Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 241

protokols Nr. 7, 37. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802,
Jūrmalā, pilnveidošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.655 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem “Vasarnīcu apbūve priežu parkā” (TIN114) platību un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017.gada 1.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.27 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.

Ar Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.247 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu un tā Vides pārskatu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 11.jūnija līdz 2018.gada 13.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 21.jūnijā. Par izstrādāto lokālplānojumu nav saņemti iedzīvotāju iesniegumi.

Par lokālplānojuma projektu saņemtie Domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas, Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumi satur iebildumus, saistībā ar tiem lokālplānojuma redakcijā nepieciešami būtiski papildinājumi un labojumi. Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) vairs neparedz obligātu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi, kā arī no sabiedrības nav saņemti rakstiski priekšlikumi, sanāksme netiks organizēta. Atbilstoši Noteikumu Nr.628 86.punktam, ir nodrošināta institūciju atzinumu izvērtēšana un sagatavots ziņojums par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, norādot, ka institūciju atzinumi tiks ņemti vērā un tiks veikti attiecīgi labojumi.

Ņemot vērā to, ka lokālplānojuma redakcijā paredzami būtiski labojumi lokālplānojuma grafiskajā daļā saistībā ar teritorijas ar īpašiem noteikumiem “Vasarnīcu apbūve priežu parkā” platību izmaiņām un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī papildinājumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nepieciešams veikt lokālplānojuma pilnveidošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Noteikumu Nr.628 88.2.punktu un 2019.gada 15.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnveidot lokālplānojumu zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, atbilstoši ziņojumā norādītajiem priekšlikumiem par izmaiņām lokālplānojumā.

2. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802 pilnveidošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.13000011802, pilnveidošanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF