Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 111

protokols Nr. 3, 13. punkts

Par dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5.”Kvalitatīvs sociālais atbalsts” virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” projektu Nr.17 “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” un 2018.gada 25.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē apstiprināto “Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (turpmāk – projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi – attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus esošu ēku pārbūvē vai atjaunošanā, jaunas ēkas būvniecībā un to aprīkošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. palielināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kvalitāte un sniegšanas veiktspēja pilsētā;

3.2. uzlabota sociālo pakalpojumu infrastruktūra Jūrmalas pilsētā, t.sk:

3.2.1.pārbūvēta un aprīkota Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” ēka Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, izveidojot divas funkcionāli nodalītas, ģimeniskai videi pietuvinātas mājvietas bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem;

3.2.2.pārbūvētas un ar sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu aprīkotas Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes “Podziņa” telpas Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

3.2.3.pārbūvētas un aprīkotas Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” Sociālā pakalpojuma centra “Ķemeri” ēkas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

3.2.4.veikta jaunas ēkas būvniecība Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, Grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3.3. sasniegti projekta sasniedzamie rezultāti:

3.3.1.izveidota infrastruktūra 8 personām (bērniem) ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai (8 vietas);

3.3.2.izveidota infrastruktūra 8 personām (jauniešiem) “jauniešu mājas” pakalpojuma nodrošināšanai (8 vietas);

3.3.3.izveidota infrastruktūra pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 63 bērniem (1 vieta);

3.3.4.izveidota infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 30 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (30 vietas);

3.3.5.izveidota infrastruktūra grupas dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem (8 vietas).

4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.jūlijam (20 (divdesmit) mēneši).

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 474 774.71 EUR (viens miljons četri simti septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 71 cents), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 1 412 590.00 EUR (viens miljons četri simti divpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 79.34%, jeb 1 120 746.25 EUR (viens miljons simts divdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro un 25 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15%, jeb 211 888,50 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 50 centi), tai skaitā:

5.1.2.1.valsts budžeta dotācija ir 2,25%, jeb 31 783.28 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 28 centi);

5.1.2.2.Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 12,75%, jeb 180 105.22 EUR (simts astoņdesmit tūkstoši simtu pieci euro un 22 centi);

5.1.3. cits publiskais finansējums ir 5,66%, jeb 79 955.25 (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro un 25 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 62 184.71 EUR (sešdesmit divi tūkstoši simtu astoņdesmit četri euro un 71 cents), kas nepieciešama Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes “Podziņa” infrastruktūras izveides būvprojekta izstrādes, būvprojekta ekspertīzes, autoruzraudzības, būvdarbu, būvuzraudzības un aprīkojuma iegādes izmaksu daļas segšanai, jo Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes “Podziņa” infrastruktūra paredzēta gan projekta mērķa grupai, gan Jūrmalas pirmskolas izglītības “Podziņa” audzēkņiem, kā rezultātā nepieciešams izmaksu attiecināmības proporcionāls dalījums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 195 208.21 EUR (simts deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņi euro un 21 cents), jeb līdz 10% apmēram no 5.1.1. apakšpunktā un 5.1.2.1.punktā noteiktās summas un 100% apmērā no 5.1.3.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2019.gada 23.janvāra vēstulē Nr.1.1.2-4/5 “Uzaicinājums iesniegt specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.projektu iesniegumus” noteiktajam termiņam (līdz 2019.gada 29.martam) uzdodot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF