Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Edīte Homka

Pašvaldības policija priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes projektu koordinatore

Dace Rožāne

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jaundubultu vidusskolas direktors

Ēriks Annuškāns

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Sākumskolas “Atvase” direktore

Mirdza Vīnberga

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

4.

Par Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra dibināšanu

5.

Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

7.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” noslēgumu

8.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

10.

Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam"

12.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

13.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

17.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu

18.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” noslēgumu

19.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

21.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” noslēgumu

22.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” īstenošanu

23.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

24.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

25.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem

26.

Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

29.

Par naudas balvas piešķiršanu parabobslejistam

30.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam

31.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 27, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 19.līnijā 1, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

38.

Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē

39.

Par dzīvojamās telpas Puškina ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

40.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.598 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā atsavināšanu"

52.

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda

54.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas iznomāšanu

55.

Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

56.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā

57.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā

58.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu


G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā

· Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” noslēgumu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

· Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas galda klāšana” noslēgumu

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

· Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā

4.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” noslēgumu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

6.

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas galda klāšana” noslēgumu

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

10.

Par Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra dibināšanu

11.

Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

13.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” noslēgumu

14.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

16.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

17.

Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam"

19.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

20.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

24.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu

25.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” noslēgumu

26.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

28.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” noslēgumu

29.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” īstenošanu

30.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

31.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

32.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem

33.

Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

36.

Par naudas balvas piešķiršanu parabobslejistam

37.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam

38.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 27, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 19.līnijā 1, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā apstiprināšanu

44.

Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

45.

Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē

46.

Par dzīvojamās telpas Puškina ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

47.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.598 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā atsavināšanu"

59.

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, atsavināšanu

60.

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda

61.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas iznomāšanu

62.

Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā

64.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā

65.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

2. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.48)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

D.Rožāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā.

4. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” noslēgumu (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” noslēgumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

6. Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas galda klāšana” noslēgumu (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas galda klāšana” noslēgumu.

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

E.Homka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš)), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

10. Par Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra dibināšanu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra dibināšanu.

11. Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

G.Grūba ierosina Izglītības pārvaldei sagatavot un nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, iztirzājot šo problēmu, aicināt ministriju, ņemot vērā demogrāfisko situāciju un nepietiekamo skolēnu skaitu, risināt jautājumu par grozījumiem MK noteikumos attiecībā uz kvantitatīvo kritēriju. Citu risinājumu šai situācijai neredz. Lēmumprojektā kategoriski noraida argumentu, ka nav izpildīts MK noteikumu 5.4.1.apakšpunktā noteiktais kvalitātes kritērijs, kas nosaka, ka Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir vismaz par 10 procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī. No lēmuma izriet, ka neatbilst arī kvalitātes rādītājs, lai gan, pirms domes sēdes apkopojot pieejamo publisko informāciju par 2018.gada 12.klašu centralizēto eksāmenu rezultātiem, salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem valstī kopumā, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 12.klašu eksāmenu rezultāti ir augstāki. Līdz ar to arguments par sliktajiem mācību kvalitātes rādītājiem ir noraidāms. Uzskata, ka problēmu attiecībā par nepietiekamo skolēnu skaitu atrisināt nevar, tāpēc ir priekšlikums šo jautājumu risināt globāli, konceptuāli, visu Jūrmalas pilsētas skolu ietvaros.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, I.Kausiniece, E.Krivcova), “pret” – nav, “atturas” – 6 (A.Čuda, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai.

G.Grūba - šo jautājumu partijas “Tev Jūrmala” ievēlētie deputāti ir ļoti rūpīgi izvērtējuši, un šobrīd par to balsojumā atturējušies, jo nav pārliecības, ka ar šo lēmumu problēma tiks atrisināta. Jautājums ir jārisina plašāk, kontekstā ar skolu optimizāciju un iesaistot sabiedrību.

12. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

13. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” noslēgumu (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” noslēgumu.

14. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

16. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”.

17. Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam" (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam".

19. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu” (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”.

20. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

24. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš iebilst pret to, ka kopējās projekta izmaksas ir 1 890 508,95 EUR, no kurām Jūrmalas pilsētas budžeta līdzfinansējums ir 1,8 EUR miljoni.

B.Birzniece precizē, ka Jūrmalas pilsētas budžeta līdzfinansējums šim projektam ir 1, 254 000 EUR.

R.Parasigs-Parasiņš jautā, vai, pie situācijas, kad pašvaldībai nepietiek līdzekļu jaunu bērnudārzu būvniecībai, Valteru sabiedriskā centra izveidei un ielu remontiem, ir racionāli rekonstruēt ēku, kuras izmaksas ir 3000 EUR uz 1m2?

B.Birzniece atbild, ka pēc būvdarbu iepirkuma konkursa rezultātiem būs zināmas faktiskās būvdarbu izmaksas, šobrīd tās ir aprēķinātās indikatīvās izmaksas.

R.Parasigs-Parasiņš aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo, viņaprāt, projekta mērķi ir grūti sasniedzami un tam paredzētie pašvaldības budžeta līdzekļi tiks nepamatoti un nelietderīgi izmantoti un nākotnē nenesīs būtisku pienesumu Jūrmalas iedzīvotāju labklājībai. Šī nauda varētu tikt apgūta daudz lietderīgāk.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, I.Kausiniece, E.Krivcova), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 4 (G.Grūba, A.Ozoliņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu.

G.Grūba – balsojumā atturējās ne tāpēc, ka šāds projekts nebūtu nepieciešams, bet tāpēc, ka izmaksas ir neadekvāti lielas, vēl jo vairāk salīdzinājumā ar citu būvobjektu izmaksām.

25. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” noslēgumu (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” noslēgumu.

26. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

28. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” noslēgumu (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” noslēgumu.

29. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” īstenošanu

(lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” īstenošanu.

30. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu.

31. Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā.

32. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem.

33. Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

I.Brača aicina deputātus papildus atbalstīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas budžeta kodu pārkārtojumu dalībai teātru festivālā Minskā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

36. Par naudas balvas piešķiršanu parabobslejistam (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu parabobslejistam.

37. Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu dambretistam.

38. Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Vikingu ielā 27, Jūrmalā.

39. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, D.Riņķe, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 5 (G.Truksnis, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā.

40. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā.

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 19.līnijā 1, Jūrmalā

(lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 19.līnijā 1, Jūrmalā.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā apstiprināšanu.

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā apstiprināšanu.

44. Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

45. Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē.

46. Par dzīvojamās telpas Puškina ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Puškina ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

47. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.87)

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.88)

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.89)

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.90)

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.91)

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.92)

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.93)

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.94)

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

58. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.598 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā atsavināšanu" (lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.598 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā atsavināšanu".

59. Par zemesgabala Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, atsavināšanu.

60. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka ir nepieciešams svītrot lēmumprojekta pielikuma 14.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

61. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas iznomāšanu (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas iznomāšanu.

62. Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

63. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā (lēmums Nr.102)

64. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā (lēmums Nr.103)

65. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Riņķe, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā.

2. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā.

3. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

Sēde slēgta plkst.13.10

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 21.martā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 26.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF