Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 225

protokols Nr. 7, 19. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2)
“Skolu stratēģiskās partnerības” atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3 “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U1.1. “Pašvaldībai jānodrošina jauniešu līdzdalība pilsētas, valsts un pasaules sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” pasākumu P1.1.2. “Veidot pasākumus, kas attīsta jauniešu kompetences par jauniešu organizāciju darbību un to izveidi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 1.punktam, un ievērojot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Pumpuru vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos”/”STUDENT PARLIAMENT – Empowering the school through the use Students’ own idejas, interests, and their active involment” (turpmāk-projekts) kā projekta partnerim sadarbībai ar vadošo projekta partneri Zakladni skolu, Uherske Hradiste (Čehija).

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. izveidot funkcionējošu Skolēnu parlamentu;

2.2. iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē;

2.3. sekmēt jauno skolotāju labās prakses apmaiņu;

2.4. sekmēt transnacionālo sadarbību starp izglītības iestādēm Eiropā.

3. Noteikt šādus ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izveidots funkcionāls Skolēnu parlaments, kas izstrādā parlamenta konstitūciju, darbības principus, balstoties uz partneru parlamentu pieredzi;

3.2. izvērtētas visas notikušās aktivitātes un apkopotas Almanahā (pieredzes rakstu krājumā), kas kalpos kā ideju rezerve Skolēnu parlamenta darbam ikdienā;

3.3. skolēni iesaistīti aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, uzlabojot komandas darba prasmes, kritiskā domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes;

3.4. sekmēta jauno skolotāju pedagoģiskā izaugsme, uzkrāta pieredze darbā jaunatnes jomā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

5. Noteikt Pumpuru vidusskolas kā projekta partnera projekta indikatīvās izmaksas 28 420,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 28 420,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 5 684,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro un 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020. un 2021.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Pumpuru vidusskola ir sagatavojusi un iesniegusi projekta vadošajam partnerim Zakladni skolai projekta sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo informāciju līdz 2019.gada 26.martam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF