Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.06.2019. Stājas spēkā 30.05.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 23.maijāNr. 20

protokols Nr. 7, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 15.3.apakšpunktu;

1.2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

2. Saistošo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.157 “Par izstāšanos no biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”, ar kuru nolēma izstāties no biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”, reģistrācijas Nr.40008131781. Ņemot vērā minēto, ar saistošajiem noteikumiem ir precizēts biedrību uzskaitījums, kurās ir pārstāvēta Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

2.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam (turpmāk – Koncepcija). Koncepcijas Rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.5. Iekļaujošās un alternatīvās izglītības pakalpojumi” 1.aktivitāte “Iekļaujošās izglītības attīstības centra attīstība” paredz, ka viena no izglītības attīstības prioritātēm ir 21.gadsimta izglītības attīstības centrs ar pilotskolu kā izglītības kompetenču centru visai Latvijas izglītības sistēmai. Īstenojot rīcības virzienu, izglītības iestādēs katrā izglītības pakāpē tiek attīstīta spēja īpaši atbalstīt un izglītot izglītojamos ar īpašām vajadzībām, tajā skaitā tiek mērķtiecīgi attīstīta metodoloģija darbam ar šādiem izglītojamiem. Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra kā Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes struktūrvienības izveide, nodrošinās arī kvalificētas speciālistu komandas (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) pieejamību pašvaldības teritorijā deklarētam izglītojamajam, pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajam un viņu vecākiem, kā arī nodrošinās konsultāciju un atbalsta sniegšanu pašvaldības iestādēm, veicot izglītojamā spēju un attīstības līmeņa pedagoģisko diagnostiku, izstrādājot izglītojamajam individuālā izglītības plāna mērķus, kas, savukārt, nodrošinās efektīvāku izglītojamo ar īpašām vajadzībām iekļaušanu visās izglītības pakāpēs (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība). Ar grozījumiem pašvaldības nolikumā, tiek veiktas izmaiņas pašvaldības izpildvaras struktūrshēmā, iekļaujot tajā no jauna izveidotu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes struktūrvienību Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs. Iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanā minētā izglītības attīstības centra funkcionālā pakļautībā būs Vaivaru pamatskola un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, savukārt atbilstoši noteiktajām funkcijām Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra pakļautība nosakāma Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansējums Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības attīstības centra izveidei paredzēts no pašvaldības budžeta 2019.gadā 62 430 EUR, 2020.gadā 92 374 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Tiek izveidota jauna struktūrvienība - Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs, kas būs Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes pakļautībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis