Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba

Sēdē nepiedalās:

Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laine Madelāne

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Mežsaimniecības nodaļas eksperts mežsaimniecības jautājumos

Pēteris Cepurnieks

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks

Guntars Avots

PI Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra vadītāja p.i.

Agita Bērzupe

Pumpuru vidusskolas direktore

Daina Bruņiniece

PII “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

PI “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzinis

Valdis Bruners

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieks

Andrejs Bērziņš

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par iesniegto materiālu iepriekšējās izskatīšanas komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta noteikumos Nr.1 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība"

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

9.

Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

10.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

12.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" projekta "SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos" īstenošanu

13.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

14.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/ “Esi aktīvs!” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

16.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

19.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums

20.

Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pūces ielā 8, Jūrmalā, un Pūces ielā 10, Jūrmalā

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 89, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 3304, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

32.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

52.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

53.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, atsavināšanu

56.

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 91A, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 37, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 71A, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 1, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 6, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11A, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Jomas ielā 46, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 52, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 54, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 30, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 29A, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miežu ielā 1, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā

71.

Par valstij piekrītošu dzīvokļu Nr.5 un Nr.6 Juglas ielā 4 k-3, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

72.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.3 Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

73.

Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai

74.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.449 „Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā”G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros)

· Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

· Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka)

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

· Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Pašvaldības ēka Raiņa ielā 62)

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

· Saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā"

· Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā "Stratēģiskās partnerības" projekta "Dalīsimies ar rotaļām" īstenošanu

· Par piekrišanu infrastruktūras objekta zemes vienībā Raudas iela 0017, Jūrmalā, būvniecībai un pieņemšanu pašvaldības īpašumā

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.707 „Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 002 5301 001, 1300 002 5301 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

Un noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (J J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par iesniegto materiālu iepriekšējās izskatīšanas komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta noteikumos Nr.1 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība"

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

9.

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

10.

Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

11.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

13.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" projekta "SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos" īstenošanu

14.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā "Stratēģiskās partnerības" projekta "Dalīsimies ar rotaļām" īstenošanu

15.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

16.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/ “Esi aktīvs!” noslēgumu

17.

Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros)

18.

Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

19.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka)

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

21.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Pašvaldības ēka Raiņa ielā 62)

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

24.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

27.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums

28.

Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pūces ielā 8, Jūrmalā, un Pūces ielā 10, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 89, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 3304, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

36.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.707 „Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 002 5301 001, 1300 002 5301 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

41.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

59.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

60.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

61.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, atsavināšanu

64.

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 91A, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 37, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 71A, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 1, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 6, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11A, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Jomas ielā 46, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 52, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 54, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 30, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 29A, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miežu ielā 1, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā

79.

Par valstij piekrītošu dzīvokļu Nr.5 un Nr.6 Juglas ielā 4 k-3, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

80.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.3 Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

81.

Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai

82.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.449 „Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā”

83.

Par piekrišanu infrastruktūras objekta zemes vienībā Raudas iela 0017, Jūrmalā, būvniecībai un pieņemšanu pašvaldības īpašumā2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par iesniegto materiālu iepriekšējās izskatīšanas komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par iesniegto materiālu iepriekšējās izskatīšanas komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta noteikumos Nr.1 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

L.Madelāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta noteikumos Nr.1 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība" (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

P.Cepurnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība".

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

9. Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

10. Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

G.Avots

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”.

11. Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”.

13. Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" projekta "SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos" īstenošanu (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

D.Bruņiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" projekta "SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos" īstenošanu.

14. Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā "Stratēģiskās partnerības" projekta "Dalīsimies ar rotaļām" īstenošanu (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā "Stratēģiskās partnerības" projekta "Dalīsimies ar rotaļām" īstenošanu.

15. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā.

16. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēgumu (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēgumu.

17. Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros).

18. Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

19. Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka) (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka).

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”.

21. Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Pašvaldības ēka Raiņa ielā 62) (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Pašvaldības ēka Raiņa ielā 62).

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka sagatavotajos un deputātiem izsniegtajos papildinājumos saistošo noteikumu projektam papildu Finanšu komitejā lemtajam ir veikti precizējumi Labklājības pārvaldes budžeta klasifikācijas kodā un precizēta pašvaldības saistību apjoma tabula (7.pielikums), kā arī aicina deputātus atbalstīt PII “Podziņa” pieprasījumu par budžeta grozījumiem saistībā ar asistenta štata amata izveidi no 01.09.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

24. Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

V.Bruners

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu.

25. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

V.Bruners

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”.

26. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

27. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikumu.

28. Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.484)

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pūces ielā 8, Jūrmalā, un Pūces ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.485)

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.486)

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.487)

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 89, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.488)

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 3304, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pūces ielā 8, Jūrmalā, un Pūces ielā 10, Jūrmalā.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 89, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 3304, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu.

36. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā.

37. Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu.

38. Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.707 „Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 002 5301 001, 1300 002 5301 002” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams precizēt Nodokļu nodaļas atsauci uz saistošajiem noteikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.707 „Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 002 5301 001, 1300 002 5301 002” atzīšanu par spēku zaudējušu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

41. Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.498)

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.499)

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.500)

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.501)

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.502)

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.503)

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.504)

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.505)

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.506)

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.507)

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.508)

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.509)

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.510)

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.511)

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

59. Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.513)

60. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.514)

61. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.515)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

2. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

3. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Talsu šosejā 31 k-7, Jūrmalā, atsavināšanu.

64. Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 91A, Jūrmalā (lēmums Nr.519)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 37, Jūrmalā (lēmums Nr.520)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 71A, Jūrmalā (lēmums Nr.521)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.522)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.523)

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11A, Jūrmalā (lēmums Nr.524)

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.525)

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Jomas ielā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.526)

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 52, Jūrmalā (lēmums Nr.527)

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 54, Jūrmalā (lēmums Nr.528)

75. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.529)

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 29A, Jūrmalā (lēmums Nr.530)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miežu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.531)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 91A, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 37, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 71A, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 1, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 6, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11A, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Jomas ielā 46, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 52, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 54, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 30, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 29A, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miežu ielā 1, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā.

79. Par valstij piekrītošu dzīvokļu Nr.5 un Nr.6 Juglas ielā 4 k-3, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.533)

80. Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.3 Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par valstij piekrītošu dzīvokļu Nr.5 un Nr.6 Juglas ielā 4 k-3, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

2. Par valstij piekrītoša dzīvokļa Nr.3 Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

81. Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai.

82. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.449 „Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā” (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.449 „Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā”.

83. Par piekrišanu infrastruktūras objekta zemes vienībā Raudas iela 0017, Jūrmalā, būvniecībai un pieņemšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Riņķe, L.Loskutova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par piekrišanu infrastruktūras objekta zemes vienībā Raudas iela 0017, Jūrmalā, būvniecībai un pieņemšanu pašvaldības īpašumā.

Sēde slēgta plkst.11.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 31.oktobrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 1.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF