Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.11.2019. Stājas spēkā 01.11.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 31.oktobrīNr. 41

protokols Nr. 14, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
"Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 12.3.apakšpunktu;

2. Svītrot 12.35.apakšpunktu;

3. Papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

“28.1 Izpilddirektoram tiešā pakļautībā ir personas datu aizsardzības speciālists”.

4. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra sasitošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” tiek veiktas izmaiņas domes padotībā esošo iestāžu uzskaitījumā, svītrojot Jūrmalas vakara vidusskolu un Jūrmalas sākumskolu “Atvase”.

2. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu datu aizsardzības speciālista uzdevums ir informēt un konsultēt pārzini vai apstrādātāju un darbiniekus, kuri veic apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar šo regulu un ar citiem Savienības vai dalībvalstu noteikumiem par datu aizsardzību.

Pārzinis nodrošina, ka datu aizsardzības speciālists nesaņem nekādus norādījumus attiecībā uz minēto uzdevumu veikšanu. Datu aizsardzības speciālists ir tieši atbildīgs pārziņa vai apstrādātāja augstākās vadības priekšā.

No minētā izriet, ka personas datu aizsardzības speciālistam ir jābūt pārziņa tiešā pakļautībā, Jūrmalas pilsētas domes gadījumā, tas ir pašvaldības izpilddirektora tiešā pakļautībā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.513 “Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu” tika nolemts līdz 2019.gada 31.augustam likvidēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas vakara vidusskolu (reģistrācijas Nr. 2914901350), tās funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Majoru vidusskolai (reģistrācijas Nr. 2912901352).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.56 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai” tika nolemts līdz 2019.gada 23.augustam likvidēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas sākumskolu “Atvase” (reģistrācijas Nr. 90001175873), tās funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Jūrmalas valsts ģimnāzija (reģistrācijas Nr. 90000051487).

Ņemot vērā minēto, tiek veiktas izmaiņas domes padotībā esošo iestāžu uzskaitījumā, svītrojot minētās izglītības iestādes.

2. Ar saistošo noteikumu 3.punktu tiek noteikta personas datu speciālista tiešā pakļautība izpilddirektoram, lai izpildītu Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula (stājās spēka 2018.gada 25.maijā)) 38.panta 3.punktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

1. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.513 “Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.56 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai” tika uzdots Jūrmalas vakara vidusskolas un Jūrmalas sākumskolas “Atvase” direktorēm organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku informēšanu par attiecīgās iestādes likvidāciju.

2. Personas datu aizsardzības speciālists turpinās veikt savus darba pienākumus izpilddirektora pakļautībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Darba grupās saistībā ar izglītības iestāžu likvidāciju tika iesaistīti izglītojamo vecāku pārstāvji no Jūrmalas sākumskola “Atvase” un izglītojamo pārstāvji no Jūrmalas vakara vidusskolas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis