Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 483

protokols Nr. 13, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248
„Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu
Mellužu prospektā 30, Jūrmalā”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2019.gada 5.septembrī Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētplānošanas nodaļā iesniegto iesniegumu, kas reģistrēts ar reģistrācijas Nr.1.1-39/14390 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 3414 001” (turpmāk – Lēmums), Dome konstatēja šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000170568 nekustamais īpašums Mellužu prospektā 30, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 014 3414 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1884m2 un dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 3414 001) (turpmāk – Ēka). Zemes vienības Mellužu prospektā 30, Jūrmalā un Ēkas īpašnieks ir Vārds Uzvārds (turpmāk arī – Īpašnieks).

[2] Dome 2019.gada 23.maijā pieņēma Lēmumu, ar kuru nolēmusi:

1. Klasificēt dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3414 001 Mellužu prospektā 30, Jūrmalā kā vidi degradējošu.

2. Aplikt dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3414 001 Mellužu prospektā 30, Jūrmalā ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

3. Uzdot nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 30, Jūrmalā īpašniekam - Vārds Uzvārds līdz 2019.gada 30.decembrim veikt būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3414 001 Mellužu prospektā 30, Jūrmalā sakārtošanu: Ēkas fasādes, žoga un vārtu krāsošanu un remontu vai Ēkas konservāciju.

[3] Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2019.gada 5.septembrī veica ēkas pārbaudi dabā, un atzinumā Nr.639 par būves pārbaudi konstatēja sekojošo:

Ēkas ārējais izskats ir apmierinošā stāvoklī. Ēkas fasāde ir nokrāsota, Ēkai ir noslēgtas logu un durvju ailes. Lēmuma 3.punkta prasības ir izpildītas. Tā kā Ēka ir sakārtota, vizuāli nebojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu un ir noslēgta no nepiederošo personu iekļūšanas tajā, Domes Pilsētplānošanas nodaļa uzskata par nepieciešamu atzīt Lēmumu par spēku zaudējušu, jo šobrīd nepastāv tie apstākļi, kas deva pamatu klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Mellužu prospektā 30, Jūrmalā esošo Ēku, kā vidi degradējošu.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3414 001 Mellužu prospektā 30, Jūrmalā vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 3414 001”.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 30, Jūrmalā, nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF