Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10.55

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš Dace Riņķe, Andris Čuda

Nepiedalās deputāti:

Ņikita Ņikiforovs, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja vietniece

Daiga Paule

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Elita Cepurīte

Mežmalas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Daila Labrence

SIA “Jūrmalas kapi” vadītājs

Guntars Lasis

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Mākslas skolas direktores vietniece projektu jautājumos

Dace Ziemele

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu

4.

Par Koku vērtēšanas komisiju

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

11.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu

12.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

13.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

15.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

16.

Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu

17.

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā

18.

Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā

19.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

23.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

27.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

30.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

34.

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu

35.

Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

36.

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

37.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

38.

Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

41.

Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

42.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā

43.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

44.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā

48.

Par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" valdījumā

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”;

· Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiska atbalsts mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu

4.

Par Koku vērtēšanas komisiju

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

13.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiska atbalsts mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

17.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu

18.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

19.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

21.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

22.

Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu

23.

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā

24.

Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā

25.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

36.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

40.

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu

41.

Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

42.

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

43.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

44.

Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

47.

Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā

54.

Par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

E.Cepurīte

Izsakās:

U.Kronblūms – lūdz ierakstīt protokolā, ka nākamajā publiskajā pārskatā būtu jābūt informācijai par darba vietām, kas ir radītas, izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.

4. Par Koku vērtēšanas komisiju (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Koku vērtēšanas komisiju.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

B.Birzniece - informē, ka lēmuma projekts ir papildināts ar 2.punktu, kas nosaka, ka tiek veikti precizējumi lēmuma pielikumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”.

10. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”.

13. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiska atbalsts mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiska atbalsts mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA” (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā” (Lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā”.

17. Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu.

18. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu.

19. Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

D.Labrence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

21. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

G.Lasis

Izsakās:

E.Krivcova – ierosina labot saistošo noteikumu 72. un 73.punktus un noteikt, ka zemesgabals ir aktējams un nododams citu mirušo apbedīšanai tikai, ja ir pagājuši 20gadi kopš apbedīšanas.

G.Lasis – uzskata, ka 20 gadi ir pārāk ilgs laiks, ja kapa vieta netiek kopta.

J.Ķēniņš – piedāvā balsot par saistošajiem noteikumiem kopumā, svītrojot 72. un 73.punktus.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot pa saistošajiem noteikumiem, svītrojot 72. un 73.punktus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar labojumiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus.

22. Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu.

23. Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda),, “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā.

24. Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā.

25. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.297)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā.

29. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 5 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 5 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.301)

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.302)

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

39. Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu.

40. Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu.

41. Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

42. Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

43. Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

R.Parasigs - Parasiņš - jautā, kāpēc nav pievienots neatkarīgā vērtētāja vērtējums par iespējamo nomas maksu?

S.Brauere – nākamreiz pievienos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu.

44. Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā) (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms – ir kategoriski pret šo lēmumu, jo uzskata, ka līguma termiņa pagarināšana varētu būt apdraudējums apbūves tiesību izsolei nākotnē.

Nolasa informāciju.

Par īslaicīgās lietošanas būves nojaukšanu:

1. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

2.18. īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;

10. Ja paredzētā būve ir īslaicīgas lietošanas būve, būvvalde lemj par īslaicīgas lietošanas būves ekspluatācijas termiņu, nosakot to ne ilgāku par pieciem gadiem. Ekspluatācijas termiņu var pagarināt, kopā nepārsniedzot 10 gadus. Tas nozīmē, ka 01.06.2019. ir jābūt dokumentam, kas apliecina būves neesamību. Minēto MK noteikumu 73.punktā noteikts, ka esošo būvju nojaukšanai būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības ieceres iesniegumu un dokumentus.

Nepieciešams:

1. ievērot normatīvo aktu būtību, t.i. neinterpretēt tos pēc privātpersonas (esošā nomnieka vajadzībām), jo likumdevējs aizliedz izmantot īslaicīgās lietošanas būvi ilgāk par 10 gadiem;

2. uzdot Būvvaldei nekavējoši atjaunot iepriekšējo stāvokli, t.i. nodrošināt, lai zemesgabalam statuss būtu neapbūvēts.

Par tualetes nojaukšanu:

1. Lūdzu ņemt vērā, ka atbilstoši Jūrmalas zemes komisijas lēmumam zemesgabals tika izveidots publiskas funkcijas veikšanai un pašvaldības tualetes uzturēšanai.

2. No man sniegtās atbildes nav secināms, ka atbilstoši kompetences sadalījumam JPD deputāti pieņēma lēmumu piešķirt privātpersonai tiesības celt jaunu tualeti kā patstāvīgu īpašuma objektu. Faktiski esošā tualete nevis tika no jauna uzcelta, bet uz iepriekšējiem pašvaldības tualetes pamatiem (pašvaldības īpašuma) tika veikta rekonstrukcija.

3. Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Spēkā stāšanās likums) 14.pantā tika noteikti izņēmuma gadījumi, kad dalītais īpašums, t.i., ja tas ir izveidojies vēsturisko notikumu rezultātā.

Savukārt uz zemes uzceltas ēkas var būt patstāvīgi īpašuma objekti tikai līdz nomas līguma noslēgšanai.

Tātad šāda situācija, kad pastāv dalītais īpašums (līdz nomas līguma izbeigšanās brīdim) uz pašvaldības zemes nav pieļaujama, ievērojot 2015.gada 5.martā pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””, ar kuru likumdevējs atteicās no turpmākas brīvprātīga dalītā īpašuma veidošanas (no 2017.gada 1.janvāra vairs nav iespējams nodibināt jaunas brīvprātīga dalītā īpašuma tiesiskās attiecības).

Tātad līdz ar nomas līguma izbeigšanos nomnieks zaudē īpašuma tiesības un būvi, kas nozīmē, ka privātpersonai nav nekāda tiesiskā paļāvība, ka pašvaldība zemesgabalu iznomās arī turpmāk.

4. Bez tam, tualetes uzturēšanai nav jāiznomā viss zemesgabals.

Līdz ar to atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem un normatīvajiem aktiem, JPD lēmumu nevar balstīt uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, jo atbilstoši tā 2.8.apakšpunktam, noteikumi neattiecas uz neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu privātpersonai.

Bez tam, šāda rīcība ir pretrunā vienlīdzības principam un rada pamatotas šaubas vai aizdomas, ka netiek ievērota caurskatāma, efektīva un taisnīgu kārtību, kādā nekustamais īpašums iznomājams un apbūvējams.

G.Truksnis – jautā juristiem, vai sagatavotais lēmums ir prettiesisks?

J.Ķēniņš – lēmums ir tiesisks.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā).

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda),, “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij.

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda),, “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij.

47. Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda),, “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij.

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā (lēmums Nr.317)

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.318)

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā (lēmums Nr.319)

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā (lēmums Nr.320)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.321)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda),, “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā

4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā

5. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā.

6. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā.

54. Par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda),, “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā.

Sēde slēgta plkst.11.55

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 25.jūlijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2019.gada 26.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF