Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 275

protokols Nr. 9, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu publicēt Jūrmalas pilsētas domes mājaslapā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF