Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 221

protokols Nr. 7, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta
skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2019.gada 1.februāra lēmumam Nr. 1.1.2-3/4 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/013) nosacījumu izpildi”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un piektās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6 “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.6.3. “Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.41 “Sporta infrastruktūras un pasākumu un pakalpojumu attīstība”, prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2. ”Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.3. ”Sporta sektora attīstība” aktivitāti Nr.206 “Publiskās sporta infrastruktūras attīstība”, Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” projektu Nr.5 “Jūrmalas Sporta centra energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve - baseins”, Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam mērķa 2.3.2.: “Fizisko aktivitāšu veicināšana” 1.uzdevuma “Sporta sistēmas, infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos” 1.1.aktivitāti ”Radīt iespējas bērniem pie izglītības iestādēm esošo sporta infrastruktūru izmantot ārpus mācību stundām”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” 4.3.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” un Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam 1.uzdevuma “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveide un pieejamības veicināšana” 1.1.apakšuzdevumu “Sporta bāzu attīstība esošiem un jauniem sporta veidiem, sporta infrastruktūras pilnveide izglītības iestādēs, t.sk., pielāgojot to personām ar kustību traucējumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 2 367 359 euro ar izņemšanu 2019.- 2020.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 12 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF