Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 79

protokols Nr. 2, 39. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Turaidas ielā 17, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3.apakšpunktu, 96.punktu un 98.punktu, izskatot zemesgabala Turaidas ielā 17, Jūrmalā kopīpašnieka SIA “MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas numurs 40103548902, valdes locekles Maijas Krieviņas 2019.gada 30.janvāra iesniegumu par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums13000090117.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par šā lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par šā lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala detālplānojuma izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums detalplānojuma izstrādei DOC

Pielikums Nr.2 - Līgums par detālplānojuma izstrādes finansēšanu DOC


Lejupielāde: DOC un PDF