Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 445.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 395.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 266.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 154.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 652.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 15.augusta 401.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 20.jūnijāNr. 285

protokols Nr. 9, 13. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.504 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola)” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 12.jūnija lēmumu Nr.1.1.2-3/11 “Lēmums par atkāroti precizētā projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/065) apstiprināšanu” , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” , Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virzienu 3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.13 “Ķemeru vidusskolas atjaunošana un pārbūve Tukuma ielā 8/10”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/18/I/065 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - primārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkā, Jūrmalā par 69.15 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.decembra līdz 2021.gada 22.martam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 395.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.decembra līdz 2019.gada 22.jūlijam (19 (deviņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 23.jūlija līdz 2021.gada 22.martam (20 (divdesmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 683 240.82 EUR (viens miljons seši simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 82 centi): Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 445.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 769 785.68 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 68 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 19.57% jeb 150 611.80 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 80 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 80.43% jeb 619 173.88 EUR (seši simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 88 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (12.06% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 92 870.79 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 79 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (68.37% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 526 303.09 EUR (pieci simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti trīs euro un 09 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 913 455.14 EUR (deviņi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 14 centi)..

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai, projektēšanas izmaksu segšanai līdz līguma noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017., 2018. un 2019.gada budžeta līdzekļiem ir 75 262.00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 00 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 652.lēmumu

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 51 456.63 EUR (piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit seši euro un 63 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 14 728.78 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 78 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 9 076.59 EUR (deviņi tūkstoši septiņdesmit seši euro un 59 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 474 846.46 EUR (četri simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro un 46 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 652.lēmumu

6.3. Finansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 913 455.14 EUR (deviņi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 14 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta. Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu

6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no Lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no Lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.punktā minēto jeb 44 222.98 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit divi euro un 98 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2019.gada 15.augusta 401.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms ne vairāk kā par 1% no kopējām projekta izmaksām, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 11.jūlijam.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu un Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums PDF Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 445.lēmumu