Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 270

protokols Nr. 7, 67. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr.93 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7761, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 57,3 m2, kopīpašuma 573/2361 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3619 001 un ar to funkcionāli saistītās būves – šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3619 002, kā arī kopīpašuma 573/2361 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3619, kura kopējā platība ir 1558 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 34 500 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti euro), izsoles soli 2 415 EUR (divi tūkstoši četri simti piecpadsmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 2.maijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 53 820 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit euro), kas paaugstināta par astoņiem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 26.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 3 450 EUR un 2019.gada 22.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 50 370 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februārī pieņemto lēmumu Nr.93 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 2.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/11 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 2.maijā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7761, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 57,3 m2, kopīpašuma 573/2361 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3619 001 un ar to funkcionāli saistītās būves – šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3619 002, kā arī kopīpašuma 573/2361 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3619, kura kopējā platība ir 1558 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 53 820 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF