Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 105

protokols Nr. 3, 2. punkts

Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 35.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonai (turpmāk – policijas amatpersona), kura veic likumā “Par policiju” noteiktos pienākumus, izmaksāt uzturdevas kompensāciju (turpmāk – kompensācija) katru kalendāra mēnesi 100,00 euro apmērā.

2. Kompensāciju policijas amatpersonai izmaksā reizi mēnesī vienlaikus ar darba samaksu, pārskaitot to uz amatpersonas kontu kredītiestādē.

3. Ja policijas amatpersona amata pienākumus nepilda pilnu kalendāra mēnesi, kompensācija tiek izmaksāta proporcionāli attiecīgajā mēnesī nostrādāto kalendāro dienu skaitam šādos gadījumos:

3.1. policijas amatpersona pieņemta darbā attiecīgajā kalendāra mēnesī;
3.2. ar policijas amatpersonu izbeigtas darba tiesiskās attiecības attiecīgajā kalendāra mēnesī;

3.3. 5.punktā noteiktajos gadījumos.

4. Kompensācija netiek izmaksāta, ja policijas amatpersona attiecīgajā mēnesī ir disciplināri sodīta.

5. Kompensācija policijas amatpersonai netiek izmaksāta šādos gadījumos:

5.1. policijas amatpersonai ir pārbaudes laiks;

5.2.policijas amatpersona atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas;

5.3. policijas amatpersona atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

5.4. policijas amatpersona atrodas ikgadējā apmaksātā vai apmaksātā papildatvaļinājumā;

5.5. policijas amatpersona atrodas mācību atvaļinājumā.

6. Kompensācija policijas amatpersonai tiek izmaksāta, kad:

6.1. policijas amatpersona neveic darbu pārejošas darbnespējas dēļ;

6.2. policijas amatpersona neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

7. Kompensācija tiek izmaksāta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas budžeta līdzekļiem.

8. Lēmums piemērojams no 2019.gada 1.marta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF