Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.05.2019. Stājas spēkā 25.04.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 18.aprīlīNr. 14

protokols Nr. 4, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt 154.punktu aiz vārdiem “pašvaldības iestāžu” ar pieturzīmēm un vārdiem “, kuras ir tiešā izpilddirektora pakļautībā,”;

2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpildvaras struktūra un Jūrmalas pilsētas domes a matpersonu un pašvaldības iestāžu izdoto administratīvos aktu apstrīdēšanas kārtība.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes viens no uzdevumiem ir nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ko īsteno Īpašumu pārvaldes Pilsētplānošanas un labiekārtošanas nodaļa. Lai efektīvi pārraudzītu kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu,  Jūrmalas pilsētas kapsētu apsaimniekotājs - Jūrmala pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” iekļaujams tiešā Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētplānošanas un labiekārtošanas nodaļas pārraudzībā.

2.2. Saskaņā ar Likumu par ostām ostas pārvalde ir publisko tiesību subjekts, kuru izveido attiecīgās pilsētas vai novada dome. Ņemot vērā minēto, nosakāms, ka Jūrmalas ostas pārvaldi koordinē Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa jautājumos, kas ietilpst pašvaldības kompetencē .

2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Labklājības pārvalde” veic sociālās vides izpēti, nosaka problēmas, izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus, tāpat sniedz sociālo palīdzību ģimenēm (personām) viņu pamatvajadzību nodrošināšanai. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” funkcija ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem, kas daļēji izriet no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Labklājības pārvalde” noteiktajām funkcijām, līdz ar to Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis” ir iekļaujama Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Labklājības pārvalde” pārraudzībā.

2.4. Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir struktūrvienības, kas ir citu struktūrvienību tiešā pārraudzībā ir precizējama Jūrmalas pilsētas domes a matpersonu un pašvaldības iestāžu izdoto administratīvos aktu apstrīdēšanas kārtība.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi projekts neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības struktūru.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas. Tiek precizēta iekšējā darba organizācija un precizēta a matpersonu un pašvaldības iestāžu izdoto administratīvos aktu apstrīdēšanas kārtība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis