Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 244

protokols Nr. 7, 40. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423
“Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2015.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.423 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.423), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2015.gada 27.oktobrī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2015.gada 28.oktobrī. Atbilstoši LēmumamNr.423 Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2019.gada 27.oktobrim.

Ievērojot Lēmuma Nr.423 2.punktu, 2016. gada 15.februārī starp Domi un Īstenotājiem tika noslēgts Līgums Nr. 1.2-16.9/123 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kuru detālplānojuma Īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim. Ir konstatēts, ka, reģistrējot līgumu, tika pieļauta pārrakstīšanās kļūda - līguma noslēgšanas datums norādīts 2015.gada 15.februārī, nevis 2016.gada 15.februārī.

Dome 2019.gada 5.aprīlī ir saņēmusi Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanas termiņu un īstenošanas termiņu, sniedzot paskaidrojumu, ka finansiālu apsvērumu dēļ nav iespējams uzsākt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu Līguma 2.2.2.punktā minētajā laika posmā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar 2019.gada 15.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt Līgumā noteikto detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, noslēdzot vienošanos par grozījumu Līgumā, 2.2.2.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

“2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc šīs vienošanās parakstīšanas, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2028. gada 31. decembrim”.

2. Izdarīt kļūdas labojumu Līgumā un noteikt, ka Līguma noslēgšanas datums ir 2016.gada 15.februāris.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotājiem vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punkta redakcijai.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF