Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 15.augustāNr. 401

protokols Nr. 11, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanu”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 23.punktu un Jūrmalas pilsētas domes atklāta konkursa “Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai” nolikuma (ID NR.-JPD2019/41/A165/IP66) 7.3.punktu, 2018.gada 15.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālā finanšu un līguma aģentūru noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/110 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgie noteikumi” 2.1.20.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 502 704.71 EUR (viens miljons pieci simti divi tūkstoši septiņi simti četri euro un 71 cents), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 769 785.68 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 68 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 19.57% jeb 150 611.80 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 80 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 80.43% jeb 619 173.88 EUR (seši simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 88 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (12.07% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 92 928.53 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro un 53 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (68.36% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 526 245.35 EUR (pieci simti divdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 35 centi);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 732 919.03 EUR (septiņi simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro un 03 centi).”.

2. Izteikt Lēmuma 6.3.punktu šādā redakcijā:

“6.3. finansējums, Lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 732 919.03 EUR (septiņi simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro un 03 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta.”.

3. Izteikt Lēmuma 6.4.punktu šādā redakcijā:

“6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no Lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no Lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.punktā minēto jeb 44 222.98 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit divi euro un 98 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem.”.

4. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 15.augusta lēmumam Nr.401

(Protokols Nr.11, 1.punkts)

Projekta

"Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1 502 704.71 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 769 785.68 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 150 611.80 EUR jeb 19.57%, Valsts budžeta dotācija ir 92 928.53 EUR jeb 12.07%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 526 245.35 EUR jeb 68.36%; neattiecināmās izmaksas 732 919.03 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 68 033.94 EUR apmērā no Jūrmalas pilsētas budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2017.-2018.gada izpilde

2019.gads

2020. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

32 065

43 197

0

208 843

451 701

634 319

904 357

1 570 741

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

69 422

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

69 422

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

10 145

13 666

13 666

44 223

68 034

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

21 920

29 531

148 661

178 192

326 134

526 246

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

73 292

233 618

306 910

426 010

732 920

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

135 551

135 551

107 990

243 541

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

32 065

43 197

0

208 843

451 701

634 319

904 357

1 570 741

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

32 065

43 197

139 421

451 701

634 319

836 323

1 502 707

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

69 422

0

0

68 034

68 034

kases apgrozības līdzekļi

69 422

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

68 034

68 034


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF