Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš

Nepiedalās deputāti:

Dace Riņķe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājas vietniece

Lelde Stāmere

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Stratēģiskās plānošanas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos

Ilze Ungure

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks

Salvis Miķelsons

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste

Krista Lubiņa

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Sākumskolas “Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

Vaivaru pamatskolas direktora vietniece saimniecības jomā

Sigita Siliņa

Jūrmalas Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, neatkarīgais žurnālists A.Sadovskis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

6.

Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

8.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu

9.

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

10.

Par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

12.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” noslēgumu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

14.

Par Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” īstenošanu

15.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” īstenošanu

16.

Par līdzdalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta "HOB's adventure - hands on biodiversty" (bioloģiskā daudzveidība praktiskā darbībā) īstenošanā

17.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

19.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

22.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" atklātā projektu konkursā

23.

Par pilnvarojumu Jūrmalas Sporta skolai iestāties biedrībā “Latvijas Džudo federācija”

24.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Labi!”/”OK!” noslēgumu

25.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

26.

Par debitoru parādu norakstīšanu

27.

Par būves nojaukšanu Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kauņas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielupes ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.475 „Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20” atcelšanu

32.

Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.621 "Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā robežu pārkārtošanas un sadalīšanas apstiprināšanu"

33.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” atcelšanu

37.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.526 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā,” atzīšanu par spēku zaudējušu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.954 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa ielā 5-8, Jūrmalā, noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

52.

Par zemesgabala daļas Darba ielā 16, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu

54.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

55.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

· Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

· Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9. jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

· Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

4.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

9.

Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

10.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

11.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu

12.

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

13.

Par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

16.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” noslēgumu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

18.

Par Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” īstenošanu

19.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” īstenošanu

20.

Par līdzdalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta "HOB's adventure - hands on biodiversty" (bioloģiskā daudzveidība praktiskā darbībā) īstenošanā

21.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

23.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

24.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

26.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" atklātā projektu konkursā

27.

Par pilnvarojumu Jūrmalas Sporta skolai iestāties biedrībā “Latvijas Džudo federācija”

28.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Labi!”/”OK!” noslēgumu

29.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

30.

Par debitoru parādu norakstīšanu

31.

Par būves nojaukšanu Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kauņas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielupes ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.475 „Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20” atcelšanu

36.

Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.621 "Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā robežu pārkārtošanas un sadalīšanas apstiprināšanu"

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” atcelšanu

41.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.526 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā,” atzīšanu par spēku zaudējušu

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.954 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

45.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

46.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa ielā 5-8, Jūrmalā, noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

54.

Par zemesgabala daļas Darba ielā 16, Jūrmalā, atsavināšanu

55.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu

56.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
2. Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

L.Tesnova ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

(lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”.

9. Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt noteikumus “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

10. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

I.Ungure

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

11. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu.

12. Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

13. Par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”.

15. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

16. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” noslēgumu (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” noslēgumu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

18. Par Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” īstenošanu (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” īstenošanu.

19. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” īstenošanu (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

S.Siliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” īstenošanu.

20. Par līdzdalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta "HOB's adventure - hands on biodiversty" (bioloģiskā daudzveidība praktiskā darbībā) īstenošanā (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par līdzdalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta "HOB's adventure - hands on biodiversty" (bioloģiskā daudzveidība praktiskā darbībā) īstenošanā.

21. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, papildu jau Apvienotajā komitejā izskatītājiem budžeta grozījumiem, ir iesniegti pieprasījumi no “Jūrmalas kapi” 81 409 EUR apmērā iestādes funkciju izpildei, kā arī no Jūrmalas sporta skolas 60 780 EUR saistībā ar Futbola akadēmijas izveidošanu. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

23. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz uz nākamo Kultūras un izglītības jautājumu komiteju sagatavot izskatīšanai jautājumu par Dzintaru koncertzāles 2019.gada pasākumu finansējumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 4 (A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.

24. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

26. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" atklātā projektu konkursā.

27. Par pilnvarojumu Jūrmalas Sporta skolai iestāties biedrībā “Latvijas Džudo federācija” (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pilnvarojumu Jūrmalas Sporta skolai iestāties biedrībā “Latvijas Džudo federācija”.

28. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Labi!”/”OK!” noslēgumu (lēmums Nr.123)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „Labi!”/”OK!” noslēgumu.

29. Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

K.Lubiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikumu.

30. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

31. Par būves nojaukšanu Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kauņas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.126)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kauņas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielupes ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielupes ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.128)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz V.Zvejnieci pārbaudīt, vai lēmuma projektā tiek noteikts pareizais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.475 „Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20” atcelšanu (lēmums Nr.129)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.475 „Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20” atcelšanu.

36. Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.621 "Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā robežu pārkārtošanas un sadalīšanas apstiprināšanu" (lēmums Nr.130)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.621 "Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, un Puķu ielā 61, Jūrmalā robežu pārkārtošanas un sadalīšanas apstiprināšanu".

37. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā

(lēmums Nr.131)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā.

38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4, Jūrmalā

(lēmums Nr.132)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4, Jūrmalā.

39. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.133)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” atcelšanu (lēmums Nr.134)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka, ņemot vērā juristu viedokli, ir nepieciešams precizēt lēmuma projekta nosaukumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādes pārtraukšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” atcelšanu.

41. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.135)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka šis lokālplānojums ir pretrunā ar Jūrmalas pilsētas stratēģiju 2010.–2030.gadam, turpinot pilsētas zaļo teritoriju iznīcināšanu.

E.Krivcova izsakās, ka personīgi ir šaubas par apbūvi šajā zemesgabalā, tomēr uzskata, ka šis jautājums ir jāvirza tālāk, lai uzklausītu sabiedrības viedokli un saņemtu atbildīgo institūciju atzinumus.

U.Kronblūms izsakās (izteikšanās pievienota protokolam).

G.Grūba izsakās, ka iepriekš uzdevis jautājumu V.Zvejniecei par to, vai ir spēkā Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes 27.06.1991. lēmums, jo pie šī zemesgabala ir novietots plakāts, kurā ir norādīts, ka ar minēto lēmumu ir noteikts, ka šī ir Baltās kāpas teritorija un tā ir īpaši aizsargājams dabas objekts. Ir iebildis jau tad, kad tika pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu šim zemesgabalam un arī šodien balsos pret šo lēmumprojektu. Uzstāj, lai darba uzdevumā tiktu izvērtēta ietekme uz pašu Balto kāpu un Lielupes kāpu daļu un nogāzēm, un izvērtējums parādītos institūciju sniegtajos atzinumos. Kategoriski iebilst pret šīs teritorijas apbūvi, vēl jo vairāk tāpēc, ka tiks radīta antropogēnas noslodzes palielināšanās uz apkārtējām teritorijām, tai skaitā uz pašu Balto kāpu un tās stāvkrastiem, kādu Jūrmalas pilsētas teritorijā nav daudz.

R.Parasigs-Parasiņš neatbalsta šo risinājumu, tāpēc, ka, pirmkārt, tiek apbūvēts mežs. Otrkārt, lokālplānojumā ir paredzēts izbūvēt vietu laivu nolaišanai, lai gan tas ir pretrunīgi, jo šīs teritorijas krasta zona ir stāva, un lai šādu vietu izbūvētu, ne tikai tiks iznīcināti biotopi, bet arī veikti lieli rakšanas darbi un koku nozāgēšana. Atbalsta var būt daļēju apbūvi šajā zemesgabalā, kas būtu saistīta ar konkrētās zemes vienības izmantošanu, piemēram, mežsarga māja. Lokālplānojumā ir paredzēts sākotnēji veikt ielu un inženierkomunikāciju izbūvi, t.sk. centralizēto ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi, taču nav skaidrības un nav arī saistoša lēmuma, kas apliecinātu, ka šie tīkli tiks izbūvēti un, kas to finansēs. Uzskata, ka šobrīd tiek diskutēts par projektu, kura īstenošana ir apšaubāma. Aicina deputātus neatbalstīt šo lokālplānojumu šādā kontekstā un atgriezt to īpašniekiem vai izstrādātājiem pilnveidošanai, izstrādājot risinājumus atbilstoši šai teritorijai, kas radītu minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un atbilstu zemes lietošanas mērķim.

J.Lediņš vērš deputātu uzmanību, ka šī teritorija atrodas blakus Baltai kāpai un sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumā ir norādīts, ka plānotās darbības rezultātā nav paredzams, ka varētu rasties negatīva ietekme uz tuvākajiem aizsargājamiem dabas objektiem ārpus pētāmās teritorijas, tādējādi, viņaprāt, Balto kāpu tas nekādi nevarētu ietekmēt. Kā arī ir sertificēta eksperta atzinums par to, ka ekociemata izveide, ievērojot noteiktās prasības, neapdraud sugas pastāvēšanu un suga teritorijā var pastāvēt ilgtermiņā.

A.Čuda norāda, ka diemžēl nevienā lokālplānojumam pievienotajā dokumentā netiek minēts, ka šajā zemesgabalā ir plānota ekociemata izveide.

G.Grūba izsakās, ka jebkurā gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par šī lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu, vērsīsies Satversmes tiesā.

G.Truksnis vērš deputātu uzmanību, ka sagatavotais lēmumprojekts ir par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, lai saņemtu kompetentu institūciju atzinumus un uzklausītu sabiedrības viedokli. Ja būs negatīvi atzinumi, tad, pamatojoties uz šiem atzinumiem, lēmumu varēs noraidīt. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova), “pret” – 6 (A.Čuda, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

G.Grūba - balsojot “pret”, parāda savu attieksmi par to, ka viņam ir svarīga vides aizsardzība un zaļo vērtību saglabāšana nākamajām paaudzēm.

42. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.526 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā,” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.137)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.526 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā,” atzīšanu par spēku zaudējušu.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.954 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.138)

45. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.954 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

46. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.139)

47. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.140)

48. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa ielā 5-8, Jūrmalā, noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.141)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa ielā 5-8, Jūrmalā, noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.142)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

50. Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.143)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli. (lēmums Nr.144)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

54. Par zemesgabala daļas Darba ielā 16, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Darba ielā 16, Jūrmalā, atsavināšanu.

55. Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.148)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu.

56. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.149)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.640 "Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu.

58. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.50

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 18.aprīlī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 28.martā


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF