Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 251

protokols Nr. 7, 48. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr.92 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0904, kas sastāv no dzīvokļa Nr.31 ar kopējo platību 70,35 m2, kopīpašuma 7035/274465 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1213 001, kopīpašuma 7035/274465 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1213 , kura kopējā platība ir 1651 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 29 100 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts euro), izsoles soli 2 037 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit septiņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “APLOKS”, reģistrācijas Nr.40103104923, kuru pārstāv valdes loceklis Valērijs Zolovs, (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 31 137 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par vienu izsoles soli un noteikta 31 137 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 11.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2 910 EUR apmērā un 2019.gada 17.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 28 227 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februārī pieņemto lēmumu Nr.92 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/10 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 17.aprīlī notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 0904, kas sastāv no dzīvokļa Nr.31 ar kopējo platību 70,35 m2, kopīpašuma 7035/274465 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1213 001, kopīpašuma 7035/274465 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1213 , kura kopējā platība ir 1651 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firmai “APLOKS”, reģistrācijas Nr.40103104923, par pirkuma maksu 31 137 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF