Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 226

protokols Nr. 7, 21. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantam un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.jūlija kārtības Nr.1.1-14/298 “Kārtība, kādā tiek izveidoti iespējamie uzkrājumi nedrošiem avansiem, prasībām, paredzamām saistībām un uzkrātām īstermiņa saistībām” 9.2. punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk - debitoru parādi) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2019.gada 10.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas Mūzikas vidusskolas bilances uzskaites debitora - 2017.gada 22.martā likvidētā uzņēmuma SIA „DSB”, reģistrācijas Nr.40103271501 parādu par telpu nomu 2014.gada aprīlī un maijā par kopējo summu 79.10 EUR (septiņdesmit deviņi euro 10 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF