Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 218

protokols Nr. 7, 7. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas dabas fonds”
par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu

Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienam R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” noteiktas divas īstenojamās aktivitātes: Nr.22 “ Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, Nr.25 “Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanas pasākumu realizācija un atbilstošas infrastruktūras izveide ”, kā arī prioritātes P2.8. “Publiskās telpas labiekārtošana” rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāte Nr.104 “Lielupes krastmalas un piekrastes ekosistēmas ilgtspējīga apsaimniekošana” paredz dabas tūrisma objektu uzturēšanu, pilnveidošanu un jaunu dabas tūrisma objektu izveidi, kā arī aizsargājamajās dabas teritorijās objektu attīstīšanu atbilstoši dabas aizsardzības/ apsaimniekošanas plāniem un sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi veikt dabas aizsardzības plānā iekļauto apsaimniekošanas pasākumu realizāciju.

Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.gadam mērķa Nr.4 “Piekrastes ūdeņu un Lielupes plānotā izmantošana” rīcības aktivitātē Nr.12 “Lielupes krastmalas un piekrastes ekosistēmas ilgtspējīga apsaimniekošana” noteikta dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” (turpmāk – dabas liegums) dabas aizsardzības/ apsaimniekošanas plānā noteikto pasākumu īstenošana - pļavu noganīšana.

Dabas aizsardzības plānā dabas lieguma apsaimniekošanas pasākumos skalā no 1 - 4 kā 2.prioritāte ir akcentēta ganīšanas atjaunošana, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātajās Vadlīnijās aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā dabisko pļavu uzturēšanai ganīšana ir minēta kā ieteicamākais apsaimniekošanas veids.

Jūrmalas pilsētas domē 2019.gada 6.martā saņemts nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” (turpmāk – Fonds) iesniegums (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.1-37/3769) par sadarbības līguma noslēgšanu, ar mērķi veikt zālāju apsaimniekošanu – noganīšanu . Par ganīšanas pilotteritoriju ieteikta dabas lieguma zemesgabala Priedaine 2402, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2402 daļa 8 ha platībā un zemesgabala Majori 8701, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8701 daļa 16,4 ha platībā. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas organizētās tikšanās laikā saņemts Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvju apstiprinājums noganīšanas organizēšanai.

Fonds plāno apsaimniekot zālājus, izmantojot Eiropas komisijas Life programmas un Latvijas Vides Aizsardzības Fonda līdzfinansēta LIFE16 NAT/LV/000262 GrassLIFE projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros izveidotus pārvietojamus ganāmpulkus, kuros ir Romanovas šķirnes aitas, Galovejas šķirnes liellopi, kā arī Konik šķirnes zirgi.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Priedaine 2402, ar kadastra numuru 1300 005 2402, kura kopējā platība ir 412 319 m2, nostiprinātas 2007.gada 7.septembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000389621, un zemesgabals ir Jūrmalas pilsētas domes bilancē ar 580 810,60 EUR vērtību. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Majori 8701, ar kadastra numuru 1300 009 8701, kura kopējā platība ir 169 946 m2, nostiprinātas 2006.gada 23.februārī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000204192, un zemesgabals ir Jūrmalas pilsētas domes bilancē ar 239 393,91 EUR vērtību.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr.267, Fondam piešķirts un ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss - vides aizsardzības, izglītības veicināšanas un zinātnes veicināšanas jomā.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 24. un 26.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.marta atzinumu (protokola Nr.1.2-21/3) un 2019.gada 15.maija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Latvijas Dabas fonds” ( reģistrācijas Nr. 90000056357 ) par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” zemesgabala Priedaine 2402, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2402 daļas 8 ha platībā un zemesgabala Majori 8701, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8701 daļas 16,4 ha platībā apsaimniekošanu - noganīšanu līdz 2023.gada 1.novembrim saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldība iegulda finanšu līdzekļus nožogojumu būvniecībā (provizoriskas izmaksas – 26 000 EUR).

3. Līgums tiek izbeigts, ja:

3.1. nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” pārkāpj vai nepilda līguma nosacījumus un līguma saistību neizpildi nenovērš 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes motivētas rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

3.2. līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Jūrmalas pilsētas domei pamatu uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” saistību izpildīšanu nākotnē;

3.3. nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” apsaimnieko zemes vienības neatbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā un dzīvnieku turēšanā netiek ievēroti normatīvie akti, kas nosaka dzīvnieku labturības prasības;

3.4. Jūrmalas pilsētas dome neiegulda finanšu līdzekļus līguma 3.1.2. un 3.1.3. punktos noteikto saistību izpildei.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 1.punktā minēto sadarbības līgumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.218

(protokols Nr.7, 7.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2019. gada ____. ________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, (turpmāk - Dome), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”, reģ. Nr. 40008019379 , (turpmāk – LDF), tā direktora Ģirta Strazdiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk – Puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 23.maija lēmumu Nr. ___”Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas dabas fondu par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu” noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. LDF un Dome vienojas par sadarbību dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas”– noganīšanu un/vai nopļaušanu (turpmāk – apsaimniekošana) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienībās:

1.1.1. Priedaine 2402, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2402, daļu 8 ha platībā;

1.1.2. Majori 8701, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8701, daļu 16,4 ha platībā,

saskaņā ar Līgumam pievienotajām shēmām (pielikums) (turpmāk - Teritorija).

1.2. Teritorija tiek LDF nodota tādā stāvoklī, kādā tā ir nodošanas dienā. LDF Teritorijas atrašanās vieta un stāvoklis ir zināms, pret ko tam pretenziju nav.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2023. gada 1. novembrim.

2.2. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto, Pusēm rakstveidā vienojoties, Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, kā arī Līgumā var tikt iekļautas citas dabas liegumā esošās zemes vienības.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. Domes pienākumi :

3.1.1. Ierādīt Teritoriju dabā, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu par katru no zemes vienībām Teritorijā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;

3.1.1.1. Līguma 1.1.1.punktā minētais zemesgabals tiek nodots pēc Līguma noslēgšanas;

3.1.1.2. Līguma 1.1.2.punktā minētais zemesgabals tiek nodots pēc Līguma 3.1.3. punktā minēto būvdarbu nodošanas ekspluatācijā;

3.1.2. Ar saviem materiālajiem, cilvēku un finanšu resursiem nodrošināt Teritorijas nožogošanu un uzstādītās infrastruktūras objektu apsaimniekošanu;

3.1.3. Organizēt būvniecības procesu (Paskaidrojuma rakstu izstrāde, iepirkumi, nožogojumu izbūve) nožogojumu uzstādīšanai, ja Dome ir pieņēmusi lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu;

3.1.4. Nodrošināt LDF netraucētu pieeju Teritorijai ar apsaimniekošanas pasākumu veikšanai nepieciešamo tehniku (dzīvnieku pārvadāšanas piekabe, ganību appļaušanas un/vai siena vākšanas tehnika);

3.1.5. Atļaut Teritorijā izvietot apsaimniekošanas pasākumiem nepieciešamos objektus: ganību dzīvnieku pagaidu nožogojumus ārstniecisko manipulāciju veikšanai, ķeršanai , dzirdināšanas tvertnes;

3.1.6. Veikt sabiedrības informēšanu par Teritorijas apmeklēšanas ierobežojumiem un ganīšanas intensitāti, ievietojot informāciju Domes publiskajos plašsaziņas līdzekļos;

3.1.7. Sniegt LDF informāciju par Teritorijas apsaimniekošanas ierobežojumiem, kā arī informāciju, kas var noderēt apsaimniekošanas pasākumu sekmīgākai veikšanai (piemēram, iepriekšējas izpētes dati u.c.).

3.2. Domes tiesības :

3.2.1. Bez iepriekšējas brīdināšanas apmeklēt Teritoriju;

3.2.2. Pieprasīt un saņemt informāciju no LDF par Teritorijas apsaimniekošanas pasākumu norisi un plāniem.

3.3. LDF pienākumi :

3.3.1. Izmantot Teritoriju tikai Līguma 1.1.punktā noteiktajiem mērķiem;

3.3.2. Līdz pastāvīga nožogojuma izbūvei zemes vienībā Priedaine 2402, Jūrmalā izvietot elektrisko ganu ganību dzīvnieku izvietošanai un veikt apsaimniekošanu;

3.3.3. Apsaimniekošanu zemes vienībā Majori 8701, Jūrmalā sākt pēc pastāvīga nožogojuma izbūves saskaņā ar Līguma 3.1.1.punktu;

3.3.4. LDF ar saviem materiālajiem, cilvēku un finanšu resursiem nodrošināt Teritorijas noganīšanu un/vai nopļaušanu un noganīšanā izmantoto dzīvnieku uzraudzību ikgadēji ganīšanas sezonā (pavasaris – vasara);

3.3.5. Apsaimniekot Teritoriju atbilstoši Līgumam, sedzot ar ganīšanu, ganību dzīvnieku pārvadāšanu, ganību dzīvnieku un noganīšanas intensitātes uzraudzību, ganību dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ganību appļaušanu un/vai zāles pļaušanu un novākšanu saistītās izmaksas (izņemot 3.1.3.punktā minētās infrastruktūras izbūvi);

3.3.6. Nodrošināt vismaz vienu ganību dzīvnieku katrā ganāmpulkā ar izsekojamu GPS;

3.3.7. Organizēt nekavējošu ārpus nožogojuma nokļuvušo ganību dzīvnieku noķeršanu;

3.3.8. Ar savām darbībām nepasliktināt Teritorijas stāvokli;

3.3.9. Teritorijas apsaimniekošanā ievērot Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātās Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā;

3.3.10. Informēt Domi par ganību noganīšanas sākšanu un pārtraukšanu, nosūtot informāciju Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājam Jānim Artemjevam uz e-pastu: janis.artemjevs@jurmala.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms noganīšanas uzsākšanas un ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc pārtraukšanas;

3.3.11. Iesniegt Domei ikgadējus pārskatus par veiktajiem Teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā gada 20. janvārim;

3.3.12. Iesniegt Domei pārskatu par Līguma darbības laikā Teritorijā veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem un to ietekmi uz Teritorijas dabas daudzveidību ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. martam;

3.3.13. Neierobežot un netraucēt uzstādītās infrastruktūras objektu apsaimniekošanu, nekavēt Domi vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt Teritorijas stāvokļa pārbaudi, nodrošinot LDF pārstāvju piedalīšanos;

3.3.14. Sagatavot informāciju sabiedrības informēšanai par Teritorijas apmeklēšanas ierobežojumiem, ganīšanas intensitātes izmaiņām, apmeklētāju atbildību, nosūtīt Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākajai speciālistei Ilzei Černovskai uz e-pastu: ilze.cernovska@jurmala.lv;

3.3.15. Sagatavot un izvietot Teritorijā informācijas planšetes sabiedrības informēšanai: noteikumus Teritorijas apmeklēšanas ierobežojumiem cilvēku un dzīvnieku drošībai un apmeklētāju izpratnes un atbildības veicināšanai.

3.4. LDF tiesības:

3.4.1. Netraucēti veikt Teritorijas apsaimniekošanas pasākumus;

3.4.2. Teritorijā izvietot apsaimniekošanas pasākumiem nepieciešamos objektus: ganību dzīvnieku pagaidu nožogojumus ārstniecisko manipulāciju veikšanai, ķeršanai , dzirdināšanas tvertnes;

3.4.3. Ar Līgumu pielīgto saistību izpildē piesaistīt trešās personas. Par šādu trešo personu darbību LDF uzņemas pilnu materiālo un juridisko atbildību;

3.4.4. Saņemt Domes rīcībā esošo informāciju par Teritorijas apsaimniekošanas ierobežojumiem, kā arī informāciju, kas var noderēt apsaimniekošanas pasākumu sekmīgākai veikšanai (piemēram, iepriekšējas izpētes dati u.c.);

3.4.5. Pieteikties Lauku atbalsta dienestā platību maksājumiem saistībā ar Teritoriju apsaimniekošanu, ievērojot Līguma 1.1., 3.3.1. un 3.3.2. punktā noteikto.

4. Pušu atbildība

4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumiem, ko viena Puse nodara otrai Pusei Līguma izpildes laikā.

4.2. LDF ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem Teritorijai nodarītos bojājumus, ja LDF tos izdarījis ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.sk., stihiskas nelaimes, zemestrīces, plūdi, ugunsgrēki, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, no abām Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ radušies robežu strīdi, kā arī Pusēm saistoši normatīvie akti, t.sk. būvniecības darbu ierobežojumi/aizliegumi dabas aizsardzības nolūkos, saskaņā ar kuriem Pusēm nav iespējas izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu.

5.2. Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par trīs mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz Līguma darbību.

6. Līguma izbeigšana

6.1. Domei ir tiesības, rakstiski informējot LDF 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot LDF zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

6.1.1. LDF pārkāpj vai nepilda Līguma nosacījumus un Līguma saistību neizpildi nenovērš 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Domes motivētas rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

6.1.2. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Domei pamatu uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz LDF saistību izpildīšanu nākotnē;

6.1.3. LDF apsaimnieko zemes vienības neatbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā un dzīvnieku turēšanā netiek ievēroti normatīvie akti, kas nosaka dzīvnieku labturības prasības;

6.1.4. Dome neiegulda finanšu līdzekļus līguma 3.1.2. un 3.1.3. punktos noteikto saistību izpildei.

6.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

6.4. LDF ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa par to informējot Domi 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

6.5. Pēc Līguma termiņa beigām vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, LDF nodod Teritoriju Domei vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 10 (desmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas. LDF pienākums Teritoriju nodot Domei sakoptu un sakārtotu.

6.6. Ja 10 (desmit) dienu laikā Teritorija netiek nodota un LDF Teritoriju nav atbrīvojis, Dome ir tiesīga, sastādot aktu, Teritoriju pieņemt vienpusēji.

6.7. Jebkāda LDF atstāta kustamā/nekustamā manta pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un Dome to var aizvākt un no tās atbrīvoties tādā veidā, kādā pati izvēlas.

7. Citi noteikumi

7.1. Domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina sasvstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos pārrunu ceļā neizdodas panākt, tad strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi, noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.3. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

7.4. Domes pārstāvis līgumā noteikto pienākumu organizēšana un veikšanā ir Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste Ilze Černovska (tālr.: +371 22012050, e-pasts: ilze.cernovska@jurmala.lv);

LDF pārstāvis pienākumu organizēšanā un veikšanā ir _________ (tālr. _________, e-pasts: _________).

7.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Domes, otrs – pie LDF.

8. Pušu rekvizīti

Dome:

Nodibinājums:

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

tālr.: 7093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
Reģ. Nr. 40008019379

Vīlandes iela 3-7, Rīga LV-1010

AS “Swedbank”

Kods HABALV22

Konts LV51HABA000140J039356

tālr.: 67830999 , e-pasts: ldf@ldf.lv

___________________________

_______________________________

Edgars Stobovs

Ģirts Strazdiņš


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF