Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 247

protokols Nr. 7, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239
„Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47,
Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums) , ar kuru noteica vidi degradējošu ēkas statusu dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3701 001 Rīgas ielā 47, Jūrmalā (turpmāk - Ēka) un saistībā ar piešķirto vidi degradējošas ēkas statusu Ēkai tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme .

Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja īpašniekam izsniegta Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes izziņa par būves neesību – ar nākamo mēnesi pēc Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes izziņas par būves neesību izsniegšanas.

2019.gada 9.janvārī Domes Būvvaldes komisija ir izsniegusi izziņu Nr.BIS-BV-23.1-2019-38 (15) par Ēkas neesību Rīgas ielā 47, Jūrmalā. Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka šobrīd vidi degradējoša ēka un paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes objekts dabā vairs nepastāv.

Ievērojot iepriekš minēto, Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā”.

2. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 47, Jūrmalā, nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF