Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 250

protokols Nr. 7, 47. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr.91 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9759, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 47,87 m2, kopīpašuma 4787/390273 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1208 001 un kopīpašuma 4787/390273 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1208 , kura kopējā platība ir 8636 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 20 200 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti euro), izsoles soli 1414 EUR (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 21 614 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrpadsmit euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par vienu izsoles soli un noteikta 21 614 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrpadsmit euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 10.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2020 EUR apmērā un 2019.gada 23.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 19 594 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februārī pieņemto lēmumu Nr.91 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/9 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 17.aprīlī notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 9759, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 47,87 m2, kopīpašuma 4787/390273 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1208 001 un kopīpašuma 4787/390273 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1208 , kura kopējā platība ir 8636 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 21 614 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF