Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 99

protokols Nr. 2, 60. punkts

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04/45 (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-19/1012) pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, Jūrmalas pilsētas domei jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Attiecībā par izvērtētajā sarakstā iekļautajām zemes vienībām, kas atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir apkopotas šī lēmuma pielikumā, visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību, kurām nav izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai (turpmāk – zemes vienības) ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Pielikumā pievienotajā sarakstā iekļautās zemes vienības Nr.3, 4, 7 atrodas zem elektrisko tīklu augstsprieguma līnijas, zemes vienības Nr.20-23 atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā, zemes vienības Nr.1, 2, 15, 17, 29, 31, 39, 40 atrodas dabas pamatnes vai ūdeņu teritorijā.

Lielākā daļa pielikumā esošo zemes vienību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam atbilst zemes starpgabala statusam, kuru platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.

Tas nozīmē, ka minētās zemes vienības pašvaldība būs tiesīga iznomāt vai atsavināt, tādējādi nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apakšpunktu, 8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Valsts zemes dienesta 2018.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04/45, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka šī lēmuma pielikuma sarakstā esošās zemes vienības (ar grafiskajiem pielikumiem Nr.1.-40.) piekrīt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

2. Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmuma norakstu Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodrošināt šī lēmuma 1.punkta pielikumā norādīto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai īpašuma tiesības uz šī lēmuma 1.punkta pielikumā norādītajām zemes vienībām.

4. Budžeta nodaļai nodrošināt, lai no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta tiktu piešķirti nepieciešamie līdzekļi šī lēmuma 3.punkta izpildei, kā arī šī lēmuma 1.punkta pielikumā norādīto īpašumu pārvaldīšanai un uzturēšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS

Grafiskais pielikums Nr.1-40 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF