijas Nr. 42803003192
Jomas iela 28, Jūrmalā, LV-2015
_______________________ ________________________
(________) ( O.Apse )

Lejupielāde: DOC un PDF