Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 254

protokols Nr. 7, 51. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17,
Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2, un kopīpašuma 4236/218890 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0816 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.35), nostiprinātas 2010.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5901 35.

Zemesgabala Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0816, ar kopējo platību 1959 m2, īpašuma tiesības nostiprinātas privātpersonām Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6246.

Dzīvokļa īpašums Nr.35 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas 5.stāvā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.303 “Par dzīvokļu jautājumiem” par dzīvojamo telpu Talsu šosejā 31 k-17-35, Jūrmalā, 2009.gada 30.aprīlī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.64 ar Vārds Uzvārds (turpmāk – īrnieks) uz nenoteiktu laiku. Šobrīd dzīvokļa īpašumā Nr.35 ir deklarēta viena persona - īrnieks.

Domē 2019.gada 4.februārī saņemts īrnieka iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/1823) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.35. Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā " Par dzīvojamo telpu īri " noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.35.

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.35 atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.35 daudzdzīvokļu mājā, jo 93 no visiem dzīvokļu īpašumiem ir privatizēti (no 55 dzīvokļu īpašumiem pašvaldībai pieder 4 dzīvokļi).

Dzīvokļa īpašumam Nr.35 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 15.martā

VZD kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 2.maijā

18 500 EUR

9 832

5 224,15

SIA “Vindeks” dzīvokļa īpašuma Nr.35 novērtēšanas izdevumi ir 108,90 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 8.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/7) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.35 un noteikt nosacīto cenu 18 609 EUR saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteikto tirgus vērtību, kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr.35 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniekam – Vārds Uzvārds .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 8.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/7) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2 un kopīpašuma 4236/218890 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0816 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.35).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.35 nosacīto cenu 18 609 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.35 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu (pielikums) dzīvokļa īpašuma Nr.35 īrniekam – Vārds Uzvārds, personas kods, piedāvājot to atsavināt.

5. Ja Vārds Uzvārds likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.35 pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā attiecīgo pirkuma maksu (vai nodrošinājumu) Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā , Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.35 pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.35 pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.254

(protokols Nr.7, 51.punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 900 4892

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Talsu šoseja 31 k-17-35, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 900 4892

1.3.

Objekta sastāvs

- dzīvoklis Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2;

- kopīpašuma 4236/218890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0816 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.35).

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2010.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5901 35

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.maija lēmums Nr._____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības

Vārds Uzvārds (īrnieks)

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

2009.gada 30.aprīlī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.64 ar Vārds Uzvārds bez termiņa ierobežojuma.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

18609 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4

Pirkuma maksa

18609 EUR (asoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro)

Objekta pārdošana uz nomaksu nosacījumi

3.5.1.

Objekta nodrošinājums – 10% apmērā no Objekta cenas

1860,90 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit euro un 90 centi)

3.5.2.

Objekta pirkuma cenas daļa

16748,10 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 10 centi)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2019.gada __ maija lēmumu Nr. ___“Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un 3 (trīs) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.1.apakšpunktam un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitījusi Objekta pirkuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.1.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.1.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums vai nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.1.apakšpunktam.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par dzīvokļa īpašuma turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, pēc pirkuma cenas samaksas pilnā apmērā un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no pirkuma līguma vai pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums).

6.2. Ja Personas vārdā pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4. vai 3.5.1.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda neesību.

7. Pielikumi

1. Apliecinājuma veidlapa uz 1 lpp.

2. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma projekts ar tūlītēju samaksu un nodošanas – pieņemšanas akts uz 4 lpp.

3. Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma līguma projekts uz 5 lpp.


1.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos atsavināt dzīvokļa īpašumu:

Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 4892,

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

18609 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro)

Objekta pirkuma maksa uz nomaksu

1860,90 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit euro un 90 centi)

saskaņā ar Domes 2019.gada ___maija lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu, personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2019.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora _____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.maija lēmumu Nr.__ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 alsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods ________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.maija lēmumu Nr.____ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu” un Dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanas paziņojumu, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2 un kopīpašuma 4236/218890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0816 001.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz OBJEKTU nostiprinātas īpašuma tiesības 2010.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5901 35..

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir 18609 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

2.1.1. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir veicis šādu maksājumu - OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2019.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2018.gada 4.septembrī noslēgtais Dzīvojamās telpas (Skolas ielā 32A, dzīvoklis Nr.65, Jūrmalā) īres līgums Nr.1.2-16.2.1/1076.

5.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus t.sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

____________

personas kods _________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

2019.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2019.gada __._________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.maija lēmumu Nr.___ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

Vārds Uzvārds , personas kods_____-____, pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2 un kopīpašuma 4236/218890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējumus 1300 020 0816 001) (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

Vārds Uzvārds nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms dzīvokļa tehniskais stāvoklis un pieņem dzīvokļa īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD PIEŅEM

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

____________

Personas kods

deklarētā adrese: ____________

____________________


2.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šoseja 31, k-17 , Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

2019.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada_______maija lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu” no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods___________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada _____maija lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk objektu – dzīvokļa īpašumu Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2 un kopīpašuma 4236/218890 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0816 001 (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2010.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5901 35.

1.4. Par OBJEKTA lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā 2009.gada 30.aprīlī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.303 “Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu”.

1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir __________ EUR (______________euro). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, __________EUR (______________euro un ____centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemts 2019.gada ___________, šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu ______(_____) gadi. PIRCĒJS pirkuma maksu _______ EUR (________________euro un ___ centi) maksā ____(______) maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša pēdējam datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.5. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.8. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESAMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM.

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2009.gada 30.aprīlī noslēgtais Dzīvojamās telpas (Talsu šosejā 31 k-17-35, Jūrmalā) īres līgums Nr.64.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t.sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

6.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.10. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_______________________

Edgars Stobovs

PIRCĒJS

_______________________

personas kods:

deklarētā adrese:

___________________________


2.pielikums

2019.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ______________lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu” , nodod un

________________, personas kods____________, pārņem

savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 42,36 m2 un kopīpašuma 4236/218890 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0816 001 (turpmāk - dzīvokļa īpašums Nr.35).

_______________pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.35. No šī akta parakstīšanas brīža ______________ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma Nr.35 apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

Edgars Stobovs

PIEŅEM

___________________

personas kods: _______________

deklarētā adrese: ______________

___________________________


Lejupielāde: DOC un PDF