Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 222

protokols Nr. 7, 11. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras
attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2019.gada 15.janvāra lēmumam Nr.1.1.2-3/1 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” (Nr.3.3.1.0/18/001) nosacījumu izpildi ”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un piektās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē”, rīcības virziena R2.4.2. “Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” aktivitāti Nr.80 “Lielupes kuģošanas un ūdenstūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.2. “Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr. 230 “Uzņēmējdarbības veicināšana”, Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.gadam mērķa Nr.4 “Piekrastes ūdeņu un Lielupes plānotā izmantošana” rīcības virziena RV2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.13 “Uzlabot Jūrmalas ostas infrastruktūru atbilstoši ostas attīstības programmai”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.2. “Atpūtas, rekreācijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošana vietējiem un ārvalstu viesiem” pasākumu P.1.2.12. “Ūdens tūrisma pakalpojumu centra “Majori” izveide (Straumes ielā 1a)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 1 105 935 euro ar izņemšanu 2019.- 2020.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 7 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF