Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 215

protokols Nr. 7, 4. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un
ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums”
atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6.“Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.1.:“Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide” un prioritātes P1.4. “Viesmīlības pakalpojumu attīstība” rīcības virziena R1.4.3.: “Citu tūrisma pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.17 “Tūrisma pakalpojumu piedāvājuma dažādošana”, Jūrmalas pilsētas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.4. “Dabas tūrisma piedāvājuma attīstības veicināšana un popularizēšana” pasākumu P1.4.2 “Jaunu dabas taku izveide un popularizēšana”, apakšmērķa AM2 “Veselības tūrisma, tai skaitā veselīga dzīvesveida produktu un pakalpojumu attīstība” uzdevuma U2.1 “Veselības produktu un pakalpojumu pilnveidošana atbilstoši pieprasījumam” pasākumu P2.1.3 “Tīklošanās pasākumi komplekso pakalpojumu/produktu veidošanas veicināšanai”, uzdevuma U2.3 “Jūrmalas pilsētas vides pilnveide veselīgam dzīvesveidam” pasākumu P2.3.3 “Trenažieru, informācijas stendu un citu vides elementu aktīvam dzīvesveidam izveide pilsētas vidē”, uzdevuma U2.4 “Jūrmalas kā veselības kūrorta un medicīnas tūrisma galamērķa mārketings” pasākumu P2.4.3 “Mērķtiecīga veselīga dzīvesveida popularizēšanas kampaņa Latvijas tirgū (sasaitē ar Jūrmalas tūrisma piedāvājumu)” un balstoties uz Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mājas lapā publicēto aicinājumu dalībai projektu konkursā un Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadlīnijām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā projekta partnerim Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.specifiskā mērķa “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Dziedniecības mantojums/ Healing Heritage” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri nevalstisko organizāciju “West Estonia Tourism” (Igaunija).

2. Noteikt projekta mērķi – kopīga tūrisma piedāvājuma attīstība Igaunijā un Latvijā, balstoties uz vietējo dabas un kultūras mantojumu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izstrādāts autentisks tūrisma piedāvājums, kas balstīts uz vietējām kūrorta tradīcijām un veidots atbilstoši mūsdienu ceļotāju vajadzībām un vēlmēm;

3.2. popularizētas kūrorta tradīcijas;

3.3. uzlabota pārrobežu sadarbība tūrisma nozarē Igaunijas - Latvijas teritorijā;

3.4. izveidots veselības, kultūras un dabas tūrisma ieinteresēto personu sadarbības tīkls Igaunijā un Latvijā;

3.5. izstrādāts kopīgs tematisks maršruts, apvienojot galamērķu pakalpojumus un produktus Latvijas – Igaunijas teritorijā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.decembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera indikatīvās izmaksas 100 000,00 EUR (viens simts tūkstotis euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 85 000,00 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 42 500,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) jeb līdz 50% apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai un Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo informāciju sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim nevalstiskajai organizācijai “West Estonia Tourism” līdz 2019.gada 3.jūnijam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF