Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās

deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš, Dace Riņķe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājas vietniece

Lelde Stāmere

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks

Salvis Miķelsons

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktora p.i.

Valdis Bruners

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Jūrmalas pilsētas Muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas direktors

Indulis Skudra

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Jūrmalas Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

8.

Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

9.

Par izstāšanos no biedrības "Latvijas kūrortpilsētu asociācija"

10.

Par atteikumu atvērt totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

11.

Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”

14.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noslēgumu

15.

Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā

16.

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

17.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

18.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” īstenošanu

19.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā

20.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

24.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

25.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Starpskolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā

26.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" noslēgumu

27.

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā

28.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātā projektu konkursā

29.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

30.

Par debitoru parādu norakstīšanu

31.

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 14, Jūrmalā

32.

Par būvju nojaukšanu Indrānu ielā 1, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Imantas ielā 7, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 90, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Zvārtas ielā 27, Jūrmalā

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Studentu ielā 4A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūvei

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.466 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Alejas ielā 13-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-1 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

45.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-13, Jūrmalā, īri

46.

Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā tehnisko stāvokli, īres līgumu pārslēgšanu un naktspatversmes pārvietošanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

52.

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

54.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

56.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

58.

Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā)

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 45, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 11, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0509, Jūrmalā

63.

Par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņa no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, dāvinājumā

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par atteikumu pieņemt infrastruktūras objektu - gājēju celiņa no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Jūrmalā pa pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem Dzintari 3511 un Brīvības prospekts 3727, Jūrmalā, dāvinājumā

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

-

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”

-

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

-

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu

-

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanai

-

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai

-

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai – Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai

-

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

-

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

-

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe) “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe) “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

8.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

9.

Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

10.

Par izstāšanos no biedrības "Latvijas kūrortpilsētu asociācija"

11.

Par atteikumu atvērt totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

12.

Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”

15.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noslēgumu

16.

Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā

17.

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

18.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

19.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” īstenošanu

20.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā

21.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

27.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

28.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanai

29.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai – Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai

31.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Starpskolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā

32.

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" noslēgumu

33.

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā

34.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātā projektu konkursā

35.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

36.

Par debitoru parādu norakstīšanu

37.

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 14, Jūrmalā

38.

Par būvju nojaukšanu Indrānu ielā 1, Jūrmalā

39.

Par būves nojaukšanu Imantas ielā 7, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 90, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Zvārtas ielā 27, Jūrmalā

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Studentu ielā 4A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

43.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūvei

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.466 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Alejas ielā 13-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-1 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

51.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-13, Jūrmalā, īri

52.

Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā tehnisko stāvokli, īres līgumu pārslēgšanu un naktspatversmes pārvietošanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

60.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

63.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

64.

Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā)

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 45, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 11, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0509, Jūrmalā

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

71.

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe) “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums” (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

V.Bruners

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe) “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe) “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

8. Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

9. Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

10. Par izstāšanos no biedrības "Latvijas kūrortpilsētu asociācija" (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), nolēma :

pieņemt lēmumu par izstāšanos no biedrības "Latvijas kūrortpilsētu asociācija".

11. Par atteikumu atvērt totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Izsakās:

G.Grūba – izsakās, ka, lai gan mazajās spēļu zālēs ir apsardze, tomēr tās netiek pietiekami kontrolētas. Tādēļ ir nepieciešami stingri noteikumi par spēļu zālēm Jūrmalas pilsētā, lai tās neatrastos izglītības iestāžu tuvumā, kā arī, lai šādi jautājumi netiktu regulāri risināti domes sēdēs. Izsaka priekšlikumu ņemt pieredzi no Rīgas pašvaldības un izstrādāt kārtību, kas nosaka, ka šādas spēļu zāles drīkst atvērt tikai speciālās vietās, piemēram, 4-zvaigžņu un 5-zvaigžņu viesnīcās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par atteikumu atvērt totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā.

12. Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Izsakās:

U.Kronblūms – izsaka priekšlikumu noskaidrot, vai nebūtu vieglāk integrējams alternatīvais risinājums, sasaistot jūrmalnieka karti ar bankas karti?

L.Stāmere – uzsākot šo projektu, tika izskatīta iespēja slēgt sadarbības līgumus ar bankām, taču šajā gadījumā, iedzīvotāji tiktu ierobežoti, tādēļ ka tiem būtu jākļūst par kādas konkrētas bankas klientiem, jo ne visas bankas atbalsta šīs kartes, turklāt tās būtu arī lielas izmaksas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma :

pieņemt lēmumu par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

L.Stāmere – ziņo, ka 2019.gada 21.februārī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””; pēc tam tika saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumi, ka ir nepieciešami tehniski precizējumi. Tādējādi ir nepieciešams atcelt 2019.gada 21.februārī pieņemtos grozījumus un pieņemt jaunus grozījumus, kuros iekļauti arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tehniskie precizējumi.

Izsakās:

G.Grūba – izsaka priekšlikumu, ka ņemot vērā, atšķirīgās ielu tirdzniecības vietas, būtu nepieciešams ieviest arī atšķirīgu samaksas lielumu dažādās pilsētas daļās. Tas nepieciešams, lai izlīdzinātu un attīstītu arī citus pilsētas rajonus, kas ir mazāk apmeklēti, kā arī tādējādi varētu mainīt ielu tirdzniecību esošajās vietās, veicinātu amatniecību, pensionāru un ģimeņu uzņēmējdarbību. Ierosina izvērtēt iepriekš minēto un veikt papildinājumu saistošajos noteikumos, un izskatīt profilējošajā komitejas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un L.Stāmeres priekšlikumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””.

14. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi” (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”.

15. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noslēgumu (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noslēgumu.

16. Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – 1 (G.Grūba), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā.

17. Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikumu.

18. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu.

19. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” īstenošanu (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

I. Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe), “pret” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” īstenošanu.

20. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

I. Baumane

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš – ierosina pārdomāt iespēju atjaunot kuģīti ne tikai eksponēšanai, bet arī kuģošanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā.

21. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

B.Birzniece - ziņo par tehniskiem precizējumiem lēmuma projekta 1.punktā norādītajos termiņos:

- 4.1.apakšpunktā norādīto datumu “2018.gada 31.decembris” aizstāt ar “2018.gada 19.decembris”;

- 4.2.apakšpunktā norādīto datumu “2019.gada 1.janvāris” aizstāt ar “2018.gada 20 decembris”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar B.Birznieces precizējumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

M.Stulpiņš – izsaka lūgumu neievietot informāciju pašvaldības avīzē, kamēr nav zināms konkrēts datums, kad tiks uzsākti darbi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” ( saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

I.Brača – ziņo par papildinājumiem sagatavotajos budžeta grozījumos, kas iesniegti jau pēc jautājumu izskatīšanas komiteju sēdēs:

- aizņēmuma nodrošinājums;

- saņemts Centrālās vēlēšanu komisijas iesniegums ar lūgumu apstiprināt valsts finansējumu vēlēšanu organizēšanas nodrošināšanai 41 239 EUR apmērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

27. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem.

28. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanai (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanai.

29. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai.

30. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai – Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai – Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai.

31. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Starpskolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Starpskolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā.

32. Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" noslēgumu (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" noslēgumu.

33. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā.

34. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātā projektu konkursā.

35. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem.

36. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

37. Par būves nojaukšanu Bišu ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.180)

38. Par būvju nojaukšanu Indrānu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.181)

39. Par būves nojaukšanu Imantas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.182)

40. Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 90, Jūrmalā (lēmums Nr.183)

41. Par būves nojaukšanu Zvārtas ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.184)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Bišu ielā 14, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Indrānu ielā 1, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Imantas ielā 7, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Rīgas ielā 90, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Zvārtas ielā 27, Jūrmalā.

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Studentu ielā 4A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.185/a>)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Studentu ielā 4A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

43. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūvei (lēmums Nr.186)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūvei.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.466 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.466 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu.

46. Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu.

47. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.190)

48. Par dzīvojamās telpas Alejas ielā 13-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.191)

49. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-1 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.192)

50. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Alejas ielā 13-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-1 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

51. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-13, Jūrmalā, īri (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-13, Jūrmalā, īri.

52. Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā tehnisko stāvokli, īres līgumu pārslēgšanu un naktspatversmes pārvietošanu (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska – ziņo, ka sagatavotā lēmuma projekta 6.punktā ir precizējums – vārdus “Īpašumu pārvaldes” aizstāt ar “Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Kovaļevskas precizējumu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā tehnisko stāvokli, īres līgumu pārslēgšanu un naktspatversmes pārvietošanu.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.196)

54. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.197)

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.198)

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

58. Par zemesgabala Piestātnes ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Piestātnes ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu.

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

60. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

62. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

63. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

64. Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā) (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā).

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 45, Jūrmalā (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 45, Jūrmalā.

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.209)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.210)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0509, Jūrmalā (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 11, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0509, Jūrmalā.

69. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.212)

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

71. Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, I.Kausiniece, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumu.

Sēde slēgta plkst.12.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 23.maijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska

2019.gada 24.aprīlī.


Lejupielāde: DOC un PDF